Skoči do osrednje vsebine

Odškodnina za škodo na premoženju zaradi zavarovane vrste živali (rjavi medved, volk, in drugi)

Za škodo, ki jo na premoženju povzročijo živali prostoživečih zavarovanih vrst, je možno zahtevati odškodnino.

Kdo je upravičen do odškodnine?

Do odškodnine so upravičeni oškodovanci, ki poskrbijo za varovalne (zaščitne) ukrepe na svojem premoženju tako, da ravnajo kot dober gospodar in na svoje stroške naredijo vse potrebno, da premoženje obvarujejo pred nastankom škode. Načine ustreznega varovanja premoženja in vrste ukrepov za preprečitev škode za posamezne živalske vrste določa Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju.

Kako do odškodnine?

Prijava in opis škodnega dogodka

 1. Oškodovanec mora v roku treh dni od opaženja škode to pisno prijaviti območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), kjer je nastopil škodni dogodek in nato zavarovati kraj nastanka škode.
 2.  Uslužbenec ZGS (pooblaščenec) v roku dveh dni po prijavi škode opravi ogled kraja dogodka in ob tem svoje ugotovitve zapiše v Zapisnik. 
 3. Oškodovanec ali pooblaščenec lahko k ogledu povabita tudi druge osebe, npr. predstavnike lovskih organizacij, policije, inšpekcij, Biotehniške fakultete, strokovnjake KGZS, izvedence za posamezna področja ipd. To so udeleženci ogleda.
 4. V primeru, da pri ogledu sodelujejo udeleženci ogleda iz prejšnje točke in njihovo delovanje ni v okviru izvajanja javne službe, je zavezanec za plačilo njihovih storitev tisti, ki jih je povabil, pri čemer se šteje, da strokovnjaki KGZS sodelujejo pri ogledu v okviru izvajanja javne službe. Če se v postopku ugotovi, da je bila prijava škode upravičena, oškodovanec od ministrstva lahko zahteva povračilo stroškov, ki so nastali v postopku ugotavljanja škode.

Sporazumna določitev višine odškodnine

Pooblaščenec in oškodovanec lahko na podlagi ogleda kraja škodnega dogodka takoj ali v roku 8 dni od prijave škode sestavita predlog sporazuma o višini odškodnine, največ do višine določene s Cenikom za ocenjevanje škod, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst (v nadaljevanju: cenik) oziroma največ do višine določene v Zbirniku tržnih odkupnih cen kmetijskih pridelkov (v nadaljevanju: zbirnik), objavljenem na spletni strani ministrstva pristojnega za kmetijstvo.

Določitev odškodnine na podlagi vloge

V primeru, da se oškodovanec ne strinja z določitvijo odškodnine na podlagi cenika ali zbirnika, lahko na Ministrstvo za naravne vire in prostor posreduje odškodninski zahtevek z vlogo.

Oškodovanec mora vlogo dodatno obrazložiti. Pri tem zlasti navede, zakaj zahteva višjo odškodnino od tiste, ki je določena v ceniku oziroma zbirniku, ali navede druge razloge. Vlogi priloži ustrezna dokazila (ocene  izvedencev, strokovna mnenja, račune ipd.).

Sofinanciranje ukrepov za preprečevanje škode

Ministrstvo za naravne vire in prostor oškodovancem sofinancira izvedbo ukrepov (nakup opreme) za preprečevanje nadaljnje škode, ki so jo povzročile velike zveri.

Predmet sofinanciranja je oprema za varovanje z visokimi elektromrežami ali varovanje z večžično elektroograjo.

Varovanje z visokimi elektromrežami

Oprema za varovanje s pomočjo visokih elektromrež se sofinancira za varovanje drobnice in drugih pašnih živali, premičnih čebelnjakov, sadovnjakov in drugega premoženja, ki se varuje prehodno ali sezonsko.

Značilnosti varovanja:

 • višina elektromreže vsaj 160 cm,
 • najmanjši obod obore je 300 metrov (velja za varovanje pašnih živali),
 • največji obod obore je 500 metrov (velja za varovanje pašnih živali).

Varovanje z večžično elektroograjo

Za varovanje stacionarnih čebelnjakov se sofinancira nakup opreme za varovanje s pomočjo večžične elektroograje.

Značilnosti varovanja:

 • ograja sestavljena iz najmanj 6 linij pocinkanih žic,
 • višina ograje vsaj 150 cm,
 • debelina pocinkane žice vsaj 1,5 mm,
 • najnižja žica največ 15 cm od tal, da medved ne poskuša ograje spodkopati,
 • koli oz. stebri morajo biti stabilni,
 • izolatorji nameščeni na zunanji strani kolov oz. stebrov,
 • z elektriko morajo biti opremljena tudi vrata oz. vhodni del ograje.

Kako do sofinanciranja

Vlogo za sofinanciranje lahko odda fizična ali pravna oseba (oškodovanec), ki so ji velike zveri povzročile škodo na premoženju in je na primeren način kot dober gospodar naredila vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.

Oškodovanec izpolni obrazec vloge in v njem opiše škodo, ki mu je bila povzročena, ter  navede opremo, ki jo bo nabavil v okviru sofinanciranja.

Oškodovanec pridobi predračun za opremo, ki jo je navedel v vlogi. Oprema mora ustrezati tehničnim specifikacijam, ki so zapisane v vlogi, izvedba ukrepov pa mora ustrezati zgoraj navedenemu opisu značilnosti varovanja.

Oškodovanec pošlje izpolnjen obrazec vloge in predračune za opremo na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za naravne vire in prostor preveri upravičenost oškodovanca do sofinanciranja ter na podlagi prejete vloge, v kolikor so izpolnjeni pogoji, pripravi tripartitno pogodbo o sofinanciranju izvedbe ukrepov za preprečevanje nadaljnje škode, med oškodovancem, Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) in Ministrstvom za naravne vire in prostor.

Po sklenitvi pogodbe oškodovanec izvede ukrep (nabavi in postavi opremo) v rokih, ki so navedeni v pogodbi.

Ko oškodovanec izvede ukrep, o tem obvesti pristojno območno enoto ZGS. Pooblaščenec nato izvede pregled ustreznosti vzpostavitve ukrepa in pripravi zapisnik.

Po opravljenem ogledu ZGS, oškodovanec pošlje na Ministrstvo za naravne vire in prostor zahtevek za izplačilo ukrepa, ki mu priloži kopijo računa za nabavljeno opremo.

Posredovanje zahtevka za izplačilo skupaj z zapisnikom in kopijo računa na Ministrstvo za naravne vire in prostor je pogoj za izplačilo sofinanciranega deleža za nakup opreme.