Skoči do osrednje vsebine

Z uvajanjem sistematičnega in urejenega pristopa za izboljšanje obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja notranje revidiranje pomagamo ministrstvu pri doseganju zastavljenih ciljev. S pomočjo notranjega revidiranja minister oz. poslovodni organ proračunskega uporabnika in višje vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in da se tveganja obvladujejo na še sprejemljivi ravni.

Z uvajanjem sistematičnega in urejenega pristopa za izboljšanje obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja notranje revidiranje pomagamo ministrstvu pri doseganju zastavljenih ciljev. S pomočjo notranjega revidiranja minister oz. poslovodni organ proračunskega uporabnika in višje vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in da se tveganja obvladujejo na še sprejemljivi ravni.

Sistem notranjih kontrol mora pokrivati vsa pomembna tveganja ministrstva in organa v sestavi pri delovanju, računovodskem poročanju in pri usklajenosti z zakonodajo in predpisi ter omogočati večjo učinkovitost in uspešnost pri delu. Pod sistemom notranjih kontrol razumemo načrtno in sistematično vgrajene postopke in metode, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost informacij in evidenc, pravilno in realno izdelavo računovodskih izkazov, omogočajo varovanje premoženja in ugleda, preprečujejo in odkrivajo napake in prevare v delovanju ministrstva in organa v sestavi ter zagotavljajo spoštovanje in izvrševanje predpisov.

Za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter za pravilnost in popolnost podatkov je odgovorno vodstvo ministrstva. V Službi za notranje revidiranje pa preverjamo obstoj in delovanje notranjih kontrol z izvajanjem notranjih revizij.

 Naloge Službe za notranjo revizijo so:

  • pripravljamo načrta dela na podlagi izdelane ocene tveganosti pri delovanju posameznih področjih delovanja ministrstva oz. notranje organizacijskih enot ministrstva in organa v sestavi
  • izvajamo notranje revizie po sprejetem načrtu
  • izvajamo svetovalne posle
  • pripravljamo metodologijo za delo službe za notranjo revizijo
  • sodelujemo z zunanjimi inštitucijami nadzora in
  • opravljamo druge revizijske naloge, skladne z zahtevami notranjerevizijskih standardov.