Skoči do osrednje vsebine

Pravica do subvencije najemnine je namenjena tistim, ki nimajo zadostnih sredstev za kritje stroškov najemnine ter izpolnjujejo dohodkovne in premoženjske pogoje. Do subvencije najemnine je lahko upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju.

Subvencija najemnine se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 85 % neprofitne najemnine.

Uveljavljanje subvencije najemnine

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Subvencija neprofitne najemnine

Subvencija neprofitne najemnine se določi v višini razlike med neprofitno najemnino določeno po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 odstotkov ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 85 % neprofitne najemnine.

Posamezniku, ki prebiva v stanovanju sam, se upošteva minimalni dohodek za samsko osebo, zvišan za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka po predpisu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. 

Subvencija tržne najemnine

Subvencija k plačilu tržne najemnine se določi v višini razlike med priznano neprofitno najemnino (neprofitni del), povečano za razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino (tržni del) in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 odstotkov ugotovljenega dohodka. Posamezniku, ki prebiva v stanovanju sam, se upošteva minimalni dohodek za samsko osebo, zvišan za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka po predpisu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. 

Subvencija k plačilu tržne najemnine se izračuna od površine stanovanja, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve. Če lastnik stanovanja zaračunava nižjo tržno najemnino od priznane tržne najemnine, se subvencija izračuna od nižje najemnine.

Do subvencije k plačilu tržne najemnine so upravičeni prosilci, ki so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, z izjemo prosilcev, ki zavrnejo zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom dni, je do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen prosilec, ki izpolnjuje pogoje po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine. Če javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalenga prebivališča prosilca ni bil objavljen, je do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen prosilec, ki izpolnjuje pogoje in merila za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja po določbah stanovanjske zakonodaje.

Meja dohodkov 

Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka brez dodatka za delovno aktivnost, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30 odstotkov ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.