Skoči do osrednje vsebine

Geodetska uprava je samostojen organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Opravljamo naloge državne geodetske službe, pristojni smo za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji, za izdajanje podatkov iz zbirk geodetskih podatkov ter opravljanje drugih upravnih storitev in nalog geodetske službe. Po nekaterih ocenah naj bi 80 odstotkov vseh informacij vsebovalo tudi podatek o njihovi lokaciji, zato je zagotavljanje kakovostne in globalno povezljive infrastrukture za umestitev podatkov v prostor izjemnega pomena tako za posameznika kot za skupnost.

V naše delovno področje sodijo naloge državne geodetske službe, ki zajemajo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter topografskega in kartografskega sistema.

Skrbimo za zajem, posodabljanje, hranjenje in posredovanje osnovnih podatkov o prostoru in nepremičninah v urejenih zbirkah podatkov, zagotavljamo storitve, povezane z evidentiranjem sprememb v prostoru in na nepremičninah, ter opravljamo koordinacijsko  vlogo na področju nepremičninskega sistema in prostorske podatkovne infrastrukture.

Vzdržujemo sistem množičnega vrednotenja nepremičnin, evidentiramo in spremljamo podatke o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami, analiziramo stanje in značilnosti nepremičninskega trga, pripravljamo periodična poročila o dogajanju na nepremičninskem trgu ter zagotavljamo podatke o trgu in ocenjenih tržnih vrednostih nepremičnin.

Skrbimo za državni koordinatni sistem, ki je podlaga za umestitev podatkov v prostor, in zagotavljamo infrastrukturo za izvajanje geodetskih meritev.

Z mednarodnim sodelovanjem in udejstvovanjem skrbimo za izvajanje evropskih smernic in usmeritev na področju evidentiranja nepremičnin, kartografije in geoinformatike. Opravljamo tudi naloge nacionalne točke za stike pri izvajanju obveznosti iz evropske direktive INSPIRE. Glede na usmeritve v deklaraciji Državnega zbora o zunanji politiki Republike Slovenije in nalogami, zapisanimi v programu del državne geodetske službe, sodelujemo v številnih mednarodnih organizacijah, med drugim v združenju evropskih geodetskih in katastrskih uprav EuroGeographics, ekspertni skupini za zemljepisna imena (angleško United Nations Group of Experts on Geographical Names - UNGEGN), mednarodnem združenju za upravljanje s prostorom pri Ekonomski komisiji združenih narodov (angleško United Nations Economic Commission for Europe - Working Party on Land Administration), stalnem odboru za katastre v Evropski uniji (angleško Permanent Committee on Cadastre in the European Union - PCC), odboru strokovnjakov za globalno upravljanje z geoprostorskimi informacijami (angleško United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UNGGIM Evropa), združenju, ki povezuje državne geodetske in katastrske uprave z raziskovalnimi inštitucijami in univerzami v Evropi (angleško European Spatial Data Resarch - Euro SDR) in evropski podkomisiji za referenčni sestav (angleško European Reference Frame - EUREF) pri Mednarodnem združenju za geodezijo (angleško International Association of Geodesy - IAG).

Vodstvo

Vizija in cilji

Naša vizija je postati referenčna organizacija za področji uradne prostorske podatkovne infrastrukture in urejanja nepremičnin v Republiki Sloveniji, kar bo spodbujalo trajnostni razvoj družbe ter Slovenijo uvrstilo med napredne prostorsko usposobljene družbe, kjer bodo vse pomembne odločitve sprejete na podlagi učinkovitih storitev v okviru javne prostorske podatkovne infrastrukture in zemljiškega upravljanja ob uporabi uradnih kakovostnih podatkov o prostoru in nepremičninah.

Naš cilj je zagotavljati infrastrukturo za prostorske informacije, zagotavljati učinkovite storitve in kakovostne uradne prostorske podatke na načine, ki ustrezajo visokim standardom geoinformacijsko usposobljene družbe.

Organizacijske enote uprave

Območne geodetske uprave

Uradne osebe, pooblaščene za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

Zahtevka za dostop do informacij javnega značaja