Skoči do osrednje vsebine

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

Upravičenci in drugi zavezanci so storitev institucionalnega varstva dolžni plačati.

Na zahtevo upravičenca do storitve pa center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev. Center za socialno delo na podlagi materialnega stanja vlagatelja določi višino oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.

Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in njegovim prispevkom, oprostitev zavezanca pa kot razlika med višino oprostitve upravičenca in prispevkom zavezanca.

Zavezanec je fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel.

Če prispevek upravičenca in zavezanca oziroma zavezancev ne zadostuje za pokritje storitve, razliko med vrednostjo storitve in prispevki upravičenca in zavezancev doplača občina oziroma Republika Slovenija.

Način izvedbe

Obrazca, s katerima lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu vložite pri pristojnem centru za socialno delo.