Skoči do osrednje vsebine

Temeljne usmeritve in mehanizme, ki jih znotraj ministrstva spodbujamo na področju socialnega razvoja, je mogoče opredeliti kot politiko, usmerjeno v spodbujanje enakih možnosti in omogočanje družbenega vključevanja z vlaganjem v ljudi ter preverjanja vseh sistemov socialne varnosti in posameznikom prilagojenih ukrepov. Popravki različnih področij in sistema socialne varnosti v širšem pomenu so po eni strani usmerjeni v izboljšanje položaja socialno najšibkejših skupin v okviru splošne solidarnosti, po drugi strani pa v vzpostavljanje sistemov dodatne socialne varnosti.
Na direktoratu organiziramo aktivnosti na tem področju z usklajevanjem vladnega programa boja proti revščini in socialni izključenosti.

Področje socialnega varstva spada med sklope socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Razvoj javnih služb upošteva nujnost boljše dostopnosti storitev ter enakomerno regionalno dosegljivost, individualizacijo storitev in odpravljanje monopolov pri izvajanju javne službe ob premišljeni organiziranosti. Sistem socialnega varstva, socialnovarstvene pravice, izvajalce socialnovarstvene dejavnosti in druga sistemska vprašanja ureja zakon. S spremljanjem izvajanja zakona in izboljšavami zakonske ureditve skrbimo za to, da sta prebivalcem v socialni stiski zagotovljena ustrezen sistem socialnih pomoči, kadar si preživetja ne morejo zagotoviti sami, in ustrezen sistem za nudenje strokovne pomoči in izvajanje varstvenih storitev.

Organizacijske enote direktorata

 • Sektor za razvoj storitev in programov

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za socialne zadeve

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Sektor za upravljanje izvajalskih organizacij

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Sektor za pravice iz javnih sredstev

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za socialne zadeve

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

Področja in teme

 • Socialna pomoč, subvencije in znižana plačila

  Revščina, socialna izključenost, denarna pomoč, socialna varnost, socialni transferji

 • Varstvo starejših

  Domovi za starejše, pomoč na domu, dnevno varstvo, večgeneracijski centri, demenca, mreža programov za starejše, nacionalni program socialnega varstva, skupnostne oblike socialnega varstva, vloga dom za starejše

 • Varstvo oseb s posebnimi potrebami

  Institucionalno varstvo odraslih, varstveno delovni centri, zavodi za usposabljanje, duševno zdravje, posebni zavodi, družinski pomočnik, vdc, cudv