Skoči do osrednje vsebine

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oziroma uporabnice, njegovim oziroma njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Upravičenci do osebne asistence

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
 • je star od 18 do 65 let;
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Če je vlagatelj imel pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do osebne asistence tudi potem, ko dopolni to starost.

Vlogo za pravico do osebne asistence vlagatelj ali njegova zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Komunikacijski dodatek

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

Upravičenec do komunikacijskega dodatka se lahko odloči za:

 • uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec ali
 • denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in trenutno znaša 150,00 evrov.

Vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka vlagatelj ali njegova zakonita zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Strokovna komisija

O pravici do osebne asistence (številu ur in vsebini) odloči center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije. Komisija je dvočlanska in imenovana z liste izvedencev in izvedenk, na kateri so strokovnjakinje in strokovnjaki s področja socialnega varstva, zdravstva ter predstavnice in predstavniki  po vrsti invalidnosti.

 • Lista izvedencev osebne asistence

  Seznami in evidence | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Izvedbeni načrt

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik skupaj z izvajalcem osebne asistence pripravita izvedbeni načrt, ki je pisni dogovor o storitvah osebne asistence. Vsebuje opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalca. Podpisani izvedbeni načrt izvajalec pošlje krajevno pristojnemu centru za socialno delo.

 • Izvedbeni načrt

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Izvajalci osebne asistence

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo nevladne organizacije, zavodi in samostojni podjetniki na podlagi odločbe ministrstva.

Vlagatelj za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence in za vpis v register izvajalcev osebne asistence vloži vlogo na ministrstvu. Vloga ni predpisana.

Vlagatelj mora biti v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva brez nastanitve ali dejavnosti invalidskih organizacij oziroma mora biti ta dejavnost razvidna iz njegovega temeljnega akta ter mora zagotavljati prostore za organiziranje izvajanja dejavnosti pravice do osebne asistence in izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence, ki ima opravljen strokovni izpit po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, v kolikor izvaja osebno asistenco za več kot pet uporabnikov,
 • mu ni bila s pravnomočno sodbo sodišča izrečena prepoved izvajanja storitev s področja socialnega varstva,
 • ima za vodenje dela osebnih asistentov zaposlenega usklajevalca osebne asistence, ki je končal vsaj visokošolski strokovni program, za vsakih nadaljnjih 20 uporabnikov,
 • ima poravnane davke in prispevke.

Vloga za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence in vpis v register izvajalcev osebne asistence mora vsebovati:

 • naziv in sedež izvajalca osebne asistence,
 • pravni status izvajalca,
 • osebno ime odgovorne osebe izvajalca osebne asistence,
 • kontaktne podatke izvajalca osebne asistence,
 • davčno in matično številko in
 • območje, kjer bo predvidoma izvajal osebno asistenco.

Vlogi se mora priložiti:

 • dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva brez nastanitve ali dejavnost invalidskih organizacij, ali temeljni akt, iz katerega je ta dejavnost razvidna,
 • izjavo o predvidenem številu uporabnikov za katere bo izvajal osebno asistenco,
 • pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva za strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence, ko bo izvajal osebno asistenco za več kot pet uporabnikov,
 • pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o izobrazbi za usklajevalca osebne asistence, ko bo izvajal osebno asistenco za več kot 20 uporabnikov in za vsakih nadaljnjih 20 uporabnikov dodatnega usklajevalca osebnih asistentov,
 • dokazilo, da razpolaga s prostori za organizacijo osebne asistence, če v skladu z zakonom zaposluje strokovnega vodjo,
 • dokazilo, da mu ni bila s pravnomočno sodbo sodišča izrečena prepoved izvajanja storitev s področja socialnega varstva,
 • dokazilo, da ima poravnane davke in prispevke.

Ministrstvo z izvajalcem osebne asistence sklene pogodbo.

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik za izvajanje pravice do osebne asistence izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev osebne asistence, ki so vpisani v register izvajalcev osebne asistence.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti