Skoči do osrednje vsebine

V Službi za evropske zadeve opravljamo strokovne naloge s področja spremljanja, vodenja in usklajevanja evropskih zadev z delovnega področja ministrstva. Z namenom učinkovitega uveljavljanja interesov s področja pristojnosti MDDSZ na ravni EU sodelujemo z drugimi ministrstvi, Vlado RS, institucijami EU ter drugimi organi in organizacijami. Usmerjamo, usklajujemo in oblikujemo dokončna stališča ministrstva do zakonodajnih predlogov EU, ki jih RS zastopa v delovnih skupinah Sveta Evropske unije, in v ta namen spremljamo, usklajujemo in upravljamo informacijski sistem za podporo odločanju o zakonodajnih in drugih aktih Evropske unije (portal EU). In, ne nazadnje, usklajujemo pripravo stališč ministrstva za trgovinske sporazume med EU in tretjimi državami.

Izvajamo celovito vsebinsko in organizacijsko podporo vodstvu ministrstva na področju EU zadev, predvsem za zasedanje Sveta ministrov EU ter za druge prireditve in srečanja, ki potekajo bodisi v okviru institucij EU bodisi so povezani z drugimi državami članicami.

Spremljamo prenos pravnega reda EU in vodimo postopek notifikacije notranjih predpisov, sprejetih za prenos direktiv v pravni red RS, ter odzivov v predsodnih postopkih.

Sodelujemo pri delu meddržavnih komisij za sodelovanje na področju zaposlovanja in socialnih zadev ter pri meddržavnih komisijah za gospodarsko sodelovanje.