GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na uradu usklajujemo programiranje, izvajanje in vrednotenje skladov evropske kohezijske politike in sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, poročanje o njih ter nadzor nad njimi. Smo kontaktna točka MDDSZ za vse zadeve, povezane z izvajanjem evropskih skladov.
 • Sredstva evropske kohezijske politike

  S pomočjo sredstev evropske kohezijske politike smo v Sloveniji v zadnjih letih uresničili več kot 10.000 projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter mnogih drugih. Z EU projekti in njihovimi rezultati se srečujemo na vsakem koraku, pa naj gre za pitno vodo ali za čiščenje odpadne vode, za hitrejši zagon malih in srednjih podjetij, za naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, za skrb za ranljive skupine, starejše ali mlade ali za boljše e-storitve za vse državljane.

Kohezijska politika 2014 - 2020

Kohezijska politika dopolnjuje politike EU na področju izobraževanja, zaposlovanja, energije, okolja, enotnega trga ter raziskav in inovacij ter zagotavlja potreben naložbeni okvir in strategijo za uresničitev dogovorjenih ciljev rasti v okviru Strategije Evropa 2020. Da bi dosegli te cilje in obravnavali različne razvojne potrebe v vseh regijah EU, je bilo za kohezijsko politiko za obdobje 2014-2020 rezerviranih 351,8 milijarde EUR, kar je skoraj tretjina celotnega proračuna EU.

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije Evropa 2020. Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz dveh strukturnih skladov, Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter sredstva iz Kohezijskega sklada (KS).

Pomembna dokumenta za izvajanje kohezijske politike v Sloveniji sta Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020 in Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 -2020 (OP EKP 2014 -2020).

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), v programskem obdobju 2014 – 2020, na podlagi OP EKP 2014-2020, črpa sredstva iz ESS in ESRR na naslednjih prednostnih oseh: 

4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

9: Socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine;

10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

MDDSZ pri črpanju sredstev nastopa kot posredniški organ, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja - Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

Marca 2014 je bil ustanovljen nov Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, katerega ključni cilj je krepitev socialne kohezije v skladu s ciljem Strategije EU 2020, da do leta 2020 zmanjša število ljudi, ki jih je prizadela oz. jih ogroža revščina in socialna izključenost, za vsaj 20 milijonov. Sklad bo z nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki hrane in osnovne materialne pomoči ter aktivnostmi socialnega vključevanja prispeval k odpravi najhujših oblik revščine. 


Sloveniji je za izvedbo ukrepa dodeljenih 20,5 milijonov EUR evropskih sredstev, kar predstavlja 85 % delež vseh upravičenih izdatkov, 15 % delež pa mora Slovenija zagotoviti iz proračuna RS, kar pomeni, da je za celotno obdobje na voljo 24.132.048,00 EUR sredstev.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je odgovorno za upravljanje Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, je v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravilo Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 - 2020, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev. Dokument je Vlada RS sprejela na seji dne 13. 11. 2014, Evropska komisija pa ga je odobrila 5. 12. 2014.

Slovenija bo v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim osebam delila prehranske izdelke, v celotnem obdobju pa bodo najbolj ogroženim na voljo različne aktivnosti, ki bodo izboljšale njihovo socialno vključenost.

Letna poročila izvajanja OP za hrano in/ali materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim:

Primeri dobrih praks za obdobje 2014 - 2020

Navodila upravičencem

Notranje organizacijske enote urada

 • Služba za koordinacijo

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Služba za kontrole

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Služba za finance

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana