Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za naravne vire in prostor je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Naša poglavitna naloga je izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij, izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte.

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. V Inšpektoratu Republike Slovenije za naravne vire in prostor delujeta:

Gradbena in geodetska inšpekcija ter

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo, ki združuje

 • inšpektorje za naravo in vode ter
 • rudarske inšpektorje.

Gradbena in geodetska inšpekcija

Temeljna naloga gradbene inšpekcije je nadzor nad gradnjo objektov. Na Geodetski inšpekciji pa opravljamo nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetskih dejavnosti in geodetskih storitev.

Temeljni cilji nadzora gradbenih inšpektorjev:

 • čim učinkovitejše preprečevanje nedovoljenih gradenj oziroma objektov;
 • v vseh fazah gradnje objektov nadzorovati izpolnjevanje z zakonom določenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov ter zagotoviti izpolnjevanje predpisanih pogojev in kakovost dela pri opravljanju dejavnosti v zvezi z gradnjo objektov;
 • čim učinkovitejše preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj;
 • preprečevanje nezakonitega izvajanja rudarskih del na stavbnih zemljiščih;
 • poročanje o izpolnjevanju gradbenih zahtev v zvezi z zaprtjem odlagališč.

Cilji nadzora geodetskih inšpektorjev

je splošni nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, geodetske inženirske dejavnosti in geodetskih storitev, s katerimi se zagotavlja:

 • večjo pravno varnost lastnikov nepremičnin, večjo varnost vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami in nepremičninskim trgom;
 • izpolnjevanje pogojev gospodarskih subjektov in v njih zaposlenih posameznikov za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti;
 • izpolnjevanje pogojev pooblaščenih inženirjev geodetske stroke;
 • izvajanje kazenskih določb Zakona o evidentiranju nepremičnin v primeru neizpolnjevanja obveznosti evidentiranja nepremičnin ter
 • pravilno označevanje ulic in stavb.

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

Inšpektorji za naravo in vode nadzirajo izvajanja predpisov, ki določajo:

 • varstvo in urejanje voda, vodna in priobalna zemljišč, vodne pravice, rabo vode, ter vodna soglasja in dovoljenja;
 • delovanje gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter opremljenost agromelioracij za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
 • izvajanja predpisov s področja varstva in ohranjanja narave oziroma varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, varstvo naravnih vrednot, izpolnjevanje zahtev naravovarstvenih soglasij in drugih dovoljenj ter spoštovanje predpisov glede vožnje v naravnem okolju.

Rudarski inšpektorji

nadzirajo izvajanja predpisov, ki urejajo področje rudarstva, varnosti in zdravja pri delu, skladnosti proizvodov ter zakoni o zapiranju rudnikov. Pri izvajanju nadzora iz varnosti in zdravja pri delu pri rudarskih delih ima rudarski inšpektor pravice inšpektorja za delo in pravice tržnega inšpektorja pri nadzoru strojev, protieksplozijske zaščite in osebne varovalne opreme. Rudarski inšpektorji izvajajo tudi nadzor nad zavezanci, ki pri izvajanju rudarskih del in pri izdelavi predorov potrebujejo električne naprave in instalacije. Takojšnji nadzor pa opravijo pri nesrečah pri delu in nevarnih pojavih.

Cilji nadzorov rudarskih inšpektorjev so, da se

 • rudarska dela in dela pri izgradnji predorov izvajajo na način, da ni ogroženo zdravje in varnost delavcev;
 • izkoriščanje mineralnih surovin izvaja skladno z določili iz koncesijskih pogodb;
 • rudarska dela izvajajo skladno s potrjeno tehnično dokumentacijo;
 • izkoriščanje mineralnih surovin izvaja znotraj mej odobrenih pridobivalnih prostorov;
 • v pridobivalnih prostorih izvaja sprotna sanacija ter
 • da se zapiralna dela izvajajo v skladu s postopki opustitve rudarskih del;

 

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata

Območne enote Gradbene in geodetske inšpekcije