Skoči do osrednje vsebine

Postopek dodelitve statusa v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških

Pogoji za pridobitev statusa

Postopek dodelitve statusa v javnem interesu je določen v Zakonu o nevladnih organizacijah, ki v 6. členu določa, da se nevladni organizaciji (NVO) podeli status v javnem interesu, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju varstva enakih možnosti žensk in moških,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju varstva enakih možnosti žensk in moških in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju varstva enakih možnosti žensk in moških, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju varstva enakih možnosti žensk in moških so določeni v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti (Ur. l. RS, št. 59/19).

Za podelitev statusa v javnem interesu na področju varstva enakih možnosti žensk in moških mora NVO izpolnjevati tri od naštetih kriterijev:

 1. izvaja pravno ali drugo svetovanje in pomoč za zagotavljanje enakosti spolov na vsaj enem od naslednjih področij: zaposlovanje, zdravje, preprečevanje nasilja nad ženskami, partnerski odnosi in človekove pravice;
 2. prispeva k uresničevanju enakosti spolov tako, da osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;
 3. izdaja ali objava vsaj enega strokovnega članka ali strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije, ali raziskovalnega dela;
 4. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni;
 5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;
 6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Način izvedbe

Vloga za pridobitev statusa se vloži na pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, priložiti pa ji je potrebno:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidne aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je NVO izvajala v javnem interesu na področju varstva enakih možnosti žensk in moških v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti ter
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju varstva enakih možnosti žensk in moških, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Vloga za pridobitev statusa na področju varstva enakih možnosti žensk in moških

Vloga za pridobitev statusa na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic

Poročanje nevladne organizacije v javnem interesu

Na podlagi 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) mora organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 1. poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu v preteklih dveh letih z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih,
 2. poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti,
 3. program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Obrazec za poročanje nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva enakih možnosti žensk in moških 

Obrazec za poročanje nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva pred diskriminacijo in varstva človekovih pravic