Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Služba za kontrole izvaja upravljalna preverjanja po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 za operacije, ki se financirajo iz sredstev ESI.

Glavne naloge:

• izvajanje upravljalnih preverjanj v skladu z veljavnimi uredbami Evropske komisije in
področno nacionalno zakonodajo,
• preverjanje skladnosti s sprejetimi temeljnimi dokumenti,
• priprava metodologije za preverjanje ukrepov ESI,
• preverjanje namenske porabe sredstev ESI,
• posredovanje informacij o ustreznosti zahtevkov za izplačila (v nadaljevanju ZzI),
• preverjanje upravičenosti stroškov,
• preverjanje pravilnosti izvajanja pogodb,
• preverjanje resničnosti opravljanja storitev in resničnosti izdatkov,
• priprava gradiv in druge potrebne dokumentacije za učinkovito izvajanje preverjanj,
• vodenje evidenc o izvedenih upravljalnih preverjanjih, ugotovljenih nepravilnostih in
ukrepih,
• odkrivanje in preprečevanje nepravilnosti ali goljufij,
• opravljanje drugih nalog, povezanih z izvajanjem upravljalnih preverjanj in črpanjem
sredstev ESI.