Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pristojno za delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, oskrbe z naftnimi derivati ter učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov.

Teme

Projekti

 • Kolesarstvo je v zadnjih letih vse bolj priljubljeno kot prometni način dnevne mobilnosti. Delež poti v Slovenij, opravljenih s kolesom, je po raziskavi potovalnih navad Statističnega urada Slovenije iz leta 2017 4,5 % in raste predvsem v mestih. Najvišji je v Ljubljani, kjer je bilo leta 2013 11,1 % poti opravljenih s kolesom, po oceni Mestne občine Ljubljana jih je bilo leta 2020 že 16 %. Prav tako pa naši profesionalni kolesarji dosegajo vrhunske rezultate in motivirajo vse nas k redni rekreaciji, z različnimi vrstami koles. Uporaba kolesa prispeva tudi k zniževanju emisij iz prometa, krepi zdravje in ima pozitivne gospodarske učinke.

 • Tehnična pomoč za razvoj in uvedbo evropskih podatkovnih standardov za javni prevoz Transmodel, NeTEx in SIRI za zagotavljanje multimodalnih storitev potovanja po vsej Uniji. Na področju javnega prevoza, zlasti v zvezi z informacijami o večmodalnosti in pametnim izdajanjem vozovnic, bo velika potreba po usklajenosti zadevala širok nabor standardov in tehničnih specifikacij.

 • Tehnična pomoč je namenjena zbiranju in deljenju podatkov v zvezi z lokacijami infrastrukture za alternativna goriva in za oblikovanje postopkov za vzpostavitev učinkovitega mehanizma usklajevanja teh podatkov na ravni EU, z dodelitvijo edinstvenih identifikacijskih kod operaterjem polnilnih točk in ponudnikom storitev e-mobilnosti.

 • LIFE IP CARE4CLIMATE

  V teku

  Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ozavešča, izobražuje in usposablja deležnike na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) z namenom učinkovitejšega izvajanje ključnih ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2030.

 • MULTI-E

  V teku

  V okviru projekta bodo upravičenci zagotovili več rešitev za čisti prevoz, ki temelji na alternativnih gorivih, in zagotoviti vrsto trajnostnih prevoznih storitev. Vzpostavljena bo mreža polnilnic za stisnjeni zemeljski plin, mreža električnih polnilnic visoke moči ter mestne in regionalne avtobusne povezave.

 • Slovensko partnerstvo za tla je prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal kot pomembnega neobnovljivega naravnega vira v Sloveniji.

 • Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 8. novembra 2017 izdala odločitev o finančni podpori projekta »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«. Namen projekta, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, ki bo zajela spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti.

 • URBAN-E

  V teku

  Cilj projekta je pospešiti e-mobilnost, intermodalni transport in zelene transportne storitve v mestnih središčih ter zagotoviti povezljivost in standardiziranost omrežja, s čimer bo dosežen tudi cilj znižanja CO2 emisij. Študija s pilotnim uvajanjem se izvaja v glavnih mestnih vozliščih Bratislave, Zagreba in Ljubljane.

 • Želja ljudi je, da se v svojem okolju gibljejo neodvisno in varno. Za dosego tega cilja je potrebno prilagoditi fizično urbano okolje in odstraniti nevarne točke, urediti dostop do javnih objektov, potniškega prometa in drugih javnih površin.

 • Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let oziroma 40 let.

 • Mehanizem celostne teritorialne naložbe (CTN) je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Kohezijskega sklada. Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.