Skoči do osrednje vsebine

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica do prejema otroškega dodatka se lahko uveljavlja pri centru za socialno delo (CSD), kjer ima upravičenec stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva, če je posameznikovo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih.

Višina otroškega dodatka

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred. Ti so od 1. januarja 2018 določeni v nominalnih mejah (pred navedenim datumom so bili dohodkovni razredi določeni v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve).

Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka.

Uveljavljanje otroškega dodatka

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Upravičenci

Pravica do otroškega dodatka lahko pripada enemu od staršev oziroma drugi osebi za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko bivanje v Sloveniji.

Otroški dodatek ne pripada za otroka, če:

  • je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost ali je družbenik gospodarske družbe
  • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,
  • je v rejništvu,
  • ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
  • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri centru za socialno delo ali določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

Posebni pogoji za uveljavitev pravice do otroškega dodatka

Posebni pogoji za uveljavitev pravice do otroškega dodatka za otroka, ki:

  • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, in za otroka, ki je v rejništvu, CSD pri odločanju upošteva, koliko dni je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka. Vlagatelj je upravičen do otroškega dodatka, če je otrok v zadnjih 12 mesecih preživel v družini najmanj 91 dni. Višina otroškega dodatka se določi sorazmerno s številom dni, ki jih je otrok preživel v družini, vendar otroški dodatek ni dodeljen za več kot 183 dni.
  • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, se v primeru, da preživnina ni dogovorjena ali določena, pravica do otroškega dodatka vseeno prizna, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti oziroma dogovoriti. Izjemoma lahko CSD v otrokovo korist odloči o pravici do otroškega dodatka na podlagi mnenja strokovnega kolegija CSD, iz katerega je razvidno, da preživnine ni mogoče urediti ali plačila preživnine ni mogoče izterjati (na primer zaradi nasilja v družini).

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Velja za vse vloge vložene od 1. 2. 2024 (priznanje pravice s 1. 3. 2024).

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 do 230,76 141,13 155,23 169,36
2 od 230,77 do 384,61 120,65 133,38 146,03
3 od 384,62 do 461,54 91,96 102,78 113,57
4 od 461,55 do 538,46 72,53 82,76 93,18
5 od 538,47 do 679,51 59,30 69,21 79,05
6 od 679,52 do 820,51 37,58 47,03 56,43
7 od 820,52 do 1.051,31 28,20 37,58 47,03
8 od 1.051,32 do 1.269,24 24,55 33,95 43,34

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta

Velja za vse vloge vložene od 1. 2. 2024 (priznanje pravice s 1. 3. 2024).

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) 1. otrok 2. otrok 3. in vsak naslednji otrok
1 do 230,76 141,13 155,23 169,36
2 od 230,77 do 384,61 120,65 133,38 146,03
3 od 384,62 do 461,54 91,96 102,78 113,57
4 od 461,55 do 538,46 72,53 82,76 93,18
5 od 538,47 do 679,51 59,30 69,21 79,05
6 od 679,52 do 820,51 37,58 47,03 56,43
7 od 820,52 do 1.051,31 35,59 44,98 61,29
8 od 1.051,32 do 1.269,24 28,25 37,65 49,24

Primer dveh staršev z enim otrokom

Če starša skupaj zaslužita neto med 2461,56 evra in 3153,93 evra, se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3153,96 evra in 3807,72 evra, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Primer dveh staršev z dvema otrokoma

Če starša skupaj zaslužita neto med 3282,08 evra in 4205,24 evra, se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 4205,28 evra in 5076,96 evra, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Izjemna višina

Za otroke, ki živijo v enostarševskih družinah, se upošteva 30-odstotno povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.

  • Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.

Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 odstotkov.

Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Materialna oblika prejemkov

Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene in bo zato ogrožena socialno-ekonomska varnost otroka, lahko CSD odloči, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju. Otroški dodatek se tako izplača v obliki dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.

CSD odloči o materialni obliki prejemkov, kadar njegovo domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti in podobno.