Skoči do osrednje vsebine

Eden najpomembnejših vidikov trajnostne mobilnosti je delujoč, učinkovit in cenovno dostopen javni potniški promet. Cilj države je prebivalstvu zagotoviti čim boljšo mobilnost, gospodarstvu pa čim boljšo oskrbo.

K zagotavljanju cilja po dobri mobilnosti je država pristopila z vzpostavitvijo projekta Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), v okviru katerega so zagotovljene  osnove za poenostavitev uporabe javnega prevoza in cenovne dostopnosti storitev javnega potniškega prometa. 

Projekt IJPP pomembno prispeva k socialnim in ekonomskim ciljem države. Prispeva k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje in integraciji mesta s podeželjem ter zaradi boljše pretočnosti povečuje konkurenčnost mest. 

Aktivnosti na projektu izvajamo od leta 2007, ko so se pripravila prva izhodišča in izdelava strokovnih podlag. V nadaljevanju so bile izdelane strokovne podlage, v okviru katerih so se opredelili sistemi za ureditev Integriranega javnega potniškega prometa.

Sledila je celostna podoba IJPP, pravne podlage za izdelavo mestnih prometnih načrtov, ekonometrični model za določanje cen vozovnic, informacijski portal za potnike v sistemu IJPP, izdelava mestnih prometnih načrtov in nacionalnega voznega reda. V okviru teh aktivnosti je potekalo tudi informiranje in ozaveščanje javnosti.

Zaradi vzpostavitve sistema enotne elektronske vozovnice je bilo potrebno povezati in nadgraditi obstoječe elektronske sisteme. Pripraviti in izvesti je bilo treba enoten sistem slovenskega javnega potniškega prometa v Sloveniji z usklajenimi voznimi redi in optimizacijo voženj, pa tudi zagotoviti vso potrebno opremo za enoten sistem od uskladitve validatorjev vozovnic v avtobusih in na vlakih do opreme za vodenje prometnega, vozovničnega in finančnega sistema.

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa

Sistem javnega potniškega prometa do sedaj ni imel enotnega upravljavca, ki bi področje celovito urejal in upravljal (spremljanja potreb potnikov, določanja optimalne organizacije prevoza, priprava podlag za strateške usmeritve, in podobno). S sprejemom Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, ki je pričel veljati 5. maja 2022, se je zagotovila pravna podlaga za ustanovitev Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. (DUJPP).

DUJPP bo imela ključno nalogo pri upravljanju in integraciji obvezne gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in gospodarske javne službe železniškega linijskega prometa, vse z namenom uveljavitve javnega potniškega prevoza kot atraktivne, stroškovno učinkovite in drugim oblikam primerljive alternative oblike prevoza.

Z ustanovitvijo DUJPP se oblikuje upravljanje javnega potniškega prometa v Sloveniji na treh ravneh:

 • na prvi, strateški ravni, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sprejema zakonodajo, določa dostopnost (krajevno in časovno), zmogljivost (število sedežev, linij, in drugo) in kakovost (točnost, kakovost vozil, in drugo) javnega potniškega prometa ter zagotavlja financiranje (kompenzacije, subvencije, bonusi, in drugo),
 • na drugi, taktični ravni, DUJPP načrtuje (zlasti povezave, modalitete, prevozne produkte, vozne rede), organizira (podeljuje koncesije, sklepa prevozne pogodbe) in nadzira izvajanje prevoznih storitev,
 • na tretji, operativni ravni, ponudniki javnega prevoza zagotavljajo prevozne storitve (vozni park, vozniki, in drugo).

Na strateški ravni deluje zlasti država, na operativni ravni prevozniki, vmesna raven pa spada v pristojnost upravljavca. Sistem javnega potniškega prometa je bil v Sloveniji do sedaj vzpostavljen samo na dveh ravneh: strateška in taktična raven sta bili združeni v pristojnosti države, operativno raven so izvajali prevozniki.

Izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega potniškega prometa

Skozi gospodarsko javno službo (GJS) javnega linijskega avtobusnega prometa država zagotavlja osnovne potrebe po povezljivosti in mobilnosti prebivalstva na svojem območju. Podlaga za zagotavljanje te GJS je Zakon o prevozih v cestnem prometu, podrobnejša ureditev načina izvajanja avtobusnih linijskih prevozov pa je določena v vladni uredbi. Na teh pravnih osnovah država izvajalcem prevozov zagotavlja finančno nadomestilo, če stroškov prevozov ne pokrijejo s prodajo vozovnic. Obenem država zagotavlja tudi subvencije določenim skupinam uporabnikov (na primer dijaki, študentje).

Sistem javnega prevoza potnikov je v procesu prenove z namenom izboljšanja dostopnosti in ravni storitve za uporabnike. V letu 2019 smo uvedli mesečne neimenske enotne vozovnice, nove hitre linije med večjimi mestnimi središči v državi, načrtuje pa se še uvedba enkratnih dnevnih in tedenskih enotnih vozovnic ter še nekaj drugih izboljšav. V letu 2020 so bile uvedene tudi imenske enotne vozovnice, ki so zaradi nižje cene za uporabnike še privlačnejše.

Izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu

Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu zagotavlja država kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo, ki jo določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa. 

Podlaga za zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem železniškem prometu je Zakon o železniškem prometu, Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.

Subvencioniranje vozovnic za dijake in študente

Nov model subvencioniranja vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih smo uveljavili leta 2012. Zgrajen je bil na predpostavki, da je na letni ravni v Proračunu Republike Slovenije zagotovljenih 39,8 milijona evrov in sicer 12,8 milijona evrov iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter sredstva v višini 27 milijonov  Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, za namen subvencioniranja prevozov dijakov in študentov od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Sistem subvencioniranih vozovnic je postavljen tako, da so upravičenci razdeljeni na tri območja, do 60 km od 60 do 90 km in nad 90 km. Na teh  območjih imajo potniki pravico do mesečnih vozovnic ali vozovnic za 10 voženj, če začasno stanujejo v kraju izobraževanja.

Na področju subvencioniranih prevozov za dijake in študente ima Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo z izvajalci subvencioniranih prevozov podpisanih skupaj 33 pogodb za obdobje šolskega leta saj subvencionirane vozovnice veljajo od začetka do konca šolskega leta. Od tega je 25 pogodb za medkrajevni avtobusni prevoz, 7 za mestni prevoz (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Koper, Jesenice, Kranj, Murska Sobota) in 1 pogodba za železniški prevoz.

Upravičenci do subvencioniranega prevoza

Upravičenci so vlagatelji, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

 • dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja,
 • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela,
 • študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.

 Upravičenci morajo prav tako izpolnjevati pogoj, da v Republiki Sloveniji ali tujini niso:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda.

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naslova bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj. Kadar za navedeno relacijo upravičenec ne potrebuje mesečne vozovnice, ima pravico do nakupa vozovnice za 10 voženj na mesec.

Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem pripada upravičencu izključno vozovnica za deset voženj na mesec.

Obdobje koriščenja subvencioniranega prevoza

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta. Za študente od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta. Upravičenec s statusom študenta ima v obdobjih od 1. septembra do 30. septembra in 1. julija do 31. julija tekočega šolskega leta pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice vlagatelj lahko odda elektronsko preko portala eUprava ali pisno na prodajnih mestih izvajalcev subvencioniranih prevozov.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Vrste vozovnic

Upravičenci imajo možnost nakupa dveh vrst subvencioniranih vozovnic:

 • mesečna (M) in
 • vozovnica za deset voženj na mesec (M10).

Glede na časovno veljavnost vozovnic ima upravičenec pravico do nakupa:

 • mesečne vozovnice, ki velja od dneva nakupa v tekočem mesecu do prvega delovnega dneva v naslednjem mesecu,
 • polletne vozovnice, ki glede na status upravičenca velja skladno z določbami zakona ter od dneva nakupa do prvega delovnega dne v naslednjem mescu po koncu veljavnosti vozovnice,
 • letne vozovnice, ki glede na status upravičenca velja skladno z določbami zakona ter od dneva nakupa do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu po koncu veljavnosti vozovnice.

Glede na kombinacijo relacij je vozovnica lahko:

 • direktna, kjer za relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja upravičencu zadostuje ali samo vozovnica za medkrajevni avtobusni oziroma železniški prevoz ali samo vozovnica za mestni prevoz,
 • kombinirana vozovnica, kadar upravičenec za relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja poleg vozovnice medkrajevne avtobusni oziroma železniški prevoz potrebuje tudi vozovnico za mestni prevoz.

Glede na vrsto prometa je vozovnica lahko:

 • relacijska (medkrajevni avtobusni oziroma železniški prevoz) in
 • mestna vozovnica (mestni prevoz).

Plačilo subvencionirane vozovnice za upravičence

Na višino cene vozovnice, ki jo plača upravičenec vpliva dolžina relacije, na kateri upravičenec potuje. Za določanje cene se za dolžino relacije od kraja bivanja do kraja izobraževanja,  upošteva razdalja med vstopnim postajališčem, ki je najbližje prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi. Dolžina relacije se razbere iz daljinarja, ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Upravičenec plača subvencionirano mesečno, polletno, oziroma letno vozovnico po enotni subvencionirani ceni, glede na razred oddaljenosti.

Razredi oddaljenosti

Plačilo upravičenca za subvencionirano vozovnico se določa glede na razred oddaljenosti:

 1. razred oddaljenosti; upravičenec potuje na razdalji od 2 km do vključno 60 km,
 2. razred oddaljenosti; upravičenec potuje na razdalji več kot 60 km do vključno 90 km,
 3. razred oddaljenosti; upravičenec potuje na razdalji več kot 90 km.

Navedeni razredi oddaljenosti veljajo za mesečno vozovnico. Za vozovnico za 10 voženj na mesec velja enotna cena ne glede na razdaljo.

Pravice potnikov za avtobusni promet

Na območju Evropske unije so pravice in obveznosti potnikov v javnem potniškem prometu poenotene. To povečuje kakovost storitev javnega potniškega prometa. Gre za enotno ureditev pravic potnikov, s posebnim poudarkom na pravicah invalidnih oseb in oseb z zmanjšano mobilnostjo. Področje uporabe, se v celoti uporablja za potnike na linijskih prevozih, kadar je kraj vstopa ali kraj izstopa potnika na ozemlju, države članice Evropske unije in predvidena dolžina prevoza vsaj 250 kilometrov.

Področje pravic in obveznosti potnikov v javnem potniškem prometu so usklajene z evropsko zakonodajo in pokrivajo naslednja področja: 

 • nediskriminacijo med potniki v zvezi s pogoji prevoza, ki jih zagotavljajo prevozniki,
 • zagotavljanje ustreznih informacij v primeru zamude ali odpovedi avtobusa,
 • povračilo cene vozovnic ali odpovedi potovanja v primeru zamude avtobusa,
 • odškodnina v primeru izgubljene ali poškodovane prtljage, ki se zgodi pri uporabi avtobusa,
 • pravice potnikov v primeru nesreč s smrtnim izidom ali osebno poškodbo,
 • zaščita in pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo,
 • minimalne informacije, ki jih je treba zagotoviti potnikom,
 • določanje in spremljanje standardov kakovosti, obvladovanje tveganj v zvezi z osebno varnostjo potnikov in reševanje pritožb.

Postopek uresničevanja pravic potnikov v avtobusnem prevozu

Če so potnikom v Sloveniji kršene pravice, imajo pravico nasloviti pritožbo na prevoznika, pri katerem so kupili vozovnico.

Kontakti izvajalcev medkrajevnega linijskega potniškega prometa:

S 1. januarjem 2024 je prinos pristojnosti obravnav pritožb in koordinacije pravic potnikov v medkrajevnem linijskem potniškem prometu prevzela DUJPP, dostopni na:

Družba za upravljanje, javnega potniškega prometa: pohvale-pritozbe@dujpp.si

Če potnik ni zadovoljen z obravnavo zahtevka oziroma pritožbe pri prevozniku, ali pa prevoznik v predpisanem roku ne odgovori, ima potnik možnost vložitve pritožbe na:

Pravice potnikov za železniški promet

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu na območju Evropske unije so poenotene. To povečuje kakovost storitev železniškega potniškega prometa v evropskem prostoru.

 Področje pravic in obveznosti potnikov v železniškem prometu so usklajene z evropsko zakonodajo in pokrivajo naslednja področja: 

 • zagotavljanje ustreznih informacij v primeru zamude ali odpovedi vlaka,
 • povračilo cene vozovnic ali odpovedi potovanja v primeru zamude vlaka,
 • odškodnina v primeru izgubljene ali poškodovane prtljage,
 • zaščita in pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo,
 • določanje in spremljanje standardov kakovosti, obvladovanje tveganj v zvezi z osebno varnostjo potnikov in reševanje pritožb.

Postopek uresničevanja pravic potnikov v notranjem železniškem prometu

Če so potnikom v notranjem železniškem prometu, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo imajo potniki pravico nasloviti pritožbo na prevoznika, pri katerem so kupili vozovnico. To je v Sloveniji podjetje Slovenske železnice, Potniški promet, d.o.o.

Če potnik ni zadovoljen z obravnavo zahtevka oziroma pritožbe pri prevozniku, ali pa prevoznik v predpisanem roku ne odgovori, ima potnik možnost vložitve pritožbe na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Postopek vlaganja pritožbe na portalu AKOS

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije nudi informacije o postopku vlaganja pritožbe v zvezi s pravicami potnikov v železniškem prometu.