Skoči do osrednje vsebine

Evropska kohezijska politika 2014-2020 na področju prometa in energije

Reorganizacija vlade

Za delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Za delovno področje rudarstva je pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo v programskem obdobju 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta izvaja ukrepe s področja prometa.

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. Ministrstva za infrastrukturo je v vlogi posredniškega organa in/ali upravičenca vključeno v implementacijo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 na sledečih prednostnih oseh:

  • Prednostna os 4* - Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih: 282 mio EUR EU sredstev za področje trajnostne rabe energije, ki so namenjena predvsem učinkoviti rabi energije v javnem sektorju oz. energetski prenovi stavb javnega sektorja, učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih (CTN, energetski revščini), graditvi pametnih omrežij in proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter spodbujanju trajnostne multimodalne urbane mobilnosti; 
  • Prednostna os 7 - Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah: 354 mio EUR EU sredstev za področje prometa in prometne infrastrukture, ki so prednostno namenjena razvoju jedrnega prometnega omrežja s poudarkom na razvoju celostnega, visokokakovostnega in interoperabilnega železniškega sistema, multimodalnosti in izboljšanju povezanosti regionalne mobilnosti z vseevropskim prometnim omrežjem.

*Vloga posredniškega organa in/ali upravičenca bo spremenjena skladno z reorganizacijo vlade.