GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Finančnem sektorju opravljamo strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo in oblikovanje usklajenega finančnega načrta ministrstva in organov v sestavi, usklajujemo in pripravljamo zaključni račun ministrstva in organov v sestavi, izvršujemo finančni načrt in spremljajoče dokumente ministrstva in organov v sestavi.

Nadzorujemo porabo proračunskih sredstev ministrstva in organov v sestavi, zagotavljamo in vodimo finančno poslovanje ministrstva in dela finančnega poslovanja Inšpektorata za infrastrukturo,  finančno presojamo pogodbe, ki jih sklepata ministrstvo in inšpektotrat ter izvajamo finančne postopke za realizacijo projektov z delovnega področja.

Spremljamo realizacijo investicijskih projektov, aktivnosti v zvezi z izvedbo letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev, usklajujemo proračunske zadeve z Ministrstvom za finance, spremljamo gradiva državnega vlade ministrstev in EU. Pripravljamo predloge, pripombe, stališča in mnenja h gradivom v medresorskem in strokovnem usklajevanju z delovnega področja.

Vzpostavljamo, vodimo, vzdržujemo in povezujemo zbirke podatkov in evidenc, sodelujemo pri razvoju in vključevanju metodoloških pristopov z delovnega področja. Oblikujemo sistemske rešitve z delovnega področja, sodelujemo v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja, pripravljamo analize in poročila, izdelujemo in vzdržujemo potrebne operativne priročnike za izvajanje postopkov vodenja, financiranja in nadzora projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi.

Zadolženi smo za koordinacijo postopkov za koriščenje evropskih sredstev med upravljavskimi strukturami ter končnimi uporabniki teh pomoči, spremljanje realizacije projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev ter spremljanje in pripravo napovedi koriščenja evropskih sredstev, skladno s pravili črpanja evropskih sredstev.

Prav tako skrbimo za prejemanje plačil iz naslova prispevka Skupnosti s strani Evropske komisije v okviru centraliziranega upravljanja z odobrenimi evropskimi sredstvi ter vodenje za ta namen ustreznih obrestnih podračunov. Izvajamo naloge kontrolne enote za črpanje evropskih sredstev v okviru administrativne kontrole na mestu ter pripravo s tem povezanih evidenc in poročil.

Oddelek sektorja