Skoči do osrednje vsebine

Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.

Za lesen pakirni material se ne štejejo proizvodi iz papirja, leseni proizvodi, ki so tanjši od 6 mm, leseni proizvodi, ki so v celoti izdelani iz predelanega lesa ali izdelani s pomočjo lepila, toplote ali pritiska (npr. iverne plošče, furnir), ter leseni sestavni deli, ki so trajno pritrjeni na tovorna vozila ali kontejnerje.

Lesen pakirni material se na splošno veliko uporablja pri trgovanju z različnim blagom. Največkrat je narejen iz manjvrednega lesa, zato predstavlja veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam škodljivih organizmov. Zato je bil na svetovnem nivoju (v okviru FAO – Mednarodne konvencije za varstvo rastlin) leta 2002 sprejet Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM – 15), ki določa ustrezne načine posebne obdelave in uradnega označevanja lesenega pakirnega materiala, za zagotavljanje odsotnosti škodljivih organizmov. Zato se morajo obrati za dodelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala registrirati v vsaki državi podpisnici mednarodne konvencije.

Posebna obdelava in označevanje lesenega pakirnega materiala (LPM)

Načine posebne obdelave in označevanje lesenega pakirnega materiala določa Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM – 15). Posebna obdelava je postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela na način, ki zagotavlja uničenje škodljivih organizmov. Izvedbo posebne obdelave potrjuje uradna oznaka v obliki žiga ali enakovredne trajne oznake na lesenem pakirnem materialu, ki zagotavlja ustreznost njegovega zdravstvenega stanja.

Za izdelavo lesenega pakirnega materiala se lahko uporabi le beljen les. Beljen les je hlodovina, ki ji je odstranjeno lubje. Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja.

1. Načini posebne obdelave lesa po standardu ISPM-15:

 • toplotna obdelava (HT): segrevanje v toplotni komori po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 oC za najmanj 30 minut. Dokler ustrezajo specifikacijam HT, se sem štejejo tudi: sušenje v peči – KD, impregnacija s kemičnim stiskanjem – CPI ali druge vrste tretiranja);
 • toplotna dielektrična obdelava (DH): segrevanje v mikrovalovni komori po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60 oC za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja;
 • zaplinjevanje z metilbromidom (MB): pri načinu obdelave lesa z zaplinjevanjem se uporabljajo določeni odmerki plina pri določeni temperaturi. V državah Evropske unije je uporaba metilbromida prepovedana;
 • zaplinjevanje s sulfuril fluoridom (SF).

2. Posebna oznaka na lesu (žig) po standardu ISPM-15, ki potrjuje posebno obdelavo po standardu ISPM-15.

Oznaka ISPM 15

3. Registracija in dovoljenje za posebno obdelavo, označevanje in popravljanje

Posebno obdelavo, označevanje in popravljanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM - 15 lahko v Sloveniji opravljajo  fizične ali pravne osebe, ki so za to dejavnost registrirane (FITO-register) in imajo dovoljenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  za izvajanje teh dejavnosti.

Podrobneje je postopek registracije, fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material in obveznosti registriranih obratov določen z Uredbo o izvajanju Uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (Uradni list RS, št. 78/19).

Kontrolni pregledi in inšpekcijski nadzor

Tehnične preglede opreme za toplotno obdelavo opravljajo imenovani pregledniki. Pregled se opravi pred pridobitvijo dovoljenja za izvajanje dejavnosti (potrditveni pregled), nato se redni tehnični pregledi opravljajo na vsaki dve leti.

Fitosanitarni inšpektorji opravljajo preglede pri uvozu blaga iz tretjih držav, ki vsebuje lesen pakirni material ter izvajajo redni letni nadzor nad registriranimi obrati.  

Za pregled se plača pristojbina. Višina pristojbine je določena s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Pogoji za uvoz lesenega pakirnega materiala (LPM) v EU in premiki lesenega pakirnega materiala znotraj EU

Leta 2005 je bil standard ISPM - 15 z EU predpisom določen kot obvezen pogoj za lesen pakirni material iz tretjih držav, ki se uvaža na območje EU.

Zaradi posameznih izbruhov določenih karantenskih škodljivih organizmov (borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) in njenih prenašalcev, kitajskega kozlička (Anaplophora chinensis)  in azijskega kozlička (Anaplophora glabripennis))  v nekaterih državah članicah (razmejena območja), ki se lahko prenašajo tudi z lesenim pakirnim materialom, velja obveznost uporabe ISPM - 15 tudi za lesen pakirni material znotraj EU, če se premešča iz razmejenih območij v druge države članice. Seznami razmejenih območij so dostopni na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorju za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.

Ves lesen pakirni material iz lesa iglavcev, ki se premešča iz razmejenih območij za borovo ogorčico (celinska Portugalska z otokom Madeira in določena območja Španije), ne glede na izvor, mora biti obdelan in označen v skladu s standardom ISPM 15.

Lesen pakirni material, ki je izdelan deloma ali v celoti iz lesa listavcev (javor (Acer spp.), divji kostanj (Aesculus spp.), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), cercidifil (Cercidiphyllum spp.), leska (Corylus spp.), bukev (Fagus spp.), jesen (Fraxinus spp.), Koelreuteria spp., platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.), lipa (Tilia spp.) in brest (Ulmusspp.) in se premešča iz razmejenih območij za azijskega kozlička, mora biti  obdelan in označen v skladu s standardom ISPM 15.

Dovoljenje za dejavnosti v zvezi z lesenim pakirnim materialom v skladu z ISPM-15

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dokumenti

 • Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini

  Dokumentacije | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Zahteve pri vstopu v EU

  Brošure, publikacije | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Seznam obratov LPM v Sloveniji

 • Seznam obratov - po zahtevah za lesen pakirni material (ISPM-15)

  Seznami in evidence | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja EU