Skoči do osrednje vsebine

Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.

Za lesen pakirni material se ne štejejo proizvodi iz papirja, leseni proizvodi, ki so tanjši od 6 mm, leseni proizvodi, ki so v celoti izdelani iz predelanega lesa ali izdelani s pomočjo lepila, toplote ali pritiska (npr. iverne plošče, furnir), ter leseni sestavni deli, ki so trajno pritrjeni na tovorna vozila ali kontejnerje.

Lesen pakirni material se na splošno veliko uporablja pri trgovanju z različnim blagom. Največkrat je narejen iz manjvrednega lesa, zato predstavlja veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam škodljivih organizmov. Zato je bil na svetovnem nivoju (v okviru FAO – Mednarodne konvencije za varstvo rastlin) leta 2002 sprejet Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM – 15), ki določa ustrezne načine posebne obdelave in uradnega označevanja lesenega pakirnega materiala, za zagotavljanje odsotnosti škodljivih organizmov. Zato se morajo obrati za dodelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala registrirati v vsaki državi podpisnici mednarodne konvencije.

Posebna obdelava in označevanje lesenega pakirnega materiala (LPM)

Načine posebne obdelave in označevanje lesenega pakirnega materiala določa Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM – 15). Posebna obdelava je postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela na način, ki zagotavlja uničenje škodljivih organizmov. Izvedbo posebne obdelave potrjuje uradna oznaka v obliki žiga ali enakovredne trajne oznake na lesenem pakirnem materialu, ki zagotavlja ustreznost njegovega zdravstvenega stanja.

Za izdelavo lesenega pakirnega materiala se lahko uporabi le beljen les. Beljen les je hlodovina, ki ji je odstranjeno lubje. Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja.

1. Načini posebne obdelave lesa po standardu ISPM-15:

  • toplotna obdelava (HT): segrevanje v toplotni komori po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 oC za najmanj 30 minut. Dokler ustrezajo specifikacijam HT, se sem štejejo tudi: sušenje v peči – KD, impregnacija s kemičnim stiskanjem – CPI ali druge vrste tretiranja);
  • toplotna dielektrična obdelava (DH): segrevanje v mikrovalovni komori po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60 oC za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja;
  • zaplinjevanje z metilbromidom (MB): pri načinu obdelave lesa z zaplinjevanjem se uporabljajo določeni odmerki plina pri določeni temperaturi. V državah Evropske unije je uporaba metilbromida prepovedana;
  • zaplinjevanje s sulfuril fluoridom (SF).

2. Posebna oznaka na lesu (žig) po standardu ISPM-15, ki potrjuje posebno obdelavo po standardu ISPM-15.

3. Registracija za posebno obdelavo in označevanje

Posebno obdelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala v Sloveniji lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so za to dejavnost registrirane pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (FITO-register).

Podrobneje je postopek registracije, fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material in obveznosti registriranih obratov določen s Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu.

Oznaka ISPM 15

Kontrolni pregledi in inšpekcijski nadzor

Fitosanitarni inšpektorji opravljajo preglede pri uvozu blaga iz tretjih držav, ki vsebuje lesen pakirni material, ter izvajajo nadzor nad postopki uradne potrditve in uporabo uradnih oznak.  

Uradni organi za potrjevanje opravljajo kontrolne preglede pri že registriranih obratih za posebno obdelavo in označevanje LPM. Pregled se pri vsakem registriranem obratu izvajajo redno in sicer se opravi  na podlagi analize tveganja oziroma najmanj en pregled vsake tri leta. Namen rednih kontrolnih pregledov je zlasti preverjanje, ali tehnološki postopki obdelave in označevanja lesenega pakirnega materiala še izpolnjujejo predpisane zahteve oziroma ali obrati izpolnjujejo predpisane obveznosti, ki izhajajo iz registracije.

Za pregled se plača pristojbina. Višina pristojbine je določena s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Pogoji za uvoz lesenega pakirnega materiala (LPM) v EU in premiki lesenega pakirnega materiala znotraj EU

Leta 2005 je bil standard ISPM - 15 z EU predpisom določen kot obvezen pogoj za lesen pakirni material iz tretjih držav, ki se uvaža na območje EU.

Zaradi posameznih izbruhov določenih karantenskih škodljivih organizmov (borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) in njenih prenašalcev, kitajskega kozlička (Anaplophora chinensis)  in azijskega kozlička (Anaplophora glabripennis))  v nekaterih državah članicah (razmejena območja), ki se lahko prenašajo tudi z lesenim pakirnim materialom, velja obveznost uporabe ISPM - 15 tudi za lesen pakirni material znotraj EU, če se premešča iz razmejenih območij v druge države članice. Seznami razmejenih območij so dostopni na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorju za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.

Ves lesen pakirni material iz lesa iglavcev, ki se premešča iz razmejenih območij za borovo ogorčico (celinska Portugalska z otokom Madeira in določena območja Španije), ne glede na izvor, mora biti obdelan in označen v skladu s standardom ISPM 15.

Lesen pakirni material, ki je izdelan deloma ali v celoti iz lesa listavcev (javor (Acer spp.), divji kostanj (Aesculus spp.), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), cercidifil (Cercidiphyllum spp.), leska (Corylus spp.), bukev (Fagus spp.), jesen (Fraxinus spp.), Koelreuteria spp., platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.), lipa (Tilia spp.) in brest (Ulmusspp.) in se premešča iz razmejenih območij za azijskega kozlička, mora biti  obdelan in označen v skladu s standardom ISPM 15.

Registracija za lesen pakirni material v skladu z ISPM 15

Naziv Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Iskalnik