Skoči do osrednje vsebine

Pameten kmet nameni za setev najboljše žito (slovenski pregovor)

Setev dobrega, zdravega semena je najučinkovitejši in najcenejši ukrep za uspešno pridelovanje kmetijskih rastlin. Ljudje so se že v davni preteklosti zavedali dragocenosti semen, zato so za setev odbrali najboljše pridelano seme. S to tematiko je povezanih kar nekaj slovenskih pregovorov, na primer: Kakršna setev, takšna žetev. Kakršno seme seješ, tako žito boš žel.

Semenarstvo je tako kmetijska panoga, ki predstavlja temelj za uspešno in gospodarno tržno pridelavo hrane in krme.

Da je rastlinski razmnoževalni material (tudi seme) zdrav je pomembno tudi zato, ker se za razliko od drugih rastlinskih proizvodov uporablja za razmnoževanje. Če je seme okuženo z rastlinskimi škodljivci ali boleznimi, se lahko ti škodljivci ali bolezni v pridelku zelo namnožijo. Zato je pri žlahtnjenju ali odbiri novih sort ključnega pomena odpornost na glavne bolezni in škodljivce določene rastline.

S širjenjem rastlinskih bolezni in škodljivcev se posledično poveča poraba fitofarmacevtskih sredstev, saj imajo pridelovalci brez njih velike izgube tako pridelka kot kakovosti. Pridelek iz okuženega semena lahko sploh ni več primeren za prehrano ljudi ali živali.

S potovanji ljudi, trgovanjem ali prenašanjem rastlinskih produktov, vključno s semenom, po svetu, lahko prenašamo tudi rastlinske škodljivce in bolezni, ki se tako razširjajo preko celega sveta. Širjenje novega rastlinskega škodljivca ali bolezni, na območju kjer prej ni bil prisoten, lahko vsako leto povzroči veliko škodo državi, kmetom in tudi potrošnikom. Namreč, ko se rastlinski škodljivec ali bolezen ustali je njegovo izkoreninjenje ponavadi nemogoče, za njihovo omejevanje pa je potrebno veliko, človeških, materialnih kot tudi finančnih virov. Določena rastlinska bolezen ali škodljivec ima ponavadi več kot eno gostiteljsko rastlino, na novih območjih pa se njihov nabor lahko še razširi.

Zahteve po zdravem semenu so vedno del evropske zakonodaje, tako z vidika zdravja rastlin kot semenarstva. Da bi kmetijskim pridelovalcem zagotovili zdrav in kakovosten semenski material, so s predpisi določene zahteve, pravila in standardi, ki morajo biti izpolnjeni pri pridelavi, pripravi in trženju semenskega materiala. Certifikacija ali uradna potrditev je obvezna za seme poljščin (žita, krmne rastline, peso, oljnice in predivnice) ter semenski krompir. Teh rastlin se brez certifikata ne sme tržiti. Certificira se lahko tudi seme zelenjadnic ter razmnoževalni in sadilni material hmelja, vinske trte in sadnih rastlin. Vsako pakiranje (vreča, vrečka, škatla, zaboj …) certificiranega semena je originalno zaprto in označeno z uradno etiketo. Certificirano seme poleg, kakovostnega semena zagotavlja tudi seme brez nevarnih reguliranih rastlinskih bolezni in škodljivcev.

Rastlinske bolezni in škodljivci na katere so obvezni pregledi pred vnosom ali trgovanjem, predvsem na razmnoževalnem materialu, so opredeljeni v seznamih evropske zakonodaje, ki ureja to področje.

Semena med vrtičkarji večkrat menjujejo lastnike in mnogo kateri vrt je tako bogatejši za novo sorto, lahko pa tudi za novo rastlinsko bolezen ali škodljivca. Zato podarimo sosedu le seme, ki je zraslo na zdravi in vitalni rastlini.

Ne pozabimo: Zdravo seme je pogoj za zdrav pridelek in je tudi ključnega pomena za kmetijsko proizvodnjo, kot tudi za okolje in gospodarstvo. Zato semen ne kupujmo na svetovnem spletu, nikakor ne iz držav, ki niso članice Evropske unije. Po možnosti uporabljajmo certificirano seme, za lastno uporabo pa nabiramo in shranjujemo seme zdravih rastlin.