Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje predkupne pravice

Zakon o ohranjanju narave v svojem 84. členu določa predkupno pravico države, ki velja na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih zavarovanih območij, za katera je akt o zavarovanju sprejela država. Predkupna pravica države na teh območjih velja ne glede na predkupne pravice, ki jih urejajo drugi zakoni.

Kdaj in komu posredovati ponudbo za prodajo zemljišča?

Lastnik mora v primeru prodaje kmetijskega, gozdnega ali vodnega zemljišča na državno zavarovanem območju o tem obvestiti predkupnega upravičenca in upravljavca zavarovanega območja tako, da jima posreduje ponudbo za prodajo zemljišča.

Predkupni upravičenec

Predkupno pravico države uveljavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (gp.mnvp@gov.si).

Izjema so zemljišča na območju Triglavskega narodnega parka, kjer skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku predkupno pravico na kmetijskih, gozdnih, vodnih in tudi stavbnih zemljiščih uveljavlja Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska 27, 4260 Bled (triglavski-narodni-park@tnp.gov.si).

Na zavarovanih območjih, ki jih je zavarovala lokalna skupnost, je predkupni upravičenec pri nakupu kmetijskih in gozdnih zemljišč lokalna skupnost. Na zavarovanih območjih, ki sta jih skupaj zavarovali država in lokalna skupnost, je prvi predkupni upravičenec država, drugi pa lokalna skupnost.

Upravljavci državno zavarovanih območij

Kje ima država predkupno pravico?

Poleg na zgoraj omenjenih zavarovanih območjih, ki imajo upravljavca, ima država na podlagi 84. in 166. člena Zakona o ohranjanju narave predkupno pravico tudi na sledečih zavarovanih območjih:

 • Krajinski park Topla
 • Krajinski park Rakova kotlina pri Rakeku (Rakov Škocjan)
 • Naravni rezervat Notranjski Snežnik
 • Naravni rezervat hrastov gozd v Krakovem pri Kostanjevici
 • Naravni rezervat glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju
 • Naravni rezervat Ormoške lagune
 • Naravni rezervat Zelenci
 • Naravni spomenik Blejski grad in hrib Straža nad Blejskim jezerom
 • Naravni spomenik Blejski otok
 • Naravni spomenik Postojna – Postojnski jamski sistem
 • Naravni spomenik Predjama – Predjamski jamski sistem

Ponudba - obrazec za prodajo nepremičnin na zavarovanih območjih

Kako izpolniti obrazec?

Obvezni so podatki o lastniku oziroma solastnikih ter morebitnem pooblaščencu, podatki o zemljišču (katastrska občina in parcela, delež zemljišča, ki je predmet prodaje) in cena. Ponudbo mora vlagatelj podpisati.

Priloge

V primeru, da ponudbo vloži pooblaščenec oziroma jo v imenu vseh solastnikov vloži eden izmed njih, je potrebno priložiti pooblastilo. Za lažje in hitrejše reševanje vlog lahko ponudnik obrazcu priloži tudi zemljiškoknjižni izpisek in potrdilo o namenski rabi zemljišča.

Rok za uveljavljanje predkupne pravice države

Predkupni upravičenec uveljavlja prednostno predkupno pravico tako, da v 30 dneh od prejema popolne ponudbe lastniku zemljišča z izjavo o uveljavljanju predkupne pravice pisno sporoči, da ponudbo sprejema. V nasprotnem primeru bo predkupni upravičenec s posebno izjavo na hrbtni strani obrazca ponudbe sporočil, da predkupne pravice ne uveljavlja. Nato jo lahko uveljavljajo prednostni upravičenci po vrstnem redu, ki je določen v drugih zakonih.