Skoči do osrednje vsebine

Postopek dodelitve statusa v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških

Postopek dodelitve statusa v javnem interesu je določen v Zakonu o nevladnih organizacijah, ki v 6. členu določa, da se nevladni organizaciji (NVO) podeli status v javnem interesu, če izpolnjuje naslednje pogoje:

-     njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,

-     ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,

-     deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,

-     lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju varstva enakih možnosti žensk in moških,

-     zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju varstva enakih možnosti žensk in moških in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,

-     ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju varstva enakih možnosti žensk in moških, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,

-     ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,

-     nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in

-     druge pogoje, če tako določa zakon.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju varstva enakih možnosti žensk in moških so določeni v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti (Ur. l. RS, št. 59/19).

Za podelitev statusa v javnem interesu na področju varstva enakih možnosti žensk in moških mora NVO izpolnjevati tri od naštetih kriterijev:

  1. izvaja pravno ali drugo svetovanje in pomoč za zagotavljanje enakosti spolov na vsaj enem od naslednjih področij: zaposlovanje, zdravje, preprečevanje nasilja nad ženskami, partnerski odnosi in človekove pravice;
  2. prispeva k uresničevanju enakosti spolov tako, da osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;
  3. izdaja ali objava vsaj enega strokovnega članka ali strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije, ali raziskovalnega dela;
  4. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni;
  5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;
  6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Vloga za pridobitev statusa se vloži na pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, priložiti pa ji je potrebno:

  • poročilo o delu, iz katerega so razvidne aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je NVO izvajala v javnem interesu na področju varstva enakih možnosti žensk in moških v zadnjih dveh letih,
  • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih,
  • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti ter
  • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju varstva enakih možnosti žensk in moških, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.