Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja sodelujemo pri pripravi zakonov in drugih predpisov, ki pomembno vplivajo na položaj invalidov v družbi, ter spremljamo izvajanje državnega programa invalidskega varstva, socialnega varstva, programa zaposlovanja in podobno. Izdelujemo analize, poročila, navodila, strokovna mnenja in druga gradiva z invalidskega področja. Hkrati opravljamo in usklajujemo naloge invalidskega varstva znotraj ministrstva.

Na direktoratu med drugim opravljamo strokovne in upravne naloge za Svet RS za invalide.

Skrbimo za sistemsko urejanje področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. Med naloge tega področja sodi tudi pomoč društvom, ki jim je naše ministrstvo podelilo status društva v javnem interesu. Pripravljajo se na podlagi predpisov s tega področja dela.

Skrbimo za usklajevanje in sodelovanje pri pripravi mednarodnih predpisov in drugih aktov s področja varstva vojnih grobišč ter za pripravo strokovnih mnenj, navodil in odgovorov s področja vojnih grobišč. Izvajamo potrebne postopke in pripravljamo pogodbe za vse oblike vzdrževanja vojnih grobišč ter vodimo register vojnih grobišč.

 

Iskalnik