Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo zagotavlja usklajevanje delovanja upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju upravnih enot, ki so bile ustanovljene z namenom opravljanja nalog državne uprave in so organizirane teritorialno.

S pripravo usmeritev in navodil za izboljšanje organizacije nenehno stremimo k učinkovitosti in kakovosti dela 58 upravnih enot.

V Službi za upravne enote med drugim opravljamo naslednje naloge:

 • usklajujemo delovanje upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju;
 • opravljamo naloge standardizacije, strokovne pomoči, spremljanja dela in nadzora nad delom upravnih enot na organizacijskem, kadrovskem in finančnem področju, upravljanja in splošnega poslovanja;
 • pripravljamo predpise s svojega delovnega področja in sodelujemo pri njihovi pripravi;
 • sodelujemo v projektnih skupinah ministrstev, ki so namenjena večji gospodarnosti, učinkovitosti ter boljši kakovosti poslovanja upravnih enot in storitev;
 • pripravljamo predloge in sodeluje pri pripravi strokovnih nalog za reorganizacijo upravnih enot (združevanje nalog, specializacija nalog ipd.);
 • pripravljamo in usklajujemo predlog skupnega finančnega načrta in zaključnega računa upravnih enot, likvidnostnih načrtov ter prerazporejanja sredstev med upravnimi enotami;
 • usklajujemo delovanje sistema informacijske podpore za finančno in materialno poslovanje upravnih enot ter delovanja sistema notranjih kontrol in dajemo predloge za učinkovito delovanje informacijske podpore pri izvajanju upravnih postopkov na upravnih enotah;
 • pripravljamo enotni kadrovski načrt upravnih enot;
 • uresničujemo pravice ter izpolnjujemo obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja za načelnike upravnih enot, vključno s pripravljanjem predlogov aktov za njihovo imenovanje in razrešitev;
 • usklajujemo pripravo enotnih in usklajenih stališč upravnih enot z vidika učinkovitosti ter pripravljamo stališča in usklajujemo delo na področju medresorskega sodelovanja za odpravo administrativnih ovir in bremen, ki jih zaznajo upravne enote in stranke;
 • usklajujemo delo na področju opredeljevanja do predlogov predpisov, pripravlja gradiva in stališča, ki jih v imenu upravnih enot zastopamo pri medresorskem usklajevanju;
 • zbiramo, spremljamo in analiziramo podatke o odločanju v upravnih in drugih zadevah na ravni upravne enote ter pripravljamo poglobljene analize stanja z vseh področij upravnega dela upravnih enot;
 • sodelujemo z drugimi državnimi organi ter drugimi organi in organizacijami pri zagotavljanju in povečevanju učinkovitosti delovanja upravnih enot in države kot celote;
 • dajemo pobude za izvedbo različnih vrst izobraževanja in usposabljanja uslužbencev upravnih enot in jih v sodelovanju s posameznimi ministrstvi in upravnimi enotami tudi organiziramo.

Letna poročila upravnih enot