Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za naravne vire in prostor je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Naša poglavitna naloga je izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij, izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte.

Inšpektorat za naravne vire in prostor je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Organ je bil ustanovljen na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023).  

Poglavitna naloga gradbenih inšpektorjev je izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij, izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte. Opravljamo tudi nadzor nad izvajanjem geodetske dejavnosti.

Namen nadzorov rudarskih inšpektorjev je, da zagotavljamo varnost in zdravje pri delu pri podzemnem in površinskem izvajanju rudarskih del ter nadzor nad vplivi rudarskih del na okolje.

Inšpektorji za vode nadzirajo izvajanje predpisov s področja urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami,  gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,  ki niso v pristojnosti lokalnih skupnosti.

Inšpektorji za naravo nadzorujejo spoštovanje in izvajanje predpisov, ki urejajo varstvo naravnih vrednot, varovana območja, biotsko raznovrstnost, vožnjo v naravnem okolju, pa tudi trgovanje, gojitev, posedovanje ter zadrževanje prosto živečih živali v ujetništvu.

 

 

 

Organizacijske enote inšpektorata

Območne enote inšpektorata