Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Uradu usklajujemo programiranje, izvajanje in vrednotenje skladov evropske kohezijske politike in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, poročanje o njih ter nadzor nad njimi. Smo kontaktna točka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vse zadeve, povezane z izvajanjem evropskih skladov.

Kohezijska politika 2014 do 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri črpanju sredstev nastopa kot posredniški organ, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja - Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v programskem obdobju od 2014 do 2020, na podlagi Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 do 2020, črpa sredstva iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj na naslednjih prednostnih oseh: 

4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

9: Socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine;

10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

15: REACT EU – ESRR: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Navodila upravičencem

Področja in teme

  • Sredstva evropske kohezijske politike

    S pomočjo sredstev evropske kohezijske politike smo v Sloveniji v zadnjih letih uresničili več kot 10.000 projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter mnogih drugih. Z EU projekti in njihovimi rezultati se srečujemo na vsakem koraku, pa naj gre za pitno vodo ali za čiščenje odpadne vode, za hitrejši zagon malih in srednjih podjetij, za naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, za skrb za ranljive skupine, starejše ali mlade ali za boljše e-storitve za vse državljane.

Notranje organizacijske enote urada