Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Uradu za geodezijo skrbimo za državni prostorski koordinatni sistem ter državni topografski sistem, ki vključuje podatke daljinskega zaznavanja, zbirke podatkov o naravnem in grajenem okolju, zemljepisna imena in državne karte. Poleg tega vodimo evidenco državne meje, ki jo tudi označujemo, vzdržujemo in obnavljamo.

Pristojni smo za državni geodetski referenčni sistem, ki je podlaga za umestitev podatkov v prostor. Zagotavljamo vzpostavljanje in vodenje državnega prostorskega koordinatnega sistema v skladu z evropskim koordinatnim sistemom, pridobivanje podatkov daljinskega zaznavanja, vodenje zbirk podatkov o naravnem in grajenem okolju in zemljepisnih imen ter izdelavo državnih kart. V skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami opravljamo naloge v zvezi z vodenjem evidence državne meje, označujemo, vzdržujemo in obnavljamo državno mejo ter sodelujemo pri delu meddržavnih komisij.

Teme

 • Standardizacija zemljepisnih imen

  Standardizacija zemljepisnih imen je postopek, s katerim se ugotavlja in zemljepisnim danostim določa enotno pisno obliko, ki temelji na izbranih merilih in ki naj bi bila v rabi obvezujoča.

 • Državni koordinatni sistem

  Koordinatni sistem je matematična osnova, s katero objektom in pojavom pripišemo koordinate in s tem opišemo njihovo lokacijo. To omogoča njihov prikaz na kartah in ustrezno evidentiranje v prostorskih informacijskih sistemih. Državni prostorski koordinatni sistem je osnova za umestitev objektov ali pojavov v prostoru. Prostorska umestitev pomeni določitev ali pripis koordinat točkam, ki predstavljajo objekte ali pojave, v izbranem koordinatnem sistemu. Državni prostorski koordinatni sistem je uradno veljavni koordinatni sistem na območju države.

 • Državni topografski sistem

  Državni topografski sistem je namenjen sistematičnemu zbiranju, vodenju in posodabljanju topografskih podatkov o objektih in pojavih na zemeljskem površju za potrebe organov javne uprave in splošne potrebe. Sestavljajo ga topografski podatki, ki se večinoma vodijo v zbirki topografskih podatkov, državna topografska karta, državne pregledne karte ter drugi topografski podatki. Del državnega topografskega sistema so tudi podatki daljinskega zaznavanja ter zemljepisna imena, ki so deloma standardizirana in jih vodimo v registru zemljepisnih imen.

 • Državna meja

  Državno mejo predstavlja mejna črta, ki je lahko namišljena ali označena črta in ki po kopnem, morju, rekah in jezerih deli območje med državama. Ločuje ju tudi v zraku in pod zemljo.

Notranji organizacijski enoti Urada za geodezijo

 • Sektor za državni geodetski sistem

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za geodezijo

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana

 • Sektor za topografski sistem

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za geodezijo

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana