Skoči do osrednje vsebine

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ozavešča, izobražuje in usposablja deležnike na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) z namenom učinkovitejšega izvajanje ključnih ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2030.

S projektom želimo:

 • Podpreti učinkovitejše (bolj kakovostno in cenovno ugodnejše) izvajanje investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije za doseganje zakonodajnih ciljev Republike Slovenije na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.
 • Zmanjšati vrzeli pri izvajanju investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi rabe fosilnih goriv:
  • za ogrevanje v stavbah, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je raba energije v stavbah;
  • za pogon v cestnem prometu, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo oziroma še vedno naraščajo;
  • kar bo omogočilo hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).
 • Povečati kadrovske zmogljivosti in strokovne kompetence ključnih deležnikov, kar bo omogočilo dolgoročno kakovostno pripravo investicij v ukrepe in njihovo izvajanje ter s tem prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma k prehodu v nizkoogljično družbo.
 • Povečati ozaveščenost splošne javnosti glede podnebnih sprememb, njihovega blaženja in spremembe navad v vsakodnevnem življenju za učinkovitejši, hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.
 • Omogočiti mobilizacijo in uporabo drugih dodatnih virov financiranja investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Tehnični podatki o projektu:
Naslov projekta: Spodbujanje zmanjšanja emisij TGP do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjene rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo.
Skrajšan naslov: LIFE IP CARE4CLIMATE
Šifra projekta: LIFE17 IPC/SI/000007
Skupna vrednost: 27.272.129 EUR
Prispevek EU iz centraliziranega programa LIFE: 7 milijonov EUR

Drugi partnerji pri projektu

 1. Društvo Focus;
 2. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad;
 3. Gozdarski inštitut Slovenije;
 4. Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.;
 5. Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost;
 6. IPoP – Inštitut za politike prostora;
 7. Ministrstvo za infrastrukturo;
 8. Umanotera;
 9. Univerza v Mariboru, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo;
 10. Urbanistični inštitut Republike Slovenije;
 11. ZAG – Zavod za gradbeništvo;
 12. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU);
 13. D' Agency, digitalna agencija, d. o.;
 14. ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o.