Skoči do osrednje vsebine

Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi

Želja ljudi je, da se v svojem okolju gibljejo neodvisno in varno. Za dosego tega cilja je potrebno prilagoditi fizično urbano okolje in odstraniti nevarne točke, urediti dostop do javnih objektov, potniškega prometa in drugih javnih površin.

Projekt se je osnovalo jeseni leta 2016 in se nadaljeval z letom 2017 ter skladno s sprejetim letnim Programom dela državne geodetske službe za leto 2018, 2019 s katerim se je določilo projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi z dne 24. 04. 2018. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 610.000,00 evrov.

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Pozitivna zakonodaja o tem (multimodalna mobilnost za te ranljive skupine) sicer še ni natančno opredeljena, so pa določena določila materialnih določb o tem skoraj že pripravljena in se bodo v prihodnosti uveljavila.

Okvirna implementacija je sicer zgolj na načelni ravni pri Zakonu o izenačevanju možnosti invalidom (ZIMI), glede uporabe javnega prevoza v cestnem in železniškem prometu in pa v Konvenciji o pravicah invalidov (dostopnost, 9. člen in osebna mobilnost, 20. člen) ter v Uredbi (EU) št. 181/2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in v Uredbi (ES) št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu.

Projekt se je osnovalo jeseni leta 2016 in se nadaljeval z letom 2017 ter skladno s sprejetim letnim Programom dela državne geodetske službe za leto 2018, 2019 s katerim se je določilo projekt »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi« z dne 24. 04. 2018. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 610.000,00 evrov. To je več letni projekt, ker se razširja predvsem po obsegu - vstopanje v aktivno sodelovanje z občinami. 

Projekt je bil predstavljen dne 23. 2. 2018 na 19. Odboru ZN za pravice invalidov v Ženevi. Na podlagi navedenega se je s sklenitvijo Dogovora 21 občin v mesecu aprilu 2019, ki ga je podpisalo Ministrstvo za infrastrukturo in z velikim odobravanjem Varuha človekovih pravic projektu v mesecu septembru 2019, utrdilo nadaljnji razvoj projekta in tega sistema mobilnosti. 

V dogovor je vključenih 8 mestnih občin (11) oziroma 83 % vseh prebivalcev mestnih občin (590 tisoč). Poleg tega je ostalih občin 12 oziroma 150 tisoč prebivalcev, skupaj 740 tisoč prebivalcev (država: 2.076 tisoč) oziroma 36 % prebivalcev v državi.

Glavni cilj projekta je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo med bolj ranljive udeležence v prometu. 

Dolgoročni cilj projekta je, da bi po obsegu in po ranljivih skupinah zaobjel čim večji delež prebivalstva tudi gluhe, naglušne in osebe z motnjami v duševnem razvoju ter vseh 211 občin v Sloveniji. 

Eden glavnih rezultatov projekta bo vzpostavljen javni pregledovalnik oziroma državni zemljevid multimodalne mobilnosti. S pomočjo Geografskega informacijskega sistema se bo vzpostavil zemljevid točk v prostoru (javne stavbe, postajališča, toaletni prostori, parkirišča) in tudi njihova opremljenost s pločniki in ovirami. Projekt bo omogočil celovito, redno vzdrževano in brezplačno uporabo podatkov za mobilnost ranljivih oseb na državni ravni. 

Podatki bodo na voljo za pregled, vizualizacijo in prenos preko brezplačnega javnega pregledovalnika.

Tako se je ministrstvo, da bi zagotavljalo čim boljše izvrševanje pravic tem skupinam ljudi, ki jih lahko imenujemo tudi ranljive skupine (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, starejše osebe, mlade družine, šolajoči se otroci) vključilo v ta sistem razvoja družbe, družbe, ki ima trajnostni razvoj tudi v njeni mobilnosti. Vse to pa lahko prispeva k čim boljšem življenju posameznika in družbe.