Skoči do osrednje vsebine

Na uradu usklajujemo programiranje, izvajanje in vrednotenje skladov evropske kohezijske politike in sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, poročanje o njih ter nadzor nad njimi. Smo kontaktna točka MDDSZ za vse zadeve, povezane z izvajanjem evropskih skladov.

Kohezijska politika 2014 - 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pri črpanju sredstev nastopa kot posredniški organ, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja - Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

MDDSZ, v programskem obdobju 2014 – 2020, na podlagi OP EKP 2014-2020, črpa sredstva iz ESS in ESRR na naslednjih prednostnih oseh: 

4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

9: Socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine;

10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

Navodila upravičencem

 • Seznam operacij v izvajanju in javnih razpisov / javnih naročil s področja EKP 2014-2020

  Seznami in evidence | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Seznam upravičencev operacij / projektov v izvajanju

  Seznami in evidence | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Notranje organizacijske enote urada

 • Služba za koordinacijo

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Služba za kontrole

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Služba za finance

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

Iskalnik