Skoči do osrednje vsebine

Na področju trajnostne mobilnosti investiramo v infrastrukturo za pešce in kolesarje, izboljšujemo javni potniški promet, zagotavljamo finančne spodbude in osveščamo javnosti o pomembnosti trajnostne mobilnosti.

Infrastruktura za trajnostno mobilnost

Država je prepoznala ključne probleme na področju trajnostne mobilnosti in pristopila k načrtu za reševanje te problematike s pomočjo kohezijskih sredstev. Zato je v Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi uvrstila ukrepe trajnostne mobilnosti.

V tekočem programskem obdobju bo sofinancirana izdelava celostnih prometnih strategij, ureditev oziroma gradnja površin za pešce, kolesarska infrastruktura, sistem P+R (parkiraj in se pelji) in ureditev postajališč javnega prevoza. Te naložbe so predvidene v manjšem obsegu kot dopolnitev vrzeli v obstoječih infrastrukturnih omrežjih za trajnostno mobilnost v mestnih naseljih. Poleg ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost se bodo oblikovali in izvajali ustrezni ukrepi upravljanja mobilnosti kot na primer trajnostna parkirna politika, izdelava mobilnostnih načrtov za ustanove, zelena mestna logistika in izobraževalno informativne dejavnosti o trajnostni mobilnosti.

V nekaterih primerih vlaganja v infrastrukturo predstavljajo tudi vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve. Na področju ukrepov za kolesarje lahko izpostavimo gradnjo oziroma rekonstrukcijo kolesarskih povezav, postavitev kolesarskih parkirišč in sistem izposojanja javnih koles.

Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti

Na področju trajnostne mobilnosti izvajamo tudi tako imenovane mehke ukrepe. Namen operacije Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, ki bo zajela spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti, ki bodo v prihodnje usmerjale pripravo lokalnih strategij in primernih ukrepov na področju prometa.  Sem prištevamo kampanje za osveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti, mobilnostne načrte za institucije, izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole, v prihodnosti pa tudi izvajanje zelene mestne logistike ter uvajanje trajnostne parkirne politike, omejevanje prometa v mestnih jedrih ter uporabo sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti. Naložbo Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.

Pomembna oblika promocije poteka v okviru kampanje Evropski teden mobilnosti, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti, kar bo prispevalo k zmanjševanju onesnaženja iz naslova osebnega motornega prometa in pripomoglo k zdravju, razvoju mest po meri pešca in kolesarja ter s tem k večji kvaliteti bivanja na splošno. Za potrebe promocije in informiranja različnih javnosti je bila ustanovljena Slovenska platforma za trajnostno mobilnost

Strategije in načrti s področja trajnostne mobilnosti

Iskalnik