GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na oddelku za evropska sredstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in koordinacijo za uspešno črpanje evropskih sredstev, dodeljenih s strani Evropske komisije ter za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.

Nacionalna sredstva skupaj z evropskimi prispevajo k doseganju evropskih standardov in konkurenčnosti nacionalne in evropske infrastrukture ter s tem družbenemu in gospodarskemu razvoju. Na oddelku za evropska sredstva izvajamo nekatere naloge Posredniškega organa v okviru Evropske kohezijske politike 2014-2020 in vse naloge Posredniškega organa, kadar je MZI v vlogi upravičenca. Izdelujemo in vzdržujemo potrebne operativne priročnike za izvajanje postopkov vodenja, financiranja in nadzora projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi (Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, Instrumenta za povezovanje Evrope idr.).

Nudimo strokovne usmeritve oziroma sodelujemo pri načrtovanju finančnih sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Zagotavljamo strokovno pomoč z delovnega področja pri izpolnjevanju razpisnih pogojev za projekte, ki so predlagani za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Spremljamo realizacijo projektov, spremljamo in pripravljamo pa tudi napovedi koriščenja evropskih sredstev.

Upravljamo s plačili iz naslova prispevka Unije s strani Evropske komisije v okviru centraliziranih programov ter vodimo ustrezne podračune. Izvajamo naloge administrativne kontrole in kontrole na mestu pri nekaterih področjih črpanja evropskih sredstev ter pripravljamo s tem povezane evidence in poročila.

V sodelovanju z Evropsko komisijo in Direktoratom za mobilnost in promet organiziramo informativne dneve, namenjene seznanitvi strokovne in širše javnosti o možnostih črpanja evropskih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Pokrivamo dve zelo pomembni področji, ki sta za izvajanje projektov deležna sofinanciranja Evropske komisije, in sicer:

  • Promet in prometna infrastruktura ter
  • Energetika.