Skoči do osrednje vsebine

Vpis podatkov v kataster nepremičnin na podlagi pravnomočnih sodnih odločb ali drugih aktov, s katerimi se konča postopek alternativnega reševanja sporov

Podatke o nepremičninah lahko v sodnih postopkih spremeni tudi sodišče. Ko je odločitev sodišča pravnomočna, se spremembe vpiše v kataster nepremičnin.

Način izvedbe

V sodnem postopku, v katerem se odloča o podatkih o nepremičninah, ki se vodijo v katastru nepremičnin, sodišče postavi sodnega izvedenca geodetske stroke. Izvedenec izdela elaborat in ki ga vpiše v informacijski sistem Geodetske uprave.

Ko je sodna odločba ali sodna poravnava pravnomočna, sodišče, ki je na prvi stopnji odločalo o zadevi ali pred katerim je bila sklenjena sodna poravnava, vloži zahtevo za vpis podatkov v kataster nepremičnin. Zahtevo vloži fizično ali elektronsko na poštni oziroma elektronski naslov Geodetske uprave. Zahtevi priloži pravnomočno sodno odločbo ali sodno poravnavo, navede pa tudi številko elaborata, ki ga je izvedenec vpisal v informacijski sistem Geodetske uprave.

Na Geodetski upravi vpišemo podatke v kataster nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave in o vpisu podatkov obvestimo lastnike, na katere se nanašajo vpisi podatkov. Če pravnomočna sodna odločba ali sodna poravnava in podatki elaborata, ki se izdela v sodnem postopku, ne omogočajo vpisa sprememb podatkov v kataster nepremičnin, o tem obvestimo sodišče, ki je podalo zahtevo za vpis podatkov.

Tudi na podlagi postopkov alternativnega reševanja sporov se podatki vpišejo v kataster nepremičnin po smiselno enakem postopku.