Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje predkupne pravice

Kdaj mora lastnik posredovati ponudbo za prodajo nepremičnine?

Zakon o ohranjanju narave v 84. členu določa predkupno pravico, ki velja ne glede na predkupne pravice na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih, ki jih urejajo drugi zakoni.

To pomeni, da mora lastnik v primeru prodaje nepremičnine na zavarovanem območju o tem obvestiti predkupnega upravičenca tako, da mu posreduje ponudbo za prodajo nepremičnine.

Kdo je predkupni upravičenec?

Predkupni upravičenec je lahko država ali lokalna skupnost. Odvisno je od tega, ali je akt o zavarovanju sprejela država ali lokalna skupnost.
Izjema so občinski akti o razglasitvi naravnih znamenitosti, ki štejejo za akte o zavarovanju naravnih vrednot državnega pomena; v tem primeru je predkupni upravičenec na navedenih območjih država - ne glede na to - da je akte o zavarovanju sprejela lokalna skupnost.

Skladno s predpisi, ki urejajo državno upravo, predkupno pravico države uveljavlja Agencija RS za okolje, razen v primeru Triglavskega narodnega parka, kjer skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, 52/10, ZON-C - 46/16) predkupno pravico na kmetijskih, gozdnih, vodnih in tudi na stavbnih zemljiščih uveljavlja javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska 27, 4260 Bled (triglavski-narodni-park[at]tnp.gov.si)

Ponudba - obrazec za prodajo nepremičnin na zavarovanih območjih

Ponudba šteje za popolno, če prodajalec v obrazcu izpolni vse podatke

 • svoje podatke. V primeru solastništva je potrebno napisati podatke vseh solastnikov. V kolikor vlaga ponudbo pooblaščenec, vanjo navede svoje podatke ter podatke lastnika oz. solastnikov;
 • zavarovano območje in občino, v kateri se zemljišče nahaja;
 • podatke o zemljišču (delež lastnine, ki je predmet prodaje, parcelna št., katastrska občina, namenska raba, površina, cena za m2 in skupno vrednost). V primeru prodaje več parcel, je potrebno izpolniti vsa okenca za vsako parcelo posebej;
 • v primeru, ko je zemljišče, ki je predmet prodaje, stvarnopravno obremenjeno, je potrebno to v obrazcu navesti;
 • v primeru, da ima zavarovano območje, v katerem leži prodajano zemljišče, upravljavca, je potrebno kopijo ponudbe poslati tudi upravljavcu. V nasprotnem primeru tega dela obrazca ni potrebno izpolniti;
 • v primeru, ko vlogo vloži pooblaščenec oz. jo v imenu vseh solastnikov vloži eden izmed njih, je potrebno vlogi priložiti pooblastilo.

Za lažje in hitrejše reševanje vloge lahko ponudnik obrazcu priloži kopijo katastrskega načrta, zemljiškoknjižni izpisek, potrdilo o namenski rabi zemljišča ipd., v kolikor z zgoraj navedenimi listinami razpolaga.

Rok za odgovor o uveljavljanju predkupne pravice

Na popolno vlogo ponudbe bo organ odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v zakonsko določenem roku 30 dni. 

V primeru, da organ ne bo uveljavljal predkupne pravice, bo to sporočil s posebno izjavo na hrbtni strani obrazca (zato nanjo ne kopirajte ničesar). V primeru uveljavljanja predkupne pravice pa bo stranka prejela izjavo o uveljavljanju predkupne pravice.

Upravljavci zavarovanih območij

Če ima zavarovano območju upravljavca, ga mora lastnik zemljišča o ponudbi za prodajo obvestiti enako kot predkupnega upravičenca.

 • Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, kozjanski-park[at]kp.gov.si
 • Regijski park Škocjanske jame, Škocjan 2, 6215 Divača psj.info[at]psj.gov.si
 • Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad park.goricko[at]siol.net
 • Naravni rezervat Škocjanski zatok, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Tržaška 2, p.p. 2990, 1000 Ljubljana skocjanski[at]skocjanski-zatok.org
 • Krajinski park Sečoveljske soline, Soline Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož kpss[at]soline.si
 • Krajinski park Kolpa, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči info[at]kp-kolpa.si
 • Krajinski park Strunjan, Pacug 10, 6320 Portorož info[at]parkstrunjan.si
 • Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice info[at]ljubljanskobarje.si
 • Krajinski park Radensko polje, Javni zavod Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje info[at]visitgrosuplje.si