Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Inšpektorat za naravne vire in prostor je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Naša poglavitna naloga je izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij, izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte.

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. V Inšpektoratu Republike Slovenije za naravne vire in prostor delujeta:

Gradbena in geodetska inšpekcija ter

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo, ki združuje

 • inšpektorje za naravo in vode ter
 • rudarske inšpektorje.

Gradbena in geodetska inšpekcija

Temeljna naloga gradbene inšpekcije je nadzor nad gradnjo objektov. Na Geodetski inšpekciji pa opravljamo nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetskih dejavnosti in geodetskih storitev.

Temeljni cilji nadzora gradbenih inšpektorjev:

 • čim učinkovitejše preprečevanje nedovoljenih gradenj oziroma objektov;
 • v vseh fazah gradnje objektov nadzorovati izpolnjevanje z zakonom določenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov ter zagotoviti izpolnjevanje predpisanih pogojev in kakovost dela pri opravljanju dejavnosti v zvezi z gradnjo objektov;
 • čim učinkovitejše preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj;
 • preprečevanje nezakonitega izvajanja rudarskih del na stavbnih zemljiščih;
 • poročanje o izpolnjevanju gradbenih zahtev v zvezi z zaprtjem odlagališč.

Cilji nadzora geodetskih inšpektorjev

je splošni nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, geodetske inženirske dejavnosti in geodetskih storitev, s katerimi se zagotavlja:

 • večjo pravno varnost lastnikov nepremičnin, večjo varnost vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami in nepremičninskim trgom;
 • izpolnjevanje pogojev gospodarskih subjektov in v njih zaposlenih posameznikov za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti;
 • izpolnjevanje pogojev pooblaščenih inženirjev geodetske stroke;
 • izvajanje kazenskih določb Zakona o katastru nepremičnin v primeru neizpolnjevanja obveznosti evidentiranja nepremičnin ter
 • pravilno označevanje ulic in stavb.

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

Inšpektorji za naravo in vode nadzirajo izvajanja predpisov, ki določajo:

 • varstvo in urejanje voda, vodna in priobalna zemljišč, vodne pravice, rabo vode, ter vodna soglasja in dovoljenja;
 • delovanje gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter opremljenost agromelioracij za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
 • izvajanja predpisov s področja varstva in ohranjanja narave oziroma varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, varstvo naravnih vrednot, izpolnjevanje zahtev naravovarstvenih soglasij in drugih dovoljenj ter spoštovanje predpisov glede vožnje v naravnem okolju.

Rudarski inšpektorji

nadzirajo izvajanja predpisov, ki urejajo področje rudarstva, varnosti in zdravja pri delu, skladnosti proizvodov ter zakoni o zapiranju rudnikov. Pri izvajanju nadzora iz varnosti in zdravja pri delu pri rudarskih delih ima rudarski inšpektor pravice inšpektorja za delo in pravice tržnega inšpektorja pri nadzoru strojev, protieksplozijske zaščite in osebne varovalne opreme. Rudarski inšpektorji izvajajo tudi nadzor nad zavezanci, ki pri izvajanju rudarskih del in pri izdelavi predorov potrebujejo električne naprave in instalacije. Takojšnji nadzor pa opravijo pri nesrečah pri delu in nevarnih pojavih.

Cilji nadzorov rudarskih inšpektorjev so, da se

 • rudarska dela in dela pri izgradnji predorov izvajajo na način, da ni ogroženo zdravje in varnost delavcev;
 • izkoriščanje mineralnih surovin izvaja skladno z določili iz koncesijskih pogodb;
 • rudarska dela izvajajo skladno s potrjeno tehnično dokumentacijo;
 • izkoriščanje mineralnih surovin izvaja znotraj mej odobrenih pridobivalnih prostorov;
 • v pridobivalnih prostorih izvaja sprotna sanacija ter
 • da se zapiralna dela izvajajo v skladu s postopki opustitve rudarskih del;

 

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata

Območne enote Gradbene in geodetske inšpekcije

 • Območna enota Koper

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

  Piranska cesta 2
  6000 Koper

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Celje

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

  Kidričeva ulica 24b
  3000 Celje

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Ljubljana

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

  Vožarski pot 12
  1000 Ljubljana

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Maribor

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Murska Sobota

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Nova Gorica

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

  Trg Edvarda Kardelja 1
  5000 Nova Gorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Novo mesto

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

  Defranceschijeva ulica 1
  8000 Novo mesto

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Kranj

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

  Slovenski trg 1
  4000 Kranj

  • Uradne ure danes

   od do

Inšpekcijske pisarne Inšpekcije za naravne vire in rudarstvo (INVR)

 • Pisarna Ljubljana

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

  Vožarski pot 12
  1000 Ljubljana

 • Pisarna Zagorje

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

  Grajska ulica 2
  1410 Zagorje ob Savi

 • Pisarna Celje

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

  Kidričeva 24b
  3000 Celje

 • Pisarna Murska Sobota

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

  Trg zmage 7
  9000 Murska Sobota

 • Pisarna Ptuj

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

  Prešernova 29
  2250 Ptuj

 • Pisarna Kranj

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

  Slovenski trg 1
  4000 Kranj

 • Pisarna Nova Gorica

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

  Trg Edvarda Kardelja 1
  5000 Nova Gorica

 • Pisarna Novo mesto

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo

  Defranceschijeva ulica 1
  8000 Novo mesto