GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na oddelku za evropska sredstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in koordinacijo za uspešno črpanje evropskih sredstev, dodeljenih s strani Evropske komisije ter za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.

Nacionalna sredstva skupaj z evropskimi prispevajo k doseganju evropskih standardov in konkurenčnosti nacionalne in evropske infrastrukture ter s tem družbenemu in gospodarskemu razvoju. Na oddelku za evropska sredstva izvajamo nekatere naloge Posredniškega organa v okviru Evropske kohezijske politike 2014-2020 in vse naloge Posredniškega organa, kadar je MZI v vlogi upravičenca. Izdelujemo in vzdržujemo potrebne operativne priročnike za izvajanje postopkov vodenja, financiranja in nadzora projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi (Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, Instrumenta za povezovanje Evrope idr.).

Nudimo strokovne usmeritve oziroma sodelujemo pri načrtovanju finančnih sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Zagotavljamo strokovno pomoč z delovnega področja pri izpolnjevanju razpisnih pogojev za projekte, ki so predlagani za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Spremljamo realizacijo projektov, spremljamo in pripravljamo pa tudi napovedi koriščenja evropskih sredstev.

Upravljamo s plačili iz naslova prispevka Unije s strani Evropske komisije v okviru centraliziranih programov ter vodimo ustrezne podračune. Izvajamo naloge administrativne kontrole in kontrole na mestu pri nekaterih področjih črpanja evropskih sredstev ter pripravljamo s tem povezane evidence in poročila.

V sodelovanju z Evropsko komisijo in Direktoratom za mobilnost in promet organiziramo informativne dneve, namenjene seznanitvi strokovne in širše javnosti o možnostih črpanja evropskih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Pokrivamo dve zelo pomembni področji, ki sta za izvajanje projektov deležna sofinanciranja Evropske komisije, in sicer:

  • Promet in prometna infrastruktura ter
  • Energetika.