Skoči do osrednje vsebine

Svet za invalide Republike Slovenije

Svet za invalide Republike Slovenije je ustanovljen na podlagi 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov kot neodvisen tripartitni organ, katerega člani so predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij, predstavniki strokovnih institucij s področja invalidskega varstva ter predstavniki Vlade Republike Slovenije. Svet deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike.

Naloge Sveta

 • spremlja razvoj in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter daje pobude za njihov razvoj in izvajanje,
 • med javno obravnavo predlagateljem zakonov in drugih predpisov daje mnenje o zakonih in drugih predpisih, ki se nanašajo na invalidsko varstvo,
 • sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje mnenje o njih,
 • Vladi Republike Slovenije daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z invalidskim varstvom,
 • skrbi za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami,
 • spodbuja in spremlja izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08),
 • opravlja druge naloge skladno s sprejetimi pravili o delovanju sveta.

Strokovne in administrativne naloge za svet opravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vodstvo sveta ter člani sveta

Vodstvo Sveta za invalide Republike Slovenije

 • Predsednica sveta: mag. Mateja Toman, Društvo distrofikov Slovenije
 • Podpredsednik sveta: Brane But, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
 • Podpredsednica sveta: Lea Kovač, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
 • Podpredsednica sveta: Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Sekretarka: Saša Mlakar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Člani sveta za invalide Republike Slovenije

 • Predstavniki Vlade Republike Slovenije:
  • Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Mateja Urbančič, Ministrstvo za finance,
  • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje,
  • Simon Žorga, Ministrstvo za kulturo,
  • Vojmir Drašler, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
  • Jadranka Kološa Rop, Ministrstvo za javno upravo in
  • mag. Saša Zabukovec, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.
 • Predstavniki s področja invalidskega varstva:
  • mag. Dean Premik, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • Drago Perkič, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • Lea Kovač, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • dr. Aleksandra Tabaj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča,
  • mag. Simona Smolej Jež, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo,
  • Samo Rumež, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami in
  • Karl Destovnik, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.
 • Predstavniki reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni:
  • mag. Mateja Toman, Društvo distrofikov Slovenije,
  • Anton Petrič, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,
  • dr. Katja Vadnal, Zveza Sožitje,
  • Drago Koprčina, Združenje ’91,
  • Brane But, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,
  • Klaudija Poropat, YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa in
  • Emir Okanović, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije.

Zapisniki sej