Skoči do osrednje vsebine

Izdaja potrdil za spremljanje območij Natura 2000

Način izvedbe

Prijavitelj projekta pošlje pisno vlogo z označbo: Izjava organa za spremljanje območij Natura 2000 ter imenom projekta:

 • če je bila za projekt izdana odločba v postopku celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, na naslov Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Langusova ulica 4, Ljubljana ali gp.mope@gov.si
 • če je bilo za projekt izdano integralno gradbeno dovoljenje, na naslov Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana ali gp.mnvp@gov.si
 • če je bilo za projekt izdano gradbeno dovoljenje, na naslov pristojne upravne enote, ki je izdala gradbeno dovoljenje
 • če je bilo za projekt izdano naravovarstveno soglasje, na naslov Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 47, Ljubljana ali gp.mnvp@gov.si
 • če je bilo za projekt izdano dovoljenje za poseg v naravo, na naslov pristojne upravne enote, ki je izdala dovoljenje za poseg v naravo
 • če je bil za projekt izdan drug upravni akt, v katerem je bilo odločeno o presoji sprejemljivosti na območja Natura 2000, na naslov pristojnega organa, ki je izdal tak upravni akt
 • če ni predvidena izdaja upravnega akta ali če se poseg nahaja izven območij Natura 2000, na naslov Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 47, Ljubljana ali gp.mnvp@gov.si.


Pisna vloga mora vsebovati:

 1. Dopis z naslovom vlagatelja, kamor se pošlje izjava; želeno število izvodov; navedbo časovnega okvirja v katerem želi oddati prijavo
 2. Zadnjo izpolnjeno projektno prijavo
 3. Karto s posegom in označenim območjem Natura 2000
 4. V primeru, da presoja sprejemljivosti ni potrebna (ker projekt v celoti poteki izven območij daljinskega vpliva v skladu s predpisi, ki urejajo presojo sprejemljivosti) mnenje Zavoda RS za varstvo narave o tem, da projekt ne bo imel verjetno pomembnih vlivov na območja Natura 2000
 5. V primeru, da presoja sprejemljivosti ni potrebna in je bilo to ugotovljeno v upravnem postopku, kopijo upravne odločbe (CPVO odločbo, PVO odločbo, integralno gradbeno dovoljenje, gradbeno dovoljenje, naravovarstveno soglasje, dovoljenje za poseg v naravo ali drug upravni akt z integrirano presojo sprejemljivosti vplivov na območja Natura 2000)
 6. Če je presoja sprejemljivosti potrebna, kopijo izvedenega upravnega postopka, upravne odločbe (CPVO odločbo, PVO odločbo, integralno gradbeno dovoljenje, gradbeno dovoljenje, naravovarstveno soglasje, dovoljenje za poseg v naravo ali drug upravni akt z integrirano presojo sprejemljivosti vplivov na območja Natura 2000)
 7. Obrazec izjave v slovenskem jeziku