Skoči do osrednje vsebine

Evropska kohezijska politika 2014-2020 na področju prometa, energije in trajnostne mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo v programskem obdobju 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta izvaja ukrepe s področja prometa.

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. Ministrstva za infrastrukturo je v vlogi posredniškega organa in/ali upravičenca vključeno v implementacijo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 na sledečih področjih:

  • Prednostna os 7 - Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah: 354 milijonov evrov za področje prometa in prometne infrastrukture, ki so prednostno namenjena razvoju jedrnega prometnega omrežja s poudarkom na razvoju celostnega, visokokakovostnega in interoperabilnega železniškega sistema, multimodalnosti in izboljšanju povezanosti regionalne mobilnosti z vseevropskim prometnim omrežjem; ter
  • delno tudi na Prednostni osi 4 - Prednostna naložba 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območji: 22 milijonov evrov za ukrep Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj regij (DRR)*.

V letu 2023 so zaradi reorganizacije dela Vlade Republike Slovenije naloge na področjih energije in trajnostne mobilnosti prešle v pristojnost Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki bo tako do zaključka izvajanja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prevzelo naloge posredniškega organa in/ali upravičenca za:

  • Prednostna os 4 - Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih: 260 milijonov evrov za področje trajnostne rabe energije, ki so namenjena predvsem učinkoviti rabi energije v javnem sektorju oz. energetski prenovi stavb javnega sektorja, učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih (CTN, energetski revščini), graditvi pametnih omrežij in proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter spodbujanju trajnostne multimodalne urbane mobilnosti (*razen gradnje kolesarske infrastrukture v okviru DRR).