Skoči do osrednje vsebine

Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

Vrednotenje in določitev naravnih vrednot

Presežki pri vrednotenju se določajo z merili:

 • izjemnost
 • tipičnost
 • povezanost (bodisi v funkcionalno celoto ali teritorialno povezano)
 • ohranjenost
 • redkost
 • ekološka  ali genska pomembnost
 • znastveno-raziskovalna pomembnost
 • pričevalna pomembnost (zaradi simbolnega pomena, povezanosti s kulturnimi dogodki ali značilnosti ali prepoznavnosti za Slovenijo ali njen del).

Po pomenu so naravne vrednote razvrščene med tiste, ki so državnega pomena zaradi izjemnosti, tipičnosti, povezanosti, pričevalnosti, redkosti in tiste, ki so lokalnega pomena.

Naravne vrednote določi minister. Leta 2019  je bilo določenih 17470 naravnih vrednot, od teh je 5321 naravnih vrednot geomorfološke, geološke, hidrološke, ekosistemske, botanične, zoološke, drevesne zvrsti ter  12148 podzemnih jam.

Dovžanova soteska | Avtor mag. Breda Ogorelec

Varovanje naravnih vrednot

Z naravnimi vrednotami nihče ne sme ravnati tako, da bi ogrozil njihov obstoj.

Lastnik naravne vrednote je med drugim dolžan:

 • dopustiti neškodljiv prehod drugim,
 • za ureditev za ogledovanje ali obiskovanje pridobiti dovoljenje Agencije RS za okolje
 • dopustiti opravljanje nalog ohranjanja narave;
 • za poseg v prostor ali poseg v naravo  pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo narave (obrazci);  podrobnosti in izjeme so določene v 6. členu Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

Za najdbo minerala ali fosila veljajo posebna pravila, najditelj mora  začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in nemudoma obvestiti Zavod RS za varstvo narave.Tudi za podzemne jame je ureditev podrobnejša, določena z Zakonom o varstvu podzemnih jam.

Iskalnik