Skoči do osrednje vsebine

Naloga države je, da ustvari ustrezne pogoje za odločanje za družino in doseganje visoke ravni kakovosti življenja družin ter da zagotavlja varstvo in zaščito vseh družinskih članov (še posebej otrok). Delno država to počne s prispevanjem k stroškom za preživljanje, s skrbjo in varstvom otrok ter podeljevanjem posebnih pravic zaradi starševstva.

Materinski dopust

Materinski dopust je namenjen materam v trajanju 105 dni v obliki polne odsotnosti z dela, od tega je 15 dni obveznih. Nastop je 28 dni pred predvidenim datumom poroda, razen v primeru rojstva nedonošenčka.

Z vlogo matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom v trajanju 15 koledarskih dni. Oče ga izrabi do tretjega meseca starosti otroka. Do očetovskega dopusta so upravičene tudi druge osebe, ki dejansko negujejo in varujejo otroka po njegovem rojstvu (druga oseba ter materin zakonec, zunajzakonski partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti ter zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust). Ob rojstvu dveh ali več hkrati živorojenih otrok se očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih deset dni. Očetovski dopust se za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša tudi ob posvojitvi ali namestitvi z namenom posvojitve ali podelitvi starševske skrbi sorodniku dveh ali več hkrati živorojenih otrok ali dveh ali več različno starih otrok do osmega leta starosti najstarejšega otroka.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen materi in očetu, v trajanju 160 dni za vsakega od staršev (skupaj 320 dni) v obliki polne ali delne odsotnosti z dela, 60 dni je neprenosljivih za vsakega od staršev. Mati lahko na očeta prenese tako 100 dni starševskega dopusta, 60 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo ona. Oče lahko prenese na mater 100 dni starševskega dopusta, 60 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izrabi samo on (lahko tudi v času materinskega in starševskega dopusta matere). V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se starševski dopust podaljša. Neprenosljiv del starševskega dopusta v trajanju največ 60 dni vsak od staršev lahko prenese in izrabi do osmega leta starosti otroka.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo, ki se izplačujejo v času materinskega, očetovskega in starševskega dopusta, znaša 100 % osnove. Materinsko nadomestilo je navzgor neomejeno, najvišje očetovsko in starševsko nadomestilo pa je navzgor omejeno na 2,5 kratnik zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto oziroma predpreteklo leto, če za preteklo leto še ni znana, kot jo ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust (primer: vloga vložena v septembru 2022, upoštevajo se plače od julij 2021 do junij 2022 – izplačana v juliju 2022). Center za socialno delo sam pridobi podatke o osnovi od Finančne uprave.

Starševski dodatek

Starševski dodatek je namenjen materam (ali očetom po 77 dnevih od rojstva otroka), ki niso zavarovane za starševsko varstvo (študentke, nezaposlene), in znaša 465,34 evrov mesečno. Upravičenka je za čas trajanja pravice vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mati (oziroma oče, če on koristi dodatek) in otrok morata imeti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Pravica traja 365 dni od rojstva otroka. V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se trajanje pravice podaljša.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pomoč ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka. Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pomoč znaša 404,96 evrov, upravičenec jo prejme v enkratnem znesku. 

To pravico lahko mati uveljavlja tudi z vlogo, s katero uveljavlja pravice ob rojstvu otroka, in sicer na obrazcu S-1/1, ali z vlogo, s katero uveljavlja pravico do starševskega dodatka, na obrazcu DP-1 (glej zgoraj).

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nadomestilo v času odmora za dojenje

Materi, zaposleni za polni delovni čas pripada v času odmora za dojenje, na podlagi potrdila specialista pediatra, do 18. meseca starosti otroka, nadomestilo za eno uro dnevno, in sicer v višini sorazmernega dela osnove, kot se izračuna za materinski dopust.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka, do osmega leta starosti najmlajšega otroka.Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (eden od staršev mora delati najmanj 20 ur tedensko). Pravico delati krajši delovni čas imata lahko hkrati tudi oba starša, pri čemer skupna izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko. Upravičencu delodajalec zagotavlja plačo po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove, kot se izračuna za materinsko nadomestilo, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. 

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok

Pravico ima eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi varstva in nege štirih ali več otrok (mlajših od 18 let), s katerimi ima skupno stalno prebivališče, do osmega leta starosti  najmlajšega otroka. Pogoje je, da je bil zavarovan za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih ali je bil aktivni iskalec zaposlitve v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kje in kdaj lahko uveljavljate pravice?

Pravice lahko uveljavljate na centru za socialno delo, kjer ima mati (bodoča mati) prijavljeno stalno prebivališče.

Pravice se lahko uveljavlja: 

  • materinski dopust največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje do nastopa materinskega dopusta;
  • očetovski dopust po rojstvu otroka, pravica se prizna z dnem vložitve vloge;
  • starševski dopust se uveljavlja skupaj z materinskim dopustom, če ne, pa najpozneje 30 dni pred iztekom materinskega dopusta;
  • pravica do neprenosljivega dela starševskega dopusta in starševskega nadomestila se lahko uveljavlja najpozneje do nastopa tega dopusta;
  • pomoč ob rojstvu otroka se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda (lahko skupaj z materinskim dopustom) in najpozneje 60 dni po rojstvu otroka;
  • starševski dodatek se uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje 30 dni po rojstvu otroka, da se prizna od rojstva otroka;
  • plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in zaradi varstva štirih ali več otrok se uveljavlja največ 30 dni pred začetkom in najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega oziroma po zapustitvi trga dela;
  • nadomestilo/plačilo prispevkov v času odmora za dojenje se uveljavlja najpozneje 30 dni po pridobitvi pravice do odmora za dojenje pri delodajalcu.