Skoči do osrednje vsebine

Vpis podatkov v kataster nepremičnin na podlagi pravnomočnih sodnih odločb ali drugih aktov, s katerimi se konča postopek alternativnega reševanja sporov

Podatke o nepremičninah lahko v sodnih postopkih spremeni tudi sodišče. Ko je odločitev sodišča pravnomočna, se spremembe vpiše v kataster nepremičnin.

V sodnem postopku sodni izvedenec geodetske stroke izdela elaborat, ki ga vpiše v informacijski sistem Geodetske uprave. Nato sodišče, ki je na prvi stopnji odločalo o zadevi ali pred katerim je bila sklenjena sodna poravnava, zahtevo za vpis podatkov v kataster nepremičnin fizično ali elektronsko na poštni oziroma elektronski naslov vloži na Geodetsko upravo.

Na Geodetski upravi vpišemo podatke v kataster nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave in o vpisu podatkov obvestimo lastnike, na katere se nanašajo vpisi podatkov. Če pravnomočna sodna odločba ali sodna poravnava in podatki elaborata, ki se izdela v sodnem postopku, ne omogočajo vpisa sprememb podatkov v kataster nepremičnin, o tem obvestimo sodišče, ki je podalo zahtevo za vpis podatkov.

Za vpis podatkov v kataster nepremičnin na podlagi postopkov alternativnega reševanja sporov je postopek smiselno enak, kot v primeru vpisov podatkov v kataster nepremičnin na podlagi sodnih odločb oziroma poravnav.