Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Naslov: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 70 00

E-naslov: is.vog@pvnm.pg

Odgovorna oseba: Jože Novak, minister

Datum prve objave kataloga: 13. 1. 2017

Datum zadnje spremembe: 9. 4. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3748

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Ministrstvo za naravne vire in prostor opravlja naloge na področjih ohranjanja narave, upravljanja voda, vključno s stanjem voda, investicij v vodno infrastrukturo, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč, rudarstva, urejanja prostora in graditve objektov ter geodetske dejavnosti.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za naravo
dr. Katarina Groznik Zeiler, generalna direktorica
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
01 478 73 35
is.vog@pvnm.pg

Direktorat za prostor in graditev
dr. Nataša Bratina, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
01 478 70 14
is.vog@pvnm.pg

Direktorat za vode
Gregor Umek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
01 478 72 22
is.vog@pvnm.pg

Kabinet ministra
Jakob Klaić, vodja kabineta
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 72 42
is.vog@pvnm.pg

Sekretariat
mag. Radovanka Petrić, vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 73 07
is.vog@pvnm.pg

Služba za EU in mednarodne zadeve
mag. Inga Turk, vodja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 71 83
is.vog@pvnm.zmues

Služba za finančne zadeve
Janja Skok, vodja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 74 24
is.vog@pvnm.pg

Služba za notranjo revizijo
Mira Vaupot, vodja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 76 12
is.vog@pvnm.pg

Služba za odnose z javnostmi
Gregor Kosi , vodja po pooblastilu
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 73 58
is.vog@pvnm.rp

Urad za Evropska sredstva
Mojca Kavčič, direktorica
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 478 73 72
is.vog@pvnm.pg

Organi v sestavi

Direkcija Republike Slovenije za vode
mag. Neža Kodre, direktorica
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
01 478 31 00
is.vog@vsrd.pg

Geodetska uprava Republike Slovenije
Tomaž Petek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 478 48 00
is.vog@ug.anrasip

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
is.vog@pvnsri.pg

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
Igor Sirc, direktor
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Martina Kovačič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za naravne vire in prostor


Helena Kupnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za naravne vire in prostor


Petra Ložar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za naravne vire in prostor


mag. Brigita Rajšter Vranović

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakon o ohranjanju narave
Zakon o varstvu podzemnih jam
Zakon o Triglavskem narodnem parku
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame
Zakon o Spominskem parku Trebče
Zakon o vodah
Načrtovanje
Vodne pravice
Vodovarstvena območja
Ogrožena območja
Kopalne vode
Vodna zemljišča
Plovba
Javne službe
Vodna infrastruktura
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001
Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
Zakon o urejanju prostora
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
Gradbeni zakon
Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih
Zakon o denacionalizaciji
Ratifikacije konvencij, protokolov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa ministrstva.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Odločitve ministrstva kot organa druge stopnje
 • Strokovne študije, analize ipd. strokovna gradiva iz delovnih področij ministrstva
 • Dokumentacija postopkov oddaje izvedbe storitev zunanjim izvajalcem
 • Odločitve ministrstva v postopkih izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj na prvi stopnji
 • Odločitve ministrstva v postopkih  podelitve koncesij iz posameznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Dokumentacija iz postopkov dodelitve sredstev iz kohezijskih sredstev
 • Osnutki predpisov iz delovnih področij ministrstva
 • Državni prostorski načrti

Informacije, ki so jih prosilci na podlagi 6. točke 10. člena ZDIJZ zahtevali najmanj trikrat:


Katalogi informacij javnega značaja