Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu za geodezijo smo pristojni za državni geodetski referenčni sistem, ki je podlaga za umestitev podatkov v prostor. Zagotavljamo vzpostavljanje in vodenje državnega prostorskega koordinatnega sistema v skladu z evropskim koordinatnim sistemom, pridobivanje podatkov daljinskega zaznavanja, vodenje zbirk podatkov o naravnem in grajenem okolju in zemljepisnih imen ter izdelavo državnih kart. V skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami opravljamo naloge v zvezi z vodenjem evidence državne meje, označujemo, vzdržujemo in obnavljamo državno mejo ter sodelujemo pri delu meddržavnih komisij.

Teme

 • Državna meja

  Evidenca državne meje je temeljna evidenca o mejnih točkah, ki definirajo državno mejo Republike Slovenije s sosednjimi državami. Podatki služijo za grafični prikaz poteka državne meje in za uskladitev drugih prostorskih in nepremičninskih podatkov z državno mejo.

 • Topografski sistem

  Topografski sistem Republike Slovenije je uradni sistem topografskih in kartografskih podatkov in izdelkov. Sestavljajo ga topografski podatki in karte, podatki daljinskega zaznavanja (aerofotografije, ortofoto), modeli višin in register zemljepisnih imen.

 • Državni koordinatni sistem

  Državni prostorski koordinatni sistem je razdeljen na dve sestavini, in sicer horizontalno (horizontalni koordinatni sistem) in vertikalno (višinski in gravimetrični del koordinatnega sistema). Obe sestavini državnega prostorskega koordinatnega sistema sta v naravi vzpostavljeni z državnimi geodetskimi točkami in državnim omrežjem stalnih postaj za globalno določanje položaja. Slovenski državni prostorski koordinatni sistem je skladen s skupnim evropskim koordinatnim sistemom.

Notranje organizacijske enote Urada za geodezijo

 • Sektor za državni geodetski sistem

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za geodezijo

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana

 • Sektor za topografski sistem

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Geodetska uprava Republike Slovenije
  Urad za geodezijo

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana