Skoči do osrednje vsebine

Namen ukrepa znižanega plačila vrtca je starše razbremeniti stroškov v zvezi s plačilom vrtca, olajšati odločitev za naslednjega otroka oziroma spodbuditi rodnost in večja vključenost otrok v vrtce.

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Višina plačila vrtca

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred.

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) Plačilo staršev (v % od cene programa)
1 do 221,46 0%
2 od 221,47 do 369,11 10%
3 od 369,12 do 442,94 20%
4 od 442,95 do 516,76 30%
5 od 516,77 do 652,12 35%
6 od 652,13 do 787,44 43%
7 od 787,45 do 1.008,93 53%
8 od 1.008,94 do 1.218,08 66%
9 od 1.218,09 77%

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici, to je 77 odstotkov. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen vaš otrok.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Povezana tema

  • Vpis otroka v vrtec

    Dostopna in kakovostna predšolska vzgoja in varstvo je pomembna za blaginjo prebivalstva. Vključenost otrok v predšolsko vzgojo pozitivno vpliva na socialno kohezijo, pozitivno pa lahko vpliva tudi na zaposlenost žensk, usklajevanje delovnega in družinskega življenja in rodnosti. V nadaljevanju najdete podrobnejše podatke o tem, kako vpisati otroka v vrtec, kako se določi višina plačil staršev ter kakšne so povprečne cene javnih vrtcev v Sloveniji.