Skoči do osrednje vsebine

Evropska pomoč najbolj ogroženim

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z evropskimi sredstvi zagotavlja nefinančno pomoč najbolj ogroženim osebam v obliki paketov s prehranskimi izdelki in s sofinanciranjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.

Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027

Uredba (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junij 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 združuje pet skladov, med drugimi tudi Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Ključni namen združitve skladov je povečati usklajenost in sinergije med instrumenti financiranja EU, ki zagotavljajo pomembno podporo ljudem in katerih namen je izboljšati njihov življenjski standard, povečati prožnost in njihovo odzivnost na izzive ter omogočiti poenostavitev načrtovanja in upravljanja skladov ter tako zmanjšati upravno breme organov in upravičencev.

ESS+ podpira trinajst specifičnih ciljev na področjih zaposlovanja, izobraževanja, socialnega vključevanja in zdravja, s čimer prispeva k četrtemu cilju kohezijske politike »bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«.

Trinajsti specifični cilj ESS+je namenjen obravnavanju materialne prikrajšanosti z zagotavljanjem hrane in/ali osnovne materialne pomoči najbolj ogroženim, vključno s spremljevalnimi ukrepi.

Sredstva v okviru trinajstega specifičnega cilja so načrtovana v okviru ločenega programa. Stopnja sofinanciranja EU je 90 odstotkov.

Več informacij o novem programskem obdobju je na spletni strani Evropska sredstva.

Potrditev Programa in zagotovljena sredstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Sklepa Vlade RS, št. 54400-4/2019/3, maja 2019 pričelo s pripravo Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji za obdobje 2021-2027.

V pripravo je vključilo ključne partnerje, kot so Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nevladne organizacije ter druge organizacije, ki delujejo na socialnem področju.

V procesu programiranja je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedlo anketo med humanitarnimi organizacijami in tri posvete s ključnimi partnerji.

Na podlagi posvetovanj s ključnimi partnerji je bil oblikovan splošni cilj, da se v naslednjem programskem obdobju 2021-2027 v Sloveniji najbolj ogroženim osebam in vsem, za katere bodo pristojne organizacije presodile, da potrebujejo pomoč v okviru Programa zagotavlja pomoč v hrani in različne spremljevalne ukrepe, ki bodo namenjeni obravnavanju njihove socialne izključenosti in bodo prispevali k izkoreninjanju revščine.

Upravičeni prejemniki pomoči so skupine z najvišjo stopnjo tveganja revščine v državi, med katere sodijo: gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki, gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani z vzdrževanimi otroki, delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, brezposelni, upokojene ženske (še posebej starejše od 75 let), enočlanska gospodinjstva (še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več).

Za izvedbo Programa je zagotovljenih 32,6 milijona evrov, od tega bo EU prispevala 29,4 milijona evrov in Slovenija 3,2 milijona evrov ESS+ sredstev.

Program je 24. novembra 2022 potrdila Evropska komisija. 

Možnost pritožbe zaradi kršitev temeljnih pravic ali svoboščin pri izvajanju programa

Da je pri izvajanju evropske kohezijske politike, vključno z ukrepom za odpravljanje materialne prikrajšanosti, zagotovljena skladnost podpore s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, je v postopkih, ki se nanašajo na porabo sredstev iz Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 zagotovljena tudi možnost pritožbe na organ upravljanja zaradi kršitev teh temeljnih pravic ali svoboščin.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

copy

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Promocijski video: pomoč v hrani

Socialno in materialno najbolj ogroženim osebam pomaga država z različnimi socialnimi prejemki, eden izmed ukrepov za blaženje materialnih stisk je tudi ukrep za materialno pomoč najbolj ogroženim, ki se sofinancira iz EU Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in se izvaja že od leta 2014. Ukrep prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji, in sicer v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.

Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v obdobju 2014-2020

Pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim se v Sloveniji izvaja od leta 2014 in je eden izmed pomembnejših ukrepov za blaženje materialnih in socialnih stisk ljudi. Pomoč se izvaja na podlagi Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki ga je Evropska komisija odobrila 5. decembra 2014. Za izvedbo pomoči ima Slovenija v programskem obdobju 2014-2020 na voljo skupaj 33.032.048 EUR sredstev, od katerih EU prispeva 29.412.235 EUR.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pomoč izvaja v sodelovanju z izbranima partnerskima organizacijama, Rdečim križem Slovenije – zveza združenj in Slovensko karitas, ki najbolj ogroženim letno razdelita 4000 ton prehranskih izdelkov ter izvajata različne spremljevalne ukrepe (podpora družinam in  posameznikom pri srečevanju z vsakodnevnimi težavami, individualno psihosocialno svetovanje in pomoč, krepitev socialnih veščin in podobno). Pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v Sloveniji letno prejme več kot 150.000 oseb. 

Novice