Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za invalide sodelujemo pri pripravi zakonov in drugih predpisov, ki pomembno vplivajo na položaj invalidov v družbi, ter spremljamo izvajanje državnega programa invalidskega varstva, socialnega varstva, programa zaposlovanja in podobno. Izdelujemo analize, poročila, navodila, strokovna mnenja in druga gradiva z invalidskega področja. Hkrati opravljamo in usklajujemo naloge invalidskega varstva znotraj ministrstva.

Na direktoratu med drugim opravljamo strokovne in upravne naloge za Svet za invalide Republike Slovenije.

Skrbimo za sistemsko urejanje področja invalidov, med naloge tega področja sodi tudi pomoč društvom, ki jim je naše ministrstvo podelilo status društva v javnem interesu. Pripravljajo se na podlagi predpisov s tega področja dela.

Skrbimo za usklajevanje in sodelovanje pri pripravi mednarodnih predpisov, ki se nanašajo na področje invalidskega varstva.

Področja in teme

  • Ranljive skupine na trgu dela

    Večletna ugodna gibanja na trgu dela je v spomladanskih mesecih leta 2020 prekinila epidemija covid-19. Razmere na trgu dela se izboljšujejo, povpraševanje delodajalcev po delavcih se povečuje in registrirana brezposelnost se znižuje. Kljub temu pa v evidenci brezposelnih oseb ostajajo težje zaposljive osebe: osebe starejše od 55 let, mladi iskalci prve zaposlitve ter osebe z zdravstvenimi in drugimi ovirami. Te skupine tvorijo glavnino dolgotrajne brezposelnosti, zato se zanje pripravljajo in izvajajo posebni ukrepi za približevanje trgu dela.