Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Naslov: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369 77 00

E-naslov: gp.mddsz@gov.si

Odgovorna oseba: Janez Cigler Kralj, minister

Datum prve objave kataloga: 1. 2. 2005

Datum zadnje spremembe: 23. 9. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=23

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravljamo naloge iz pristojnosti, ki se nanašajo na: položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela; sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja; kolektivne pogodbe; politiko zaposlovanja doma in v tujini; preprečevanje dela in zaposlovanja na črno; zavarovanje za čas brezposelnosti; položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine; štipendiranje in poklicno izobraževanje; varnost pri delu; družinsko in demografsko politiko; socialno varstvo in socialno skrbstvo; družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva; položaj žensk ter zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških; usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase; varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn; obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 77 08
gp.mddsz@gov.si

Direktorat za družino
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 75 00
gp.mddsz@gov.si

Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 75 38
gp.mddsz@gov.si

Direktorat za socialne zadeve
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 77 18
gp.mddsz@gov.si

Direktorat za trg dela in zaposlovanje
Štukljeva cesta 44 , 1000 Ljubljana
01 369 76 04
gp.mddsz@gov.si

Kabinet ministra
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 77 04
gp.mddsz@gov.si

Sekretariat
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 77 24
gp.mddsz@gov.si

Sektor za enake možnosti
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 75 38
gp.mddsz@gov.si

Služba za evropske zadeve
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 76 51
gp.mddsz@gov.si

Služba za odnose z javnostmi
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 78 13
soj.mddsz@gov.si

Urad za izvajanje kohezijske politike
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 369 76 27
gp.mddsz@gov.si

Organi v sestavi

Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Jadranko Grlić, glavni inšpektor
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 280 36 60
gp.irsd@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Matija Baš

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Tomaž Čebulj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Petra Čibej

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Petra Hribar Habjan

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Jelka Janež Tavčar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Nina Klemenc

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


mag. Tea Kotnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Mateja Kuntarič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Sara Oražem

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Petra Praprotnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Mojca Pršina

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


mag. Tatjana Strojan

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Patricija Zadnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Enake možnosti
Delovna razmerja in druge oblike dela
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Varnost in zdravje pri delu
Zaposlovanje
Vseživljenjsko učenje
Delovne migracije
Družina
Socialne zadeve
Invalidi
Vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja
Ostala zakonodaja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa ministrstva.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

- Informacije v zvezi s postopki javnih razpisov

- Kadrovske zadeve, javni natečaji za zaposlitev

- Splošno pregled vseh spisov in izpis vseh zadev iz aplikacije SPIS

- Posredovanje statutov posameznih sindikatov, ki so v hrambi MDDSZ

- Posredovanje vlog študentskih servisov za dodelitev koncesije

-  Posredovanje odločb MDDSZ o podelitvi koncesije posameznim študentskim servisom.

- Podatki o številu in višini dodeljenih štipendij

- Podatki o realiziranih proračunskih sredstvih za subvencioniranje študentske prehrane


Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik