Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu usklajujemo programiranje, izvajanje in vrednotenje skladov evropske kohezijske politike in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, poročanje o njih ter nadzor nad njimi. Smo kontaktna točka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vse zadeve, povezane z izvajanjem evropskih skladov.

Program evropske kohezijske politike 2021 do 2027

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri črpanju sredstev nastopa kot posredniško telo, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja - Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Več o tem tukaj.

Navodila upravičencem PEKP 2021 - 2027

Kohezijska politika 2014 do 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v programskem obdobju od 2014 do 2020, na podlagi Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 do 2020 je kot posredniški organ črpal sredstva iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj na naslednjih prednostnih oseh: 4 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja; 8 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile; 9 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev; 15 - REACT EU - ESRR: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID - 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva. 

Več o tem tukaj.

Navodila upravičencem

Področja in teme

  • Evropska kohezijska politika

    Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo smo v Sloveniji uresničili več kot 10.000 projektov, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države.

Notranje organizacijske enote urada