Skoči do osrednje vsebine

Integrirano varstvo rastlin - standard rastlinske pridelave v Sloveniji

Integrirano varstvo rastlin (IVR) je celostni pristop k obvladovanju škodljivih organizmov v kmetijski pridelavi. Temelji na povezovanju vseh razpoložljivih metod varstva rastlin ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov. Bilo je vzpostavljeno za potrebe obvladovanja rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki naj ne bi bilo odvisno izključno od uporabe kemičnih snovi.

Integrirano varstvo rastlin (IVR) združuje različne pristope zdravstvenega varstva rastlin v celovit, trajnostno naravnan program, ki temelji na kombinaciji biotičnih, obdelovalno gojitvenih, fizikalnih, biotehničnih in kemijskih načinov varstva rastlin, z namenom zmanjševanja tveganja za gospodarnost kmetijske pridelave ter zdravja ljudi in okolja. Posebno pozornost se namenja tudi varovanju oz. ohranjanju koristnih, neciljnih organizmov.

Izvaja se na način, da se upoštevajo predpisane zahteve glede kolobarjenja, gnojenja, namakanja, gojenja, oskrbe posevkov in nasadov, uporabe ustreznega semenskega in sadilnega materiala ter glede izvajanja in spremljanja ukrepov varstva rastlin z namenom preprečevanja in omejevanja množičnega razvoja škodljivih organizmov.

je živ proces, ki temelji na tradicionalnem znanju in izkušnjah in je hkrati odprt za nove ideje, znanstvena spoznanja in tehnološki napredek. Temelji na detekciji, identifikaciji in kar se da natančni opredelitvi velikosti populacije škodljivih organizmov ter na oceni gospodarske škode, ki jo ti organizmi lahko povzročijo. Ukrepi morajo biti v sozvočju s cilji trajnostno usmerjene pridelave kmetijskih rastlin, pri kateri imajo prednost nekemični, do okolja prijazni načini varstva rastlin ter ciljna in gospodarna raba FFS.

Je danes standard v kmetijski pridelavi in ključni del ukrepov dobre kmetijske prakse. V Republiki Sloveniji je IVR zakonsko opredeljeno v členu Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, Uradni list RS, št. 83/2012 in Pravilniku o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi ter so ga dolžni upoštevati vsi uporabniki fitofarmacevtskih sredstev.

Tehnološka navodila

Podrobnejša tehnološka navodila za integrirano pridelavo in zatiranje posameznih bolezni, škodljivcev oz. plevelov so opisana v Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo, ki jih vsako leto izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več informacij o IVR in ukrepih varstva rastlin za posamezne kmetijske kulture pa najdete tudi na spletni strani Integriranega varstva rastlin.