GOV.SI

Pravice ob rojstvu otroka

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Materinski dopust

Materinski dopust namenjam materam v trajanju 105 dni v obliki polne odsotnosti z dela, od tega je 15 dni obveznih. Nastop je 28 dni pred predvidenim datumom poroda, razen v primeru rojstva nedonošenčka.

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom v trajanju 30 koledarskih dni. Oče ga izrabi najmanj 15 koledarskih dni od rojstva otroka do najpozneje en mesec po poteku starševskega dopusta/starševskega dodatka, preostanek do 30 dni pa kadarkoli do končanega prvega razreda osnovne šole otroka. Do očetovskega dopusta so upravičene tudi druge osebe, ki dejansko negujejo in varujejo otroka po njegovem rojstvu (druga oseba ter materin zakonec, zunajzakonski partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske nosti).

Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen materi in očetu, v trajanju 130 dni za vsakega od staršev (skupaj 260 dni) v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Mati lahko na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo ona (oče lahko praviloma izrabi največ 230 dni, izjemoma vseh 260 dni). Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta (mati lahko izrabi vseh 260 dni). V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se starševski dopust podaljša. Del starševskega dopusta v trajanju največ 75 dni starša lahko preneseta in izrabita do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo, ki se izplačujejo v času materinskega, očetovskega in starševskega dopusta znaša 100% osnove. Materinsko nadomestilo je navzgor neomejeno, najvišje očetovsko in starševsko nadomestilo pa znaša za celoten mesec 3.578,43 evrov bruto. Osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust (primer: vloga vložena v septembru 2018, upoštevajo se plače od julij 2017 do junij 2018 – izplačana v juliju 2018). Center za socialno delo sam pridobi podatke o osnovi od FURS.

Starševski dodatek

Starševski dodatek je namenjen materam (ali očetom po 77 dnevih od rojstva otroka), ki niso zavarovane za starševsko varstvo (študentke, nezaposlene) in znaša 252,04 evrov mesečno, upravičenka je za čas trajanja pravice vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mati (oziroma oče, če on koristi) in otrok morata imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Pravica traja 365 dni od rojstva otroka, v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se podaljša.

Pomoč ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka v enkratnem znesku 280 evrov. Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

Nadomestilo v času odmora za dojenje

Materi, zaposleni za polni delovni čas, na podlagi potrdila specialista pediatra pripada pravica do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18 meseca starosti in sicer do devetega meseca z nadomestilom v višini 1/8 minimalne plače po ZUTPG in od 9-18 meseca s plačilom prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače po ZUTPG brez nadomestila

Plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok

Pravico ima eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi varstva in nege štirih ali več otrok (mlajših od 18 let), s katerimi ima skupno stalno prebivališče, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka.

Plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev (to pomeni, da mora eden od staršev izrabiti vsaj eno leto pravice oziroma če se odloči in je ne izrabi, to leto propade in ga ne more prenesti na drugega od staršev). krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (delati mora najmanj 20 ur tedensko). Upravičencu delodajalec zagotavlja plačo po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.