Skoči do osrednje vsebine

Vpis upravljavca v kataster nepremičnin

Geodetska uprava izvaja evidentiranje upravljavcev v kataster nepremičnin skladno s 15. členom Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) in Pravilnikom o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin (Uradni list RS, št. 118/21).

Upravljavci se vpisujejo pri parcelah in delih stavb, ki so v lasti:

  • Republike Slovenije ali
  • samoupravnih lokalnih skupnosti.

V prvem primeru se kot upravljavec vpiše državni organ, oseba javnega prava ali druga pravna oseba, ki je za upravljavca določena v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem Republike Slovenije, ali z drugim zakonom.

V drugem primeru se kot upravljavec vpiše občina ali oseba javnega prava, ki je za upravljavca določena v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

Način izvedbe

Za vpis upravljavca uporabite obrazec za prijavo upravljavca, ki ga pošljete po elektronski pošti na naslov pisarna.gu@gov.si. Priporočamo uporabo elektronskega podpisa. V primeru, da prijava vsebuje več kot 10 parcel ali delov stavb (lahko tudi manj), seznam nepremičnin v prijavi oddajte v datoteki CSV formata:

CSV datoteka za parcele in

CSV datoteka za dele stavb.

Navodila za pripravo csv datoteke za oddajo seznama nepremičnin za vpis upravljavca v kataster nepremičnin.

Na ta način se zagotovi hiter vnos podatkov v kataster nepremičnin brez nepotrebnih napak pri prepisovanju.

Geodetska uprava o vpisu upravljavca v kataster nepremičnin obvesti prijavitelja in vpisanega upravljavca po elektronski pošti.

Kontaktni podatki za vpis upravljavca v kataster nepremičnin