Skoči do osrednje vsebine

Izdaja potrdil za spremljanje območij Natura 2000

Za projekte, ki se financirajo iz skladov Evropske unije in Evropske banke za obnovo in razvoj, ministrstvo, kot pristojen organ za spremljanje območij Naturo 2000 v Sloveniji, izdaja izjave, da predlagani projekti nimajo vpliva na območja Natura 2000.

Način izvedbe

Prijavitelj projekta pošlje pisno vlogo na naslov: Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana ali gp.mop@gov.si z označbo: Izjava organa za spremljanje območij Natura 2000 ter imenom projekta.

Pisna vloga mora vsebovati:

  1. Dopis z naslovom vlagatelja, kamor se pošlje izjava; želeno število izvodov; navedbo časovnega okvirja v katerem želi oddati prijavo,
  2. Zadnjo izpolnjeno projektno prijavo
  3. Karto s posegom in označenim območjem Natura 2000
  4. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave o tem, da projekt ne bo imel verjetno pomembnih vlivov na območja Natura 2000
  5. Če je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje, priložite odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana
  6. Če je bil izveden postopek presoje vplivov na okolje, priložite okoljevarstveno soglasje
  7. Obrazec Dodatek 1 - Izjava organa za spremljanje območij Natura 2000, ki je sestavni del vloge za pridobivanje kohezijskih sredstev, v elektronski obliki.