Skoči do osrednje vsebine

Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

Vrednotenje in določitev naravnih vrednot

Presežki pri vrednotenju se določajo z merili:

 • izjemnost
 • tipičnost
 • povezanost (bodisi v funkcionalno celoto ali teritorialno povezano)
 • ohranjenost
 • redkost
 • ekološka ali genska pomembnost
 • znanstvenoraziskovalna pomembnost
 • pričevalna pomembnost (zaradi simbolnega pomena, povezanosti s kulturnimi prireditvami ali značilnostmi ali zaradi prepoznavnosti za Slovenijo ali njen del).

Po pomenu so naravne vrednote razvrščene med tiste, ki so državnega pomena zaradi izjemnosti, tipičnosti, povezanosti, pričevalnosti, redkosti, in tiste, ki so lokalnega pomena.

Naravne vrednote določi minister,  označi jih država, občina ali upravljalec zavarovanega območja. Leta 2019 je bilo določenih 17.470 naravnih vrednot, od teh je 5321 naravnih vrednot geomorfološke, geološke, hidrološke, ekosistemske, botanične, zoološke, drevesne zvrsti ter 12.148 podzemnih jam.

Dovžanova soteska | Avtor: mag. Breda Ogorelec

Varovanje naravnih vrednot

Z naravnimi vrednotami nihče ne sme ravnati tako, da bi ogrozil njihov obstoj.

Lastnik naravne vrednote je med drugim dolžan:

 • dopustiti neškodljiv prehod drugim,
 • za ureditev za ogledovanje ali obiskovanje pridobiti dovoljenje
 • dopustiti opravljanje nalog ohranjanja narave;
 • za poseg v prostor ali poseg v naravo  pridobiti soglasje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (obrazci); podrobnosti in izjeme so določene v 6. členu Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

Za najdbo minerala ali fosila veljajo posebna pravila, najditelj mora  začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in nemudoma obvestiti Zavod Republike Slovneije za varstvo narave.

Tudi za podzemne jame je ureditev podrobnejša, določena z Zakonom o varstvu podzemnih jam. Zaradi naravovarstvene pomembnost jam v Sloveniji, njihova ranljivost in ogroženost, varstveni režimi v jamah določene dejavnosti po veljavni zakonodaji, prepovedujejo. Za izjemna ravnanja v podzemnih jamah je treba pridobiti dovoljenje.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Študije in članki