Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN

Mehanizem celostne teritorialne naložbe (CTN) je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Kohezijskega sklada. Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.

Slovenija se je odločila, da pri izvajanju celostnih ukrepov za trajnostni razvoj urbanih območij uporabi instrument Celostnih teritorialnih naložb (CTN), kot ga določa 36. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013.

CTN na področju trajnostnega urbanega razvoja izvaja vseh 11 mestnih občin: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. V sklopu CTN mestne občine izvajajo tudi projekte na področju trajnostne mobilnosti.

Za izvajanje ukrepov s področja trajnostne mobilnosti je v okviru prednostne naložbe 4.4 Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020– »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi« zagotovljeno:

  • iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) približno 10 mio EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 11 mio EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija ter
  • iz Kohezijskega sklada (KS) 8,7 mio EUR.
  • Dodatno je na razpolago še 6,8 mio EUR iz državnega proračuna.

Mestne občine so predhodno pripravile trajnostne urbane strategije (TUS) na podlagi katerih konkurirajo za pridobitev sredstev za izvajanje ukrepov CTN, ter celostne prometne strategije (CPS), ki določajo prednostne cilje in ukrepe na področju trajnostne mobilnosti. Izvajanje CTN je omejeno na območje mestnih naselij in naselij mestnega območja znotraj mestnih občin.

Projekte CTN na podlagi izzivov in ciljev določenih v trajnostnih urbanih strategijah in celostnih prometnih strategijah predlagajo mesta. Operacije se potrjujejo neposredno.

Izbor projektov v prvi fazi opravi Združenje mestnih občin (ZMOS), ki je posredniški organ in enakovredno predstavlja interese vseh 11 mestnih občin. Izbrani projekti morajo slediti ciljem in načelom izpostavljenim v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in morajo izpolnjevati sprejete kriterije in merila za izvajanje operacij, določene v Vsebinskih izhodiščih za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4).

V okviru mehanizma CTN so na področju trajnostne mobilnosti lahko sofinancirani projekti vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), projekti za razvoj kolesarske infrastrukture, projekti infrastrukture za pešce, projekti na področju infrastrukture za javni mestni potniški promet (JPP), in projekti za upravljanje mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij.

Od 1. 1. 2022 je za projekte CTN na področju trajnostne mobilnosti vsebinsko pristojen posredniški organ Ministrstvo za infrastrukturo, Urad za zeleni prehod. V drugi fazi neposredne potrditve operacij preverja postopke izbora operacij in ustreznost vlog ter organu upravljanja predloži vloge za odločitev o podpori.

ZMOS je do sedaj objavilo tri povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN s sredstvi ESRR ter tri povabila za sofinanciranje s sredstvi KS.