Skoči do osrednje vsebine

Svet za invalide Republike Slovenije

Svet za invalide Republike Slovenije je ustanovljen na podlagi 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov kot neodvisen tripartitni organ, katerega člani so predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij, predstavniki strokovnih institucij s področja invalidskega varstva ter predstavniki Vlade Republike Slovenije. Svet deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike.

Naloge Sveta

 • spremlja razvoj in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter daje pobude za njihov razvoj in izvajanje,
 • med javno obravnavo predlagateljem zakonov in drugih predpisov daje mnenje o zakonih in drugih predpisih, ki se nanašajo na invalidsko varstvo,
 • sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje mnenje o njih,
 • Vladi Republike Slovenije daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z invalidskim varstvom,
 • skrbi za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami,
 • spodbuja in spremlja izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08),
 • opravlja druge naloge skladno s sprejetimi pravili o delovanju sveta.

Strokovne in administrativne naloge za svet opravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Člani sveta

 • Predstavniki Vlade Republike Slovenije:
  • Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
  • Mateja Urbančič, Ministrstvo za finance,
  • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje,
  • Simon Žorga, Ministrstvo za kulturo,
  • Bogdan Pezdirc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
  • Jadranka Kološa Rop, Ministrstvo za javno upravo in
  • dr. Manica Jakič Brezočnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Predstavniki s področja invalidskega varstva:
  • Polona Čižnam Žagar, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • Sergeja Travner Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • Lea Kovač, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • dr. Aleksandra Tabaj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča,
  • mag. Barbara Kobal Tomc, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo,
  • dr. Valerija Bužan, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami in
  • Karl Destovnik, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.
 • Predstavniki reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni:
 • Pet predstavnikov izmed reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni in so vključene v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije:
  • Brane But,
  • Dane Kastelic,
  • Ivo Jakovljevič,
  • dr. Katja Vadnal in
  • mag. Adolf Videnšek.
 • Dva predstavnika izmed reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni in niso vključene v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije:
  • Drago Koprčina,
  • Emir Okanović.
 • Pravila delovanja Sveta

  Dokumentacije | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zapisniki sej