Skoči do osrednje vsebine

Socialna pomoč obsega pravico do denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravico do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina).

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. 

Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne pomoči. 

Uveljavljanje denarne socialne pomoči

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sporočanje sprememb

Med upravičenostjo do denarne socialne pomoči ste dolžni centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je nastala taka sprememba ali ste zanjo izvedeli.

Obrazec za sporočanje sprememb

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Informativna višina denarne socialne pomoči od 1. aprila 2023 (cenzus)

Status Utež Znesek (v evrih)
prva odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla oseba, ki je v institucionalnem varstvu* 1 465,34
prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec** 1,26 586,33
prva odrasla oseba oziroma samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 1,51 702,66
samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje 0,7 325,74
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi 0,76 353,66
vsaka naslednja odrasla oseba 0,57 265,24
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 0,83 386,23
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec 0,7 325,74
otrok osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, dokler ga je ta dolžna preživljati 0,59 274,55
povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema 0,18 83,76

Opomba: * pri dejanskih aktualnih zneskih se upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka, ki od 1. aprila 2023 znaša 465,34 evra
* * Kot delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev, družinski pomočnik po zakonu, ki ureja socialno varstvo, osebe, ki so upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva, osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter osebe, ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo. Te osebe so lahko upravičene do dodatka za delovno aktivnost, ki je dodatek k minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe ali odraslega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo in je odvisen od dejanskega števila opravljenih ur.
Ne glede na zgornjo tabelo se za osebe, ki so vključene v programe psihosocialne rehabilitacije ter za osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu, šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur mesečno. Navedeno pomeni, da omenjenim osebam, ne glede na dejansko število opravljenih ur mesečno, po zakonu pripada vedno nižji dodatek za delovno aktivnost (0,26 osnovnega zneska minimalnega dohodka ali 0,134 osnovnega zneska minimalnega dohodka).

Primeri izračunov cenzusov za denarno socialno pomoč

DSP
Brezposelne osebe Zaposlene osebe 1 ZO in 1 BO*
Tipi družin Cenzus Enostarševski otroci Cenzus Enostarševski otroci Cenzus Enostarševski otroci
Samska oseba 465,34 - 702,66 - - -
Par brez otrok 730,58 - 1.088,90 - 967,91 -
1 starš + 1 otrok 739,89 823,65 977,21 1.060,98 - -
1 starš + 2 otroka 1.014,44 1.181,96 1.251,76 1.419,29 - -
1 starš + 3 otroci 1.288,99 1.540,28 1.526,32 1.777,60 - -
2 starša + 1 otrok 1.005,13 1.088,90 1.363,45 1.447,21 1.242,46 1.326,22
2 starša + 2 otroka 1.279,69 1.447,21 1.638,00 1.805,52 1.517,01 1.684,53
2 starša + 3 otroci 1.554,24 1.805,52 1.912,55 2.163,83 1.791,56 2.042,84
Vsak nadaljnji otrok 274,55 358,31 274,55 358,31 274,55 358,31
Dodatek za enostarševske otroke:
1 otrok 83,76 - 83,76 - 83,76 -
2 otroka 167,52 - 167,52 - 167,52 -
3 otroci 251,28 - 251,28 - 251,28 -
* 1 zaposlena oseba in 1 brezposelna oseba

Pomembno

  • Denarna socialna pomoč je poleg višine dohodkov, odvisna tudi od števila družinskih članov (upošteva se npr. zakonec ali zunajzakonski partner), prihrankov nad 2.500 evrov (samska oseba) oziroma 3.500 evrov (družina) ter zagotovljene oskrbe (bivanje, prehrana na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe ali drugega pravnega posla) in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neuveljavljanja dolžnosti preživljanja s strani polnoletnih otrok).
  • Pri ugotavljanju materialnega položaja se za vloge, vložene od 1. 10. 2022 do 28. 2. 2023,  premoženje (razen prihrankov nad zakonsko določeno višino in vrednostnih papirjev), ne upošteva.
  • Za vloge, vložene od 1. 10. 2022 do 28. 2. 2023, tudi ne velja omejitev dedovanja (ni vračila prejete pomoči s strani dedičev).

Izredna denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti, lahko vloži vlogo za pridobitev izredne denarne socialne pomoči. V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena.

Višina izredne denarne socialne pomoči

Višina izredne denarne socialne pomoči na mesec znaša največ 465,34 evra za samsko, delovno neaktivno osebo (cenzus za samsko osebo) ali največ 1.279,69 evra za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve.

V koledarskem letu znaša višina izredne denarne socialne pomoči največ 2.326,70 evra za samsko, delovno neaktivno osebo (petkratnik cenzusa) ali največ 6.398,45 evra za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve.

Trikratnik cenzusa se lahko dodeli le za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč in višje sile, dvakratnik cenzusa pa na primer za poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv za ogrevanje in podobno, ne pa za poplačilo dolgov.

Uveljavljanje izredne denarne socialne pomoči

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina je posebna oblika izredne denarne socialne pomoči, ki se lahko dodeli kot pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskemu članu umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji. Pogrebnina se lahko dodeli v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba. 

Posmrtnina kot posebna oblika izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, se vam lahko dodeli, če ste bili na dan smrti umrlega upravičeni do socialno varstvenih pravic. 

V kolikor ne morete kriti stroškov pogreba in izpolnjujete posebne pogoje za uveljavljanje pogrebnine in posmrtnine vam svetujemo, da vložite vlogo na centru za socialno delo. 

Uveljavljanje pogrebnine in posmrtnine

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti