Skoči do osrednje vsebine

 • Zdravje rastlin ogrožajo škodljivi organizmi

  Škodljivi organizmi rastlin pomenijo katerokoli vrsto ali biotip rastline, živali ali patogenega povzročitelja, ki povzročajo gospodarsko škodo z zmanjšanjem količine oziroma kakovosti pridelka. To so različne vrste žuželk in pršic, nematode, virusi,  glive, bakterije in rastline, ki povzročijo škodo drugim rastlinam.

  Zelo nevarnim škodljivim organizmom rastlin pravimo karantenski škodljivi organizmi rastlin, ki so praviloma tujerodne vrste in v novem okolju, kjer še niso navzoče, lahko povzročijo veliko škodo za gospodarstvo, družbo in okolje. V primeru njihovega pojava zato fitosanitarni inšpektor odredi uradne ukrepe za  izkoreninjenje, to pomeni, da skušamo rastlinsko bolezen ali škodljivca na tem področju uničit.

 • Škodljivi organizmi - bolezenska znamenja in znaki poškodb na rastlinah

  Žuželke vrtajo luknje v debla in veje, pod lubjem delajo rove, njihove gosenice obžirajo liste in mlade poganjke, korenine in sesajo sok iz listov. Nematode se hranijo z izsesavanjem korenin v zemlji, nekatere vrste pa napadejo tudi nadzemne dele ter tako oslabijo rastlino. Okužba z virusi lahko povzroči razbarvanje delov rastline, spremeni obliko rasti, zmanjšana vitalnosti rastline. Glive lahko povzročijo površinske ali vdrte pege – ožigi, nastanek plesni, ran in razpok. Okužba z bakterijami lahko vpliva na nastanek listnih peg ali povzroči gnitje, novotvorbe (rak), zamašitev prevodnih poti (žil) v rastlini.

 • Spoznajte najbolj nevarne bolezni in škodljivce rastlin

  Posledice globalne trgovine z rastlinami in rastlinskimi proizvodi ter posledice podnebnih sprememb se kažejo tudi v vedno pogostejših vnosih in širjenju različnih novih in nepoznanih vrst rastlinskih škodljivcev in bolezni, ki jih v Evropski uniji ni, če se jih vnese pa lahko ogrožajo zdravje rastlin. Trenutno poleg ostalih med najbolj nevarne rastlinske bolezni in škodljivce spadajo azijski kozliček in kitajski kozliček, bakterijski ožig oljk, borova ogorčica, virus rjave grbančavosti plodov paradižnika.

 • Laboratorijska diagnostika – pomembna pri prepoznavanju povzročiteljev rastlinskih bolezni in škodljivcev

  Laboratorijske preiskave se opravljajo z namenom ugotavljanja navzočnosti  škodljivih organizmov rastlin v odvzetih vzorcih. V uradnih laboratorijih poteka detekcija in identifikacija škodljivih organizmov rastlin po točno določenih analiznih metodah. Uradni laboratorij za vsako izvedeno laboratorijsko preiskavo uradnega vzorca izda analizni izvid.

 • V Sloveniji imamo prognostično službo za bolezni in škodljivce rastlin

  Spremljanje, opazovanje in napovedovanje pojava določenih bolezni in škodljivcev rastlin v kmetijstvu na podlagi meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov, je eno ključnih orodij za omejevanje širjenja drugih bolezni in škodljivcev rastlin, ki vplivajo na kakovost in količino rastlinske pridelave.

  Prognozo bolezni in škodljivcev rastlin izvajajo strokovnjaki javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki ugotavljajo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter o tem opozarjajo pridelovalce oz. imetnike rastlin preko prognostičnih obvestil.

 • Lesen pakirni material - tveganje za vnos novih bolezni in škodljivcev

  Nekatere škodljive organizme rastlin lahko prinesemo z lesenim pakirnim materialom. Lesen pakirni material je zelo uporaben pri trgovanju z različnim blagom. Na lesenih paletah je lahko naložena hrana, kurjava, elektronika.

  Zato mora biti lesen pakirni material ob uvozu in izvozu iz Slovenije ustrezno obdelan in označen v skladu mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM – 15).

 • Spremljanje zdravstvenega stanja rastlin v Sloveniji

  Zgodnje odkrivanje navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov rastlin in novih potencialno nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin je nujno za hitro in učinkovito ukrepanje in takojšnje izkoreninjenje v primeru njihovega pojava ali izbruha. Zato se vsako leto pripravijo in izvajajo državni programi monitoringov (preiskave) za ugotavljanje navzočnosti oziroma razširjenosti nekaterih karantenskih in novih potencialno nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin, ki jih sofinancira tudi Evropska komisija.

 • Koristne stvari, ki jih lahko naredimo za ohranjanje zdravih rastlin

  Bolezni in škodljivce rastlin lahko prenašamo s plodovi, zelenjavo, lončnicami, sadikami, cepiči, podlagami, semeni za setev, rezanim cvetjem, vejami, zrnjem, lesom in drugimi deli rastlin. Zlasti rastline in rastlinski proizvodi, ki izhajajo iz držav izven Evropske unije in se vnašajo po pošti ali prenašajo v osebni prtljagi potnikov, predstavljajo resno tveganje za zdravje rastlin na ozemlju Evropske unije. Iz navedenih razlogov velja prepoved vnosa sadja, zelenjave, rezanega cvetja in seveda sadik ali delov rastlin v Evropsko unijo brez fitosanitarnega spričevala.

 • Tudi rastline morajo imeti potni list

  Pri trgovanju znotraj Evropske unije mora rastline za saditev, določene dele rastlin in rastlinske proizvode spremljati rastlinski potni list, ki zagotavlja, da so rastline zdrave in brez bolezni in škodljivcev rastlin.

  Slovenski pridelovalci, predelovalci in distributerji, ki tržijo določene rastline in rastlinske proizvode in druge predmete med državami članicami Evropske unije morajo pridobiti dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 • Ukrepi varstva pred škodljivimi organizmi rastlin na svetovnem nivoju - mednarodna konvencija o varstvu rastlin

  Mednarodna konvencija o varstvu rastlin (IPPC) je mednarodna pogodba, ki jo je podpisalo več kot 180 držav po svetu in določa okvir in forum za mednarodno sodelovanje, usklajevanje in tehnične izmenjave na področju varstva rastlin, vključno z ustanavljanjem regionalnih organizacij za varstvo rastlin. Na ta način se zagotavljajo pogoji za usklajeno in učinkovito ukrepanje za preprečevanje in nadzor vnosa in širjenja rastlinskih bolezni in škodljivcev z mednarodnimi premiki rastlinskega blaga in ljudi. V Evropi to funkcijo opravlja Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (EPPO), s sedežem v Parizu.

  • Kupiš enega, dobiš dva: Kaj lahko dobim z lesom s Kitajske?

   Z mednarodno trgovino in migracijami ljudi k nam vse pogosteje prihajajo organizmi z drugih koncev sveta. Nekateri med njimi se na novih območjih lahko ustalijo in v novem okolju začnejo povzročati škodo, tudi na rastlinah. Med takimi tujerodnimi organizmi je veliko hroščev, ki na nova območja pridejo z živimi lesnatimi rastlinami, lesom in izdelki iz lesa.

  • Nad podnebne spremembe z zdravimi gozdovi

   Gozdovi pokrivajo tretjino površine Zemlje. V Evropi je Slovenija ena izmed najbolj gozdnatih držav. Skoraj 60 % površine države pokriva gozd, kar nas uvršča na tretje mesto po gozdnatosti v Evropski uniji. Gozdovi imajo pomembno vlogo, saj ščitijo vodne vire, čistijo zrak, varujejo tla pred erozijskimi procesi, so sestavni del krajine, nudijo okolje za rekreacijo in sprostitev, so življenjsko okolje različnim živalskim, rastlinskim in drugim vrstam in nenazadnje so gozdovi tudi vir zaslužka. Gozdovi so prepoznani kot eden ključnih blažilcev podnebnih sprememb.

  • Pameten kmet nameni za setev najboljše žito (slovenski pregovor)

   Setev dobrega, zdravega semena je najučinkovitejši in najcenejši ukrep za uspešno pridelovanje kmetijskih rastlin. Ljudje so se že v davni preteklosti zavedali dragocenosti semen, zato so za setev odbrali najboljše pridelano seme. S to tematiko je povezanih kar nekaj slovenskih pregovorov, na primer:  Kakršna setev, takšna žetev. Kakršno seme seješ, tako žito boš žel.

   Semenarstvo je tako kmetijska panoga, ki predstavlja temelj za uspešno in gospodarno tržno pridelavo hrane in krme.

  Iskalnik