Skoči do osrednje vsebine

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Definicija minimalne plače

V minimalno plačo se ne vštevajo vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (uveljavljeno s prvim januarjem 2020).

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Način določanja minimalne plače

Z letom 2021 se je uveljavila nova formula za določitev zneska minimalne plače z navezavo na minimalne življenjske stroške, s čimer se vzpostavlja smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb ter enakopravnejšo in pravičnejšo obravnavo vseh zaposlenih, predvsem tistih z najnižjimi dohodki.

Znesek minimalne plače se ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer oziroma gospodarske rasti in gibanja zaposlenosti, določi v razponu med 120 % in 140 % minimalnih življenjskih stroškov z navezavo na davčne predpise, ki omogočajo določitev bruto zneska minimalne plače.

Višina minimalne plače

Znesek minimalne plače določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta.

 • od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022: 1.074,43 evra
 • od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021: 1.024,24 evra
 • od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evra
 • od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019: 886,63 evra
 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evra
 • od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evra  
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evra
 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evra
 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evra
 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evra
 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evra
 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evra
 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evra
 • od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evra
 • od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evra
 • od 1. marca 2008 do 31. julija 2008: 566,53 evra
 • od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008: 538,53 evra
 • od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007:  521,83 evra (125.052,00 slovenskih tolarjev (SIT)
 • od avgusta 2005: 122.600,00 SIT
 • od avgusta 2004: 117.500,00 SIT
 • za mesec december 2003 in nadaljnje mesece: 111.484 SIT
 • za mesec avgust 2003 in nadaljnje mesece: 110.380,00 SIT