Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljanje dela delavcev uporabniku - obrazec za statistično poročilo

Delodajalec za zagotavljanje dela na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo, poroča o svojem delu in sproti tudi o vseh spremembah glede izpolnjevanja kadrovskih, organizacijskih, prostorskih in drugih pogojev, ki lahko vplivajo na izvajanje dejavnosti.

Delodajalec za zagotavljanje dela ministrstvu, pristojnemu za delo, v rokih, ki jih določi minister, pristojen za delo, predloži poročilo neodvisnega revizorja, iz katerega je razvidno, ali je v preteklem poslovnem letu pri opravljanju dejavnosti posloval v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja in se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, in na dogovor med uporabnikom in delodajalcem za zagotavljanje dela ter ali je pravočasno odpravljal ugotovljene nepravilnosti.

Delodajalec za zagotavljanje dela na zahtevo ministra, pristojnega za delo, v 20 dneh posreduje statistično poročilo.