Skoči do osrednje vsebine

Centri za socialno delo (CSD) so osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Strokovni delavci na CSD-jih zagotavljajo različne oblike pomoči vsakomur, ki se znajde v življenjski stiski in potrebuje strokovno pomoč. Na CSD-jih se uveljavlja tudi pravice iz starševskega varstva, družinskih prejemkov ter pravice iz javnih sredstev.

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo

Katalog nalog, ki jih izvajajo CSD-ji ter določanje standardov in normativov za izvajanje posameznih vrst nalog je v pristojnosti Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. Skupnost ima na podlagi 68.c člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) javno pooblastilo, da določa, spremlja in dopolnjuje katalog nalog CSD-jev.

Socialna aktivacija

Program socialna aktivacija prispeva k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter k krepitvi moči in kompetenc socialno izključenih oseb. 

Namen socialne aktivacije je ponuditi osebam vsebine s področja pridobivanja socialnih spretnosti in znanj, dvig njihove motivacije, izgradnjo funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopa na trg dela. S programom se tudi želi odpraviti pomanjkanje socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij.

Program povezuje vse relevantne institucije in sisteme na tem področju in je poskusno izpeljan preko posebne projektne enote na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Cilji programa pa so vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije, opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje k trgu dela in preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju.

Vzpostavitev in delovanje modela socialne aktivacije

Ekonomska kriza je Slovenijo močno prizadela. Posledično je bilo nazadovanje Slovenije v gospodarski razvitosti od začetka krize pa vse do začetka leta 2014 med največjimi v Evropski uniji, močno pa se je poslabšala tudi blaginja prebivalstva. Ker do tedaj v Sloveniji nismo imeli razvite ustrezne mreže za celostno obravnavo dolgotrajnih upravičencev denarne socialne pomoči, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oblikovalo podporo, razvoj in vzpostavitev (novega) modela socialne aktivacije. Za ta namen je bila pripravljena operacija Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije in ena izmed aktivnosti operacije je bila vzpostavitev delovanja enotne vstopne točke, ki delujejo v okviru vsakega CSD-ja in urada za delo.

V okviru operacije je bilo vzpostavljenih 16 regijskih mobilnih enot po celi Sloveniji, ki zagotavljajo podporo enotni vstopni točki preko podpore pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem socialne aktivacije, ter tudi preko mreženja in povezovanja vseh deležnikov v lokalnem okolju.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022. Vrednost celotne operacije in vrednost zaprošenih sredstev znaša: 9.771.622,55 evrov (od tega je 3.341.844,78 evrov namenjenih za sofinanciranje aktivnosti v KRZS in 6.429.777,77 evrov za sofinanciranje projektov v KRVS), in sicer:

  • iz sredstev Evropskega sklada: 7.817.283,49 evrov,
  • iz sredstev slovenske udeležbe: 1.954.330,06 evrov.

Reorganizacija centrov za socialno delo

Reorganizacija centrov za socialno delo prinaša rešitve, ki zagotavljajo koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji, vključuje pa uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.

1. oktobra 2018 se je 62 centrov za socialno delo združilo v 16 novih območnih centrov za socialno delo, ki pokrivajo večje teritorialno območje, obstoječi centri za socialno delo pa so postali njihove enote. Enote centrov za socialno delo izvajajo strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe.

Seznam centrov za socialno delo

Sveti centrov za socialno delo

Organ upravljanja CSD je svet CSD, ki ga sestavlja devet članov, in sicer:

  • pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
  • dva predstavnika delavcev, ki ju izvolijo delavci s tajnim glasovanjem, in
  • dva predstavnika sveta lokalnih skupnosti, ki ju imenuje svet lokalnih skupnosti.

Protokol za predstavnike ustanovitelja v svetih CSD ureja postopek izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih CSD, usposabljanje oziroma preverjanje znanja in odgovornosti predstavnikov ustanovitelja v svetih CSD.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Načrt za obvladovanje okužb SARS-CoV-2 (covid-19), protokoli za delovanje izvajalcev kriznih centrov