Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Finančnem sektorju opravljamo strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo in oblikovanje usklajenega finančnega načrta ministrstva in organov v sestavi, usklajujemo in pripravljamo zaključni račun ministrstva in organov v sestavi, izvajamo finančni načrt in spremljajoče dokumente ministrstva in organov v sestavi.

Nadzorujemo porabo proračunskih sredstev ministrstva in organov v sestavi, zagotavljamo in vodimo finančno poslovanje ministrstva in dela finančnega poslovanja Inšpektorata za infrastrukturo, finančno presojamo pogodbe, ki jih sklepata ministrstvo in inšpektorat, ter izvajamo finančne postopke za izvajanje projektov z delovnega področja.

Spremljamo izvajanje investicijskih projektov, aktivnosti v zvezi z izvedbo letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev, usklajujemo proračunske zadeve z Ministrstvom za finance, spremljamo gradiva Državnega zbora, vlade, ministrstev in EU. Pripravljamo predloge, pripombe, stališča in mnenja h gradivom v medresorskem in strokovnem usklajevanju z delovnega področja.

Vzpostavljamo, vodimo, vzdržujemo in povezujemo zbirke podatkov in evidenc, sodelujemo pri razvoju in vključevanju metodoloških načinov delovanja z delovnega področja. Oblikujemo sistemske rešitve z delovnega področja, sodelujemo v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja, pripravljamo analize in poročila, izdelujemo in vzdržujemo potrebne operativne priročnike za izvajanje postopkov vodenja, financiranja in nadziranja projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi.

Odgovorni smo za usklajevanje postopkov za koriščenje evropskih sredstev med upravljavskimi strukturami in končnimi uporabniki teh pomoči, spremljanje izvajanja projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, ter spremljanje in pripravo napovedi koriščenja evropskih sredstev v skladu s pravili črpanja evropskih sredstev.

Skrbimo za prejemanje plačil iz naslova prispevka skupnosti s strani Evropske komisije v okviru centraliziranega upravljanja odobrenih evropskih sredstev in za vodenje za ta namen ustreznih obrestnih podračunov. Izvajamo naloge kontrolne enote za črpanje evropskih sredstev v okviru upravne kontrole na mestu samem ter pripravo s tem povezanih evidenc in poročil.

Oddelek sektorja