Skoči do osrednje vsebine

Posebna skrb je namenjena velikim družinam, da bi se staršem večih otrok olajšala skrb za otroke in da se poskuša zagotoviti, da zaradi velike družine ne bodo prikrajšani. V ta namen obstaja več pravic, ki so namenjen velikim družinam.

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini, ki ima v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti. Eden od staršev in otroci morajo imeti skupno stalno ali začasno prebivališče in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 404,48 evrov. Dodatek za družino s štirimi ali več otroki znaša 491,52 evrov.

  • Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino

    Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravica do pomoči pri nakupu vinjete

Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo (4 otroci v starosti do 18 let), je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.

  • Vloga za uveljavitev pravice do pomoči pri nakupu vinjete

    Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok

Pravico ima eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi varstva in nege štirih ali več otrok (mlajših od 18 let), s katerimi ima skupno stalno prebivališče, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka.

  • Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok

    Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Velike družine so upravičene tudi do naslednjih pravic in ugodnosti

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Finančna uprava Republike Slovenije

Kje uveljavljate pravice?

Pravico do dodatka za veliko družino določi center za socialno delo enkrat letno po uradni dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka. Ob povečanju števila otrok se upravičencu izda nova odločba. Tisti, ki niso prejemniki otroškega dodatka pravico do dodatka za veliko družino in pravico do pomoči pri nakupu vinjete uveljavljajo pri centru za socilano delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče družine. Pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi varstva štirih ali več otrok se uveljavlja na centru za socialno delo, kjer ima mati prijavljeno stalno prebivališče.

Kdaj uveljavljate posamezne pravice?

Če imate pravico do otroškega dodatka, vam ni potrebno vložiti posebne vloge. Kdor ni prejemnik otroškega dodatka, mora ob prvem uveljavljanju v tekočem letu vložiti vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino za tekoče leto. Ob povečanju števila otrok, mora vlogo vložiti najpozneje do konca tekočega leta, v katerem se je število otrok povečalo. Po prvem uveljavljanju center enkrat letno po uradni dolžnosti določi pravico do dodatka za veliko družino za tega upravičenca. Pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi varstva štirih ali več otrok se uveljavlja najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega oziroma po zapustitvi trga dela.

Statistika

leto upravičenci izplačana sredstva (v evrih/1000 SIT)
2018 27 269 11 055 335
2017 26 787 10 267 905
2016 26 106 10 638 237
2015 25 926 10 526 058
2014 25 241 10 324 622
2013 25 607 10 399 094
2012 28 325 11 463 344
2011 30 193 12 089 944
2010 30 001 11 854 758
2009 29 287 11 036 523
2008 28 830 10 699 058
2007 28 132 10 053 947
2006 26 505 2 239 356
2005 24 962 1 998 681
2004 24 419 1 915 495
2003 24 363 1 306 017
2002 23 946 598 650