Skoči do osrednje vsebine

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Definicija minimalne plače

V minimalno plačo se ne vštevajo vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (uveljavljeno s prvim januarjem 2020).

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Način določanja in usklajevanje minimalne plače

Z letom 2021 se je uveljavila nova formula za določitev zneska minimalne plače z navezavo na minimalne življenjske stroške, s čimer se vzpostavlja smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb ter enakopravnejšo in pravičnejšo obravnavo vseh zaposlenih, predvsem tistih z najnižjimi dohodki.

Znesek minimalne plače se ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer oziroma gospodarske rasti in gibanja zaposlenosti, določi po posvetovanju s socialnimi partnerji najkasneje v roku treh mesecev po spremembi zneska minimalnih življenjskih stroškov, in sicer v razponu med 120 % in 140 % minimalnih življenjskih stroškov z navezavo na davčne predpise, ki omogočajo določitev bruto zneska minimalne plače.

Dodatno zakon določa tudi redno letno usklajevanje minimalne plače, in sicer se znesek minimalne plače vsako leto v januarju uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Uskladitev zneska minimalne plače se določi po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji, upoštevaje tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti.

Višina minimalne plače

Znesek minimalne plače določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta.

 • od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023: 1.203,36 evra
 • od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022: 1.074,43 evra
 • od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021: 1.024,24 evra
 • od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evra
 • od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019: 886,63 evra
 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evra
 • od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evra  
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evra
 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evra
 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evra
 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evra
 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evra
 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evra
 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evra
 • od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evra
 • od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evra
 • od 1. marca 2008 do 31. julija 2008: 566,53 evra
 • od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008: 538,53 evra
 • od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007:  521,83 evra (125.052,00 slovenskih tolarjev (SIT)
 • od avgusta 2005: 122.600,00 SIT
 • od avgusta 2004: 117.500,00 SIT
 • za mesec december 2003 in nadaljnje mesece: 111.484 SIT
 • za mesec avgust 2003 in nadaljnje mesece: 110.380,00 SIT