Skoči do osrednje vsebine

Kitajski kozliček je karantenski škodljivec, ki napada napada številne lesnate rastline, med katere spadajo parkovne, gozdne in tudi sadne rastline. Napadene rastline so manj vitalne, se slabše olistajo, listje pa veni in rumeni. Napadena drevesa slabijo, se sušijo, ob močnejšem vetru pa se lomijo posamezne veje ali se zlomi celo drevo. Na koreninah nastanejo značilne popolnoma okrogle odprtine v velikosti od 1 do 1,5 cm.

Foto: Mateo Maspero

Opis in biologija

Samica v poletnem času odlaga jajčeca (okrog 70 jajčec na samico, lahko pa celo do 200 jajčec na samico) posamično v skorjo debla do višine 60 cm ter na korenine, ki so na površju tal. Jajčece je belo, podolgovato in dolgo od 5 do 7 mm (podobno zrnu riža). Ko se bliža čas izleganja ličinke, potemni. Breznoga ličinka je smetanasto bela, s temno glavo, ki je ožja od trupa. Na predprsju ima rumeno hitinasto liso. Ličinke najprej vrtajo rove tik pod skorjo, nato pa se zavrtajo globlje v deblo in korenine. Odrasla ličinka je dolga do 60 mm in široka 10 mm (protoraks). Preden se v lesu zabubi, lahko preživi več mesecev tudi brez hranjenja. Od štiri do osem dni po izleganju hrošči zapustijo gostiteljsko drevo, pri tem pa na deblu ali na koreninah ostanejo značilne povsem okrogle izletne odprtine velikosti od 1 do 1,5 cm in sicer približno 25 cm nad mestom ovipozicije, kar je pomemben pokazatelj napada škodljivca. V Italiji hrošči letajo od začetka junija do avgusta, vrh naleta je konec junija. Za hrošče po izleganju je značilno zrelostno žrtje: objedajo mlado skorjo, peclje in listje na gostiteljskih rastlinah, kar je tudi pomemben pokazatelj napada. Kmalu po izletu hroščev se začne obdobje parjenja, nato samice čez deset dni začnejo odlagati jajčeca. Hrošči živijo približno dva meseca, aktivni pa so predvsem podnevi.

Odrasel hrošč je sijoče modro črn z 10-20 nepravilnimi belimi pegami na pokrovkah. Nadvratni ščit (pronotum) je ob strani izrazito koničast (trnast). Telo je podolgovato, dolgo od 21 mm do 37 mm. Dolžina telesa se med spoloma razlikuje (samci 25 mm, samice 35 mm). Tipalki sta nitasti, sestavljeni iz enajstih členov in daljši od telesa, pri samcih 2-krat, pri samicah pa 1,2-krat. Osnova je črna, le pri bazi členka so modro-sive, zato izgledajo črtaste. Na njihov razvoj močno vplivajo podnebne razmere. Kitajski kozliček potrebuje v Evropi za razvoj verjetno od 2 (Italija) do 3 (Nizozemska) leta, kar pa še ni povsem raziskano.

Znaki napada

Napadene rastline so manj vitalne, se slabše olistajo, listje pa veni in rumeni. Napadena drevesa slabijo, se sušijo, ob močnejšem vetru pa se lomijo posamezne veje ali se zlomi celo drevo.

Pri sadikah in bonsajih je napad težko ugotoviti, saj se škodljivec skriva v notranjosti rastlin. Gosenice so lahko navzoče tudi v rastlinah s premerom debla le okrog 1 cm. Tudi napadena drevesa težko odkrijemo pravočasno, ponavadi ugotovimo navzočnost kozličkov šele takrat, ko drevesa začnejo propadati in hrošči že napadejo tudi sosednja drevesa.

Samica v poletnem času odloži v skorjo na deblu ter na korenine, ki so na površju tal, povprečno 70 jajčec. Iz jajčeca se razvije ličinka smetanasto bele barve. Škodo delajo ličinke, ki najprej vrtajo rove tik pod skorjo, nato pa se zavrtajo globlje v deblo in celo v korenine. Pri tem izmetavajo žagovino, ki jo najdemo ob vznožju dreves in na koreninah, ki so na površju tal. Dorasla ličinka meri do 45 mm, zabubi se v lesu. Po izleganju odrasli osebki zapustijo gostiteljsko drevo, pri tem pa na deblu ali na koreninah nastanejo značilne popolnoma okrogle odprtine v velikosti od 1 do 1.5 cm. V Italiji hrošči letajo od začetka junija do avgusta, vrh letenja pa je v juniju. 

Za hrošče je značilno zrelostno žrtje: objedajo mlado skorjo, peclje in listje na gostiteljskih rastlinah. Po tednu ali dveh sledi parjenje, nato samice čez teden dni pričnejo z odlaganjem jajčec. Hrošči živijo do 2 meseca, aktivni pa so predvsem podnevi. Odrasli samci merijo v dolžino 25 mm, samice pa 35 mm. Hrošč je črne barve z belimi lisami na pokrovkah. V Evropi potrebuje kitajski kozliček za svoj razvoj od 2 (Italija) do 3 (Nizozemska) leta. Pri odraslem hrošču obstaja možnost zamenjave z azijskim kozličkom.

Gostiteljske rastline

Kitajski kozliček je polifag in napada številne lesnate rastline. V Evropi je bil doslej najden v lesnatih rastlinah več kot 47 vrst oziroma rodov, med katere spadajo parkovne, gozdne in tudi sadne rastline.

Najpogosteje je bil napaden javor (Acer sp.), našli pa so ga tudi na jelši (Alnus sp.), brezi (Betula), gabru (Carpinus sp.), bukvi (Fagus sp.), platani (Platanus sp.), topolu (Populus sp.), hrastu (Quercus sp.), vrbi (Salix sp.), brestu (Ulmus sp.), leski (Corylus sp.), drenu (Cornus sp.), vrtnicah (Rosa sp.), lovorikovcu (Prunus laurocerasus) in drugih lesnatih rastlinah. Na Japonskem je hud škodljivec citrusov (Citrus sp.), lahko pa napade tudi jablane (Malus sp.) in hruške (Pyrus sp.).

V skladu z izvedbenim sklepom Komisije št. 2012/138/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji so v uradni nadzor vključene naslednje rastline za saditev: javor (Acer spp.), navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), citrusi (Citrus spp.), dren (Cornus spp.), leska (Corylus spp.), panešplja (Cotoneaster spp.), bukev (Fagus spp.), lagerstremija (Lagerstroemia spp.), jablana (Malus spp.), platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), lovorikovec (Prunus laurocerasus), hruška (Pyrus spp.), šipek (Rosa spp.), vrba (Salix spp.), in brest (Ulmus spp.).

Geografska razširjenost

Kitajski kozliček izhaja iz vzhodne Azije. Razširjen je na Kitajskem (predvsem v subtropskih predelih), Japonskem in v Koreji, najden pa je bil tudi na Tajvanu, v Mjanmaru, Vietnamu, Indoneziji, Filipinih in v Maleziji. Navzoč je tudi v ZDA (na Havajih). Večkrat je bil zanesen v EU s pošiljkami sadik javorja ter bonsajev z daljnega vzhoda.

V Evropi je škodljivec sedaj že navzoč v Italiji (pokrajina Lombardija), predvsem v urbanem okolju. V zadnjih letih je bil kitajski kozliček večkrat najden na tudi Nizozemskem, v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji, Švici in Litvi. Vse najdbe so bile povezane z uvozom sadik javorja ali bonsajev z daljnega vzhoda, večkrat predvsem s Kitajske. Obstaja pa možnost, da je bil škodljivec s sadikami javorja ali bonsaji zanesen tudi v druge države, članice EU.

V Sloveniji škodljivec še ni bil ugotovljen.

Fitosanitarni ukrepi

Evropska komisija je v marcu 2012 objavila nov Izvedbeni sklep št. 2012/138/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji. Ob uvozu sadik javorja in rastlin bonsajev z daljnega vzhoda, predvsem s Kitajske, obstaja velika nevarnost vnosa tega škodljivca, ki bi v našem okolju povzročil velike škode tako v urbanem kot v naravnem okolju. Prav tako obstaja nevarnost vnosa z območij, kjer je bil ta škodljivec najden v Evropi.

Izvedbeni sklep Komisije št. 2012/138/EU o nujnih ukrepih določa, da je potrebno za nadzorovane gostiteljske rastline, ki izvirajo z razmejenih območij v EU, izdati rastlinski potni list. Uradno znana območja, kjer je kitajski kozliček zanesljivo navzoč že več let, so v Italiji v Lombardiji, in sicer v okolici Milana, kjer je bil kitajski kozliček (A. chinensis) prvič najden v letu 2000, v letih 2005 in 2006 pa se je začel širiti v urbanem okolju v provincah Milano, Brescia in Varese. Drugo območje, kjer navzoč v Italiji, je v pokrajini Lacij v okolici Rima, kjer je bil prvič najden leta 2008. Na drugih območjih so uspešno izvedli ukrepe izkoreninjenja.

Zakonodaja EU

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES

Izvedbeni sklep komisije 2012/138/EU z dne 1. marca 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji (UL L 64, 3. marec 2012)

  • Izvedbeni sklep komisije 2014/356/EU z dne 12. junija 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/138/EU glede pogojev za vnos določenih rastlin v Unijo in njihovo premeščanje znotraj Unije, da se prepreči vnos in širjenje vrste Anoplophora chinensis (Forster) (UL L 175, 14. junij 2014)