Skoči do osrednje vsebine

Naravni parki, naravni rezervati in naravni spomeniki

Zavarovana območja so naravi parki, naravni rezervati in naravni spomeniki. Naravni parki (zakon jih imenuje širša zavarovana območja) so narodni, regijski in krajinski parki. Zavarovala jih je država, katera od občin ali pa država in občina skupaj, v njih pa veljajo posebni režimi in prepovedi.

Naravo varujemo na kraju samem

Naj bo to žival, rastlina ali neživa narava, večino želimo ohraniti tam, kjer je (in situ). Zato varujemo njihove življenjske prostore, saj so ti ključni za njihovo preživetje tudi v prihodnosti.

Vsa zavarovana območja je določila Slovenija s predpisi o ohranjanju narave, številna od njih pa imajo tudi mednarodni pomen (na primer Natura 2000, Ramsar).

Zavarovana območja označi država, občina ali upravljalec zavarovanega območja, kot to določa pravilnik.

Cvetoče jablane v Kozjanskem parku

Kozjanski park | Avtor Barbara Ploštjaner

1 / 3

Uprave naravnih parkov in rezervatov

Vsa večja in nekatera od manjših upravljajo državni ali občinski javni zavodi, koncesionarji ali režijski obrati (upravljavci). Njihova najpomembnejša naloga je, da z ukrepi varujejo živalske in rastlinske vrste, habitatne tipe, naravne vrednote in krajino. Urejajo tudi obisk in skrbijo za osveščanje javnosti. Nadzor nad tem, ali upoštevamo predpisane režime, opravljajo naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki.

Slovenija je ustanovila in zagotavlja upravljanje za:

Posamezne občine upravljajo naravne parke:

Lastništvo zemljišča v zavarovanem območju

Država ima predkupno pravico na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih v zavarovanih območjih, za katera je sprejela akt o zavarovanju. Če želite takšno zemljišče prodati, ga morate najprej ponuditi državi v odkup. Ponudbo pošljete na Ministrstvo za okolje in prostor.

Če želite v zavarovanem območju graditi ali kako drugače posegati v prostor ali naravo, najprej preverite, ali to dopušča režim, določen v predpisu o ustanovitvi zavarovanega območja.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje in prostor

Poročila, raziskave, študije in članki

Podatki

Zavarovana območja (spletna stran Agencije za okolje)

Kazalci okolja v Sloveniji, zavarovana območja (spletna stran Agencije za okolje)

Preglednica: Leto ustanovitve in velikost naravnih parkov (spletna stran Agencije za okolje)

Publikacije:

Naravni parki Slovenije, STO s sodelovanjem Ministrstva za okolje in prostor in upravljalcev, 2018 (pdf), Nature Parks, Naturparks, Parchi Naturali

Nared Janez, Drago Perko in Nika Razpotnik Viskovič (ur.): Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Založba ZRC, 2011 (pdf, 202 strani)

Naravni parki Slovenije, STO in Ministrstvo za okolje in prostor, 2011 

WWF metodologija za hitro ocenjevanje in določitev upravljalskih prioritet na zavarovanih območjih (izdala Ministrstvo za okolje in prostor in WWF, 2009)

Zavarovana območja v Sloveniji, Ministrstvo za okolje in prostor, 2008 

Jana Kristanc: Slovenia's Protected Ares, Quark, Summer 2008 (str. 37-43)

Turizem v zavarovanih območjih (zbornik posveta). Turistična zveza Slovenije, Ljubljana, 2006

Parki Slovenije 2004 (poročilo o delu parkov)

Raziskave, študije:

Nastran Mojca: Vključevanje deležnikov pri nastajanju in upravljanju v zavarovanih območjih narave. Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2015 

Kus Veenvliet Jana in Maja Humar: Tujerodne vrste na zavarovanih območjih - poročilo o aktivnosti za krepitev zmogljivosti v sklopu projekta WWF Zavarovana območja v dinarski regiji, Symbiosis, 2011 

Kus Veenvliet Jana (ur.) in Andrej Sovinc: Program dela Konvencije o biološki raznovrstnosti za zavarovana območja : Stanje in prihodnost izvajanja v Sloveniji, MOP, 2011 

Analiza stanja o delovanju javnih zavodov na področju zavarovanih območij narave s predlogom ukrepov za racionalizacijo njihovega delovanja, MOP, 2011, Sklep Vlade 

Sovinc Andrej idr.: Oblikovanje učinkovitega sistema zavarovanih območij v Sloveniji. CRP Konkurenčnost Slovenije 2008-2013. Koper, 2010.

Kus Jana in Andrej Sovinc: Učinkovitost upravljanja zavarovanih območij v Sloveniji, Končno poročilo RAPPAM analize. WWF in Ministrstvo za okolje in prostor. Ljubljana, 2009

Kus Jana and Andrej Sovinc: Protected area management effectiveness in Slovenia. Final report of the RAPPAM analysis. WWF and Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia. Ljubljana, 2009.

Plut Dušan idr. (2008): Trajnostni razvoj varovanih območij – celostni pristop in aktivna vloga države, aplikativni raziskovalni projekt – CRP. Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta. Ljubljana, 2008.

Grošelj Alja: Ocena metodologije ustanavljanja širših zavarovanih območij v Sloveniji. Magistrsko delo. Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2008.

Doles Maja: Krajinski park v času: primer Krajinski park Polhograjski Dolomiti, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2008 (pdf, 103 strani)

Mikuš Tina: Stanje in perspektive krajinskih parkov v Sloveniji. Magistrsko delo. Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2006.

Vugrin Tomo: Pomen zavarovanih območij v regionalnem razvoju Slovenije. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta. Ljubljana, 2005.

Referati, strokovni članki:

Ogorelec Breda: Načrtovanje in ustanavljanje novih naravnih parkov v Sloveniji: prvo desetletje začasne zaustavitve ustanavljanja regijskega parka Snežnik. V: Narava kot vrednota, Ljubljana, 2012 (pdf, 27 strani).

Katarina Groznik Zeiler: Razvojna vloga zavarovanih območij v Sloveniji, V: Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Ljubljana 2011, pp. 23-32.

Katarina Groznik Zeiler: Zavarovana območja v Sloveniji kot razvojni ukrep, Okolje&Prostor, oktober 2011, pp. 3-5.

Katarina Groznik Zeiler: Upravljanje zavarovanih območij - predlogi izboljšav, predavanje na srečanju zaposlenih v slovenskih parkih, 21. oktober 2011

Katarina Groznik Zeiler: Upravljanje zavarovanih območij – ustvarjanje boljšega sveta?, Gospodarjenje z okoljem, februar, 2011, št. 77

Hladnik Jelena in Katarina Groznik Zeiler: Zavarovana območja na državni ravni v zadnjih desetih letih. Ljubljana. Predstavitev na posvetu Deset let Zakona o ohranjanju narave, Ljubljana, 12.11.2009.

Zurc Jana and Andrej Udovč: Local inhabitants' opinion about the Triglav National Park management. Sociologija i prostor, 2009, Vol 183, pp. 43-56.

Lisec Anka and Samo Drobne: The influence of protected natural and cultural heritage on land management/market – the case of Slovenian natural protected areas. Spatium International Review No. 20, September 2009, pp. 41-48

Sovinc Andrej: IUCN kategorije zavarovanih območij, 2009.

Elliott Craigh and Andrej Udovč: Nature conservation and spatial planning in Slovenia: continuity in transition. Land Use Policy, Volume 22, Issue 3, July 2005, pp. 265-276.

Ogorelec Breda: Ustanavljanje Regijskega parka Snežnik - izkušnje s komuniciranjem. V: Marega Milena in Drago Kos (ur.): Aarhuška konvencija v Sloveniji, Ljubljana, REC: str. 117-122.

Ogorelec Breda: Regijski park Snežnik – kaj o ustanovitvi pravijo domačini, Kras, št. 52, 2002. str. 34-35.

Ogorelec Breda: Komunikacija kot ključna sestavina ustanavljanja zavarovanega območja: primer regijskega parka Snežnik, predavanje na seminarju: Upravljanje in trženje kulturne dediščine na varovanih območjih Slovenije. Dediščina za prihodnost. Piran 14.-15. februar 2002.

Povezave

Grafična pregleda:

Zgodovina ustanavljanja zavarovanih območij v Sloveniji (arhivska spletna stran Ministrstva za okolje in prostor)

Skupnost naravnih parkov Slovenije