Skoči do osrednje vsebine

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev je vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, uporabniku, pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.

Delodajalec za zagotavljanje dela lahko začne z opravljanjem dejavnosti z dnem vpisa v register domačih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (register) ali v evidenco tujih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (evidenca). Vpis v register ali evidenco se opravi po dokončnosti odločbe, ki jo izda ministrstvo, če delodajalec za zagotavljanje izpolnjuje sledeče pogoje:

  • mu v obdobju zadnjih dveh let ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela (ministrstvo preveri po uradni dolžnosti);
  • v obdobju zadnjih dveh let ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo (ministrstvo preveri po uradni dolžnosti);
  • v obdobju zadnjih dveh letih ni bil objavljen na seznamu davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi in na seznamu nepredlagateljev obračunov, ki ga objavlja Finančna uprava Republike Slovenije, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti (ministrstvo preveri po uradni dolžnosti);
  • izpolnjuje kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo;
  • ima kot svojo glavno dejavnost registrirano dejavnost posredovanja začasne delovne sile (ministrstvo preveri po uradni dolžnosti);
  • predloži bančno garancijo najmanj v višini 30.000 evrov.

Pogoje iz druge do šeste alineje prejšnjega odstavka mora delodajalec za zagotavljanje dela izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti.

Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Če ministrstvo, pristojno za delo ugotovi, da delodajalec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku izpolnjuje predpisane pogoje, mu izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku in ga vpiše v register ali evidenco.

Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco, lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku na območju Republike Slovenije, in sicer za državljane Republike Slovenije, državljane držav članic EU, državljane držav EGP in Švicarske konfederacije ter za tujce z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije in imajo:

  • prost dostop na slovenski trg dela, v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev,
  • enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali
  • modro karto EU.

Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco poroča na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo, na predpisanem obrazcu. Prav tako delodajalec za zagotavljanje dela odda poročilo neodvisnega revizorja vsako leto najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto. Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je dovoljenje pridobil po 30. juniju, poda prvo poročilo neodvisnega revizorja za obdobje od pridobitve dovoljenja do konca naslednjega koledarskega leta. Če delodajalec za zagotavljanje dela dejavnosti ni opravljal, ministrstvu, pristojnemu za delo, predloži izjavo neodvisnega revizorja iz katere je razvidno, da dejavnosti ni opravljal.

Obrazec za statistično poročilo

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti