Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za naravne vire in prostor

Novice

  • Poročilo akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi v letu 2023

    Cilj akcije gradbenih inšpektorjev je bil ugotoviti stanje na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov, in sicer ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

  • Poročilo akcije nadzorov nad imetniki vodne pravice pri izvajanju posebne rabe vode

    Inšpektorji za naravo in vode, ki delujejo v okviru Inšpektorata za naravne vire in prostor so v usmerjeni akciji nadzorov preverjali, ali imetniki vodne pravice za oskrbo prebivalstva s pitno vodo izpolnjujejo obveznosti, predvsem glede odvzetih količin vode in glede upravljavcev vodovodnih sistemov.

  • Akcija nadzorov skladnosti posegov v zavarovanih območjih

    Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo je v letošnjem letu izvedla akcijo nadzorov, v katerih je preverjala, če se dela na zavarovanih območjih izvajajo skladno z izdanimi naravovarstvenimi soglasji oziroma mnenji pristojnih soglasodajalcev s področja varstva narave. Cilj akcije je preprečevanje nastanka novih nedovoljenih in neskladnih posegov v naravo ter sanacija že izvedenih neskladnih stanj.