Skoči do osrednje vsebine

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence

Pogoji za pridobitev pravice

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • je star od 18 do 65 let;
 • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Če je vlagatelj imel pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do osebne asistence tudi potem, ko dopolni to starost.

Način izvedbe

Vlogo za pravico do osebne asistence vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

K vlogi priložite:

 • dokazila o stopnji in vrsti invalidnosti, če z njimi razpolagate
 • zdravstveno dokumentacijo o vrsti in stopnji invalidnosti, zdravstvenem stanju vlagatelja ter uporabi medicinsko-tehničnih pripomočkov in drugo dokumentacijo, ki dokazuje vlagateljevo potrebo po osebni asistenci,
 • navedbo o potrebi po storitvah osebne asistence pri opravljanju aktivnosti, povezanih z neodvisnim osebnim in družinskim življenjem, vključevanjem v okolje, izobraževanjem in zaposlitvijo,
 • odločbo o priznani pravici in višini dodatka za pomoč in postrežbo oziroma drugih denarnih prejemkov, ki jih vlagatelj prejema iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči, v kolikor z njo razpolagate,
 • dokazila o izobraževanju ali zaposlitvi, če je zaposlen ali se izobražuje,
 • dokazila, s katerimi dokazuje vključenost v programe ali storitve iz 9. člena Zakona o osebni asistenci, v kolikor z njimi razpolagate.

Več informacij o osebni asistenci

Osebna asistenca